Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGrimsmo, Andersnb_NO
dc.contributor.advisorToussaint, Pieternb_NO
dc.contributor.authorAalbu, Sigmundnb_NO
dc.contributor.authorCarlsen, Espen Hettynb_NO
dc.contributor.authorKnutsen, Jannickenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:21:55Z
dc.date.available2014-12-19T14:21:55Z
dc.date.created2014-03-05nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier704305nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264228
dc.description.abstractSamhandlingsreformen startet offisielt 1. januar 2012 med to nye lover, og en rekke økonomiske og faglige virkemidler. Fosen Helse IKS ble etablert som distriktmedisinsk senter i 2006, og har i mange år vært en aktiv samhandlingsaktør mellom tjenesteyterne i helsesektoren. Med Fosen Helse IKS som utgangspunkt, kartlegger vi i denne masteroppgaven dagens bruk av, og tilgang til, IKT støtte. Vi analyserer hvordan gap mellom dagens tilgjengelige IKT støtte og helseaktørenes behov kan lukkes for pasientforløp som omfatter flere samhandlende tjenesteytere. Analysen baserer seg på rammebetingelser gitt av gjeldene lovverk, forskrifter, politisk styring, og nasjonale initiativer som kjernejournal, e-resept, pasientjournal på nett, Én innbygger - én journal, Norsk Helsenett m.fl. Vi har skrevet en pasienthistorie som et utgangspunkt for å utrede forskningsspørsmålene. Den fiktive pasienthistorien baserer seg på et reelt pasientforløp, og handler om en pasient som får hoftebrudd, og som opplever et nytt problem i løpet av rehabiliteringen. Pasienthistorien gir et godt innblikk i samhandlingen mellom helseaktørene ved og rundt Fosen Helse IKS. Dybdeintervjuer, uformelle samtaler, og åpen observasjon i helseaktørenes arbeidsmiljø har gitt oss unik kunnskap og godt innblikk i arbeidsprosessene og -situasjonene «våre» helseaktører er en del av, slik at dagens støtte for samhandling, omveier og IKT behov kunne kartlegges. Våre funn viser at IKT hverdagen for de samhandlende helseaktørene har mangler i form av at omveier må tas for å skaffe seg den informasjon det er behov for. Samhandling kan styrkes gjennom å tilby mer prosess-støttende IKT systemer. I tråd med samhandlingsreformens «mantra» rett behandling på rett sted til rett tid, er det behov for støttesystemer som gir rett informasjon til rett sted på rett tid. Eksisterende systemer støtter ikke dagens arbeidsprosesser, og det bør stilles krav til at framtidige løsninger ivaretar samhandlingsbehovet, ikke bare innenfor sitt primære funksjonsområde, men også bidrar med informasjonsdeling på tvers av virksomheter. Pågående nasjonale initiativer vil til dels bidra med økende grad IKT støtte, likevel er det betydelige mangler som ikke blir ivaretatt. Kunnskapen har gitt oss mulighet til å identifisere seks initiativer som vi mener vil yte et målrettet bidrag. Nasjonal kjernejournal er startet opp høsten 2013, i samme tidsrom som masteroppgaven er i sin siste fase. Med den vil det gradvis bli mer informasjon tilgjengelig i IKT løsninger. Våre funn avdekker at behovet for oppdatert medisinliste er viktig for mange som jobber i helsesektoren. Tilgang til oppdatert medisinliste er i tråd med samhandlingsreformen, og vil gi høy verdi både for pasient og behandlere. Det finnes per i dag ingen elektronisk løsning for oppdatert medisinliste. Masteroppgaven vår kan forhåpentligvis være et lite bidrag på veien til en bedre hverdag for helsearbeidere og pasienter.nb_NO
dc.description.abstractICT support for collaborative caregivers The new healthcare sector reform, The Coordination Health Reform, started in 2012 and will be implemented by 2016, new laws and regulations have come into effect, a number of technical and economic measures are initiated, and patients are returning earlier to theirhome communities – but how is ICT really adapted to the Coordination Health Reform? Fosen Helse IKS has for many years been an active collaborative part between the service providers in the healthcare sector. With Fosen Health IKS as the basis, this thesis maps the current use of, and access to, ICT support. We analyze how the gaps between the current available ICT support and healthcare professionals’ requirements can be met for patient carewhich includes several cooperating health service providers. We have written a patient story in order to investigate our research questions. This patient story is based on real patient pathways, and it is about a patient who is exposed to hip fractures, and experiencing a new medical problem during rehabilitation.The patient story provides a good insight into the collaboration between healthcare professionals within and in connection with Fosen Health IKS, where the collaboration chainincludes both primary and specialist healthcare services. Carrying out in-depth interviews, informal conversations, and open observation in healthcareprofessionals working environment have given us unique knowledge and insight into the work processes and situations that healthcare providers are a part of, enabling us to determine their current support for collaboration, workarounds and ICT needs. Our findings shows that ICT support has limitations for the cooperating healthcareprofessionals, causing workarounds being taken to gather the information needed. Collaboration can be enhanced by providing more process-supporting ICT systems. There is need for ICT systems that provide the right information at the right place at the right time.Existing systems do not support the current work processes, and we believe it should be a requirement that future ICT solutions support information exchange between the collaborative parts, in addition to support their prime functionality. Ongoing national initiatives will partly contribute to improve ICT support, yet there are significant areas that are not addressed. This knowledge has enabled us to identify six different initiatives that may contribute to further improvements supporting healthcare providers in their daily tasks. Our findings reveal important need for reliable updatedmedication list Access to reliable updated medicine list is consistent with The Coordination Health Reform, and will provide high value to both patients and clinicians. Currently, there are no coordinated electronic solution for updated medication list.Hopefully our master thesis can make a small contribution to a better working day for healthcare professionals and patients.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisinnb_NO
dc.subjectsamhandlingno_NO
dc.subjectpasientforløpno_NO
dc.titleIKT støtte for samhandlende helsetjenesteytere: Samhandlingsreformen startet i 2012, og vil være innført i løpet av 2016, nye lover og forskrifter har trådd i kraft, en rekke faglige og økonomiske virkemidler er igangsatt, og pasienter overføres raskere tilbake til sine hjemkommuner – men hvordan er IKT hverdagen tilrettelagt for de samhandlende helsearbeiderne, egentlig?nb_NO
dc.title.alternativeICT support for collaborative caregivers: The new healthcare sector reform, The Coordination Health Reform, started in 2012 and will be implemented by 2016, new laws and regulations have come into effect, a number of technical and economic measures are initiated, and patients are returning earlier to theirhome communities – but how is ICT really adapted to the Coordination Health Reform?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber156nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisinnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel