• Maintenance Optimization by Use of a Markov Model A Steam Trap Case Study Using Empirical Plant Data 

   Vormdal, Astrid (Master thesis, 2020)
   En tidligere utviklet Markov degraderingsmodell ble videre utviklet og benyttet for å modellere feilutvikling og kostandsoptimalisering gjennom en case-studie av kondensatpotter, utført ved å bruke reelle, empiriske data ...
  • Masteroppgave i spesialpedagogikk 

   Heimdal, Helene (Master thesis, 2021)
   Tema for denne studien er spesifikke språkvansker og tar for seg allmennpedagogisk og spesialpedagogisk arbeid i barnehagen. Følgende problemstillingen har vært utgangspunkt for oppgaven: «Hvilke intervensjoner gis ...
  • Matematisk utholdenhet - Elevers forestillinger om krevende oppgaver i matematikk 

   Johnsen, Kristian (Master thesis, 2021)
   Denne studien har hatt som formål å utforske hva slags forestillinger matematisk utholdende elever har om selv selv og arbeid med matematikk. I tillegg sees teori om matematisk utholdenhet i lys av empirien fra gjennomføringen ...
  • Matematiske ferdigheter hos hørselshemmede barn. En litteraturstudie. 

   Tørhaug, Ida (Master thesis, 2021)
   Tittel: Matematiske ferdigheter hos hørselshemmede barn. En litteraturstudie. Hensikt: Bidra med en systematisk oversikt over litteratur som sier noe om hvordan man kan fremme matematiske ferdigheter hos hørselshemmede ...
  • Mellom barken og veden 

   Nesheim, Guro (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne studien er å undersøke hvordan mellomledere i en organisasjon opplever jobbmotivasjon i egen arbeidshverdag. Forskningsspørsmålet er utforsket gjennom et kvalitativt forskningsdesign og dybdeintervju med ...
  • Mellomledelse i videregående skole 

   Helland Rokseth, Ingunn (Master thesis, 2020)
   Sammendrag Denne masteroppgaven handler om mellomledelse i videregående skole. Problemstillingen som utforskes er hvordan mellomledere opplever sin legitimitet som skoleledere i videregående skole. Teksten bygger på ...
  • Men vi kan jo ikke gå tilbake i tid 

   Naalsund, Bjørnar; Sandstad, Randi (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven beskriver en studie av et designet, praktisk undervisningseksperiment i elevenes første møte med funksjonsbegrepet og dets representasjoner. Det var ønsket at studentene skulle få en teoretisk og ...
  • Men vi kan jo ikke gå tilbake i tid 

   Naalsund, Bjørnar; Sandstad, Randi (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven beskriver en studie av et designet, praktisk undervisningseksperiment i elevenes første møte med funksjonsbegrepet og dets representasjoner. Det var ønsket at studentene skulle få en teoretisk og ...
  • Menns fortellinger om egen seksuell tenning i alderen 12-19 år. En retrospektiv studie av menn over 18 år, som er fengslet for å ha begått seksuelle overgrep mot barn jf. straffeloven 

   Husby, Torhild Olsen (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Formålet med studien er å få mer kunnskap om menneskers seksuelle tenningsmønstre i ung alder kan si noe om utøvelse av seksuelle overgrep på barn i voksen alder. Studien ser på om tidlig oppdagelse og erkjennelse ...
  • Mestre livet! Det er det det handler om. En kvlaitativ studie av læreres erfaringer knyttet til målvalg for elever med autisme i videregående skole. 

   Hafstad Laila (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan lærere tenker rundt utforming av opplæringsmål som angår livsmestring og medbestemmelse for elever med autisme i videregående skole. Oppgaven er avgrenset ...
  • Miljøterapeuters møte med barn som viser skadelig seksuell atferd 

   Risstad, Randi (Master thesis, 2020)
   SAMMENDRAG Barn med skadelig seksuell atferd kan oppleve å bli flyttet fra sine foreldre til barnevernsinstitusjon, av ulike grunner. I 2016 kom Barne- og familiedepartementet med Opptrappingsplan mot vold og overgrep, ...
  • Mobbing i barnehagen 

   Ytreland, Katrine (Master thesis, 2021)
   Dette er en kvalitativ studie som kaster lys over en gruppe assistenter sin forståelse og erfaringer om mobbing i barnehagen. Det har de siste årene vært et økt fokus på mobbing i barnehagen, og nasjonalt har det blitt ...
  • Mor tar skolen, far tar fotball? Om skoleledelsens tilrettelegging for involvering fra fedre 

   Grimsrud, Anita (Master thesis, 2019)
   Samarbeid mellom hjemmet og skolen har en positiv betydning for elever på mange områder. Forskning viser imidlertid at foreldre involverer seg ulikt, og at det er mødre som involverer seg mest. Temaet for denne masteroppgaven ...
  • Motivasjon i multi-prosjekt settinger 

   Østerbø, Kristine Mauland (Master thesis, 2021)
   Tidligere forskning på motivasjon og arbeid i prosjekt er omfattende, og viser gjerne til hvordan motivasjon kan gi bedre resultat og høyere prestasjoner blant prosjektarbeidere. Det finnes allikevel relativt få studier ...
  • Motstand i endringsprosjekt 

   Thomassen, Heidi Cathrine Øverland; Harstad, Kjersti Mostervik (Master thesis, 2021)
   Fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune vedtok i 2018 at det skal spares 220 millioner kroner pr år fremover. Et av tiltakene var omorganisering i IT-seksjonen, herunder opprettelse av Team Brukeropplevelse. Det ble ...
  • Motstand i endringsprosjekt 

   Harstad, Kjersti Mostervik; Thomassen, Heidi Cathrine Øverland (Master thesis, 2021)
   Fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune vedtok i 2018 at det skal spares 220 millioner kroner pr år fremover. Et av tiltakene var omorganisering i IT-seksjonen, herunder opprettelse av Team Brukeropplevelse. Det ble ...
  • Muligheter og begrensinger for innovasjon med endrede rammebetingelser i instituttsektoren - En studie av hvordan økt kompleksitet påvirker roller, relasjoner og samspill på Chr. Michelsens Institutt 1988 - 2019 

   Gåskjenn, Vigdis Anita (Master thesis, 2020)
   Gjennom denne studien har jeg ønsket å gi et kunnskapsbidrag til hva som har vært de viktigste endringene i rammebetingelser over tid for instituttsektoren, ulike grupper og relasjonen mellom dem. Instituttsektoren skal ...
  • Muligheter og utfordringer knyttet til kompetanseoverføring mellom havnæringer 

   Andersen, Ketil Aursand (Master thesis, 2020)
   De tre tradisjonelle havnæringene petroleum, maritim næring og sjømatnæringen, står for en betydelig andel av norsk verdiskaping. Den totale verdiskapingen i disse næringene ble estimert til 760 milliarder kroner i 2014, ...
  • Mulighetsstudiet av trafikkstyring i handelsparken, Bodø 

   Shi, Jianing (Master thesis, 2019)
   Store parkeringsanlegg ved kjøpesentre eller arbeidsplasser er en generell måte for å løse tilgjengelighet for til silke steder for kunder og arbeidstakere, samtidig som den likevel skaper økende trafikk- og miljøproblem, ...
  • Når læreplan møter praksis 

   Bjoraa, Katharina; Søberg, Liv Habberstad (Master thesis, 2020)
   Høsten 2020 innføres en ny læreplan. Nytt med fagfornyelsen, er innføringen av kjerneelementer i alle fag. Kjerneelementene beskriver hva som er det viktigste man skal lære i faget, og utforsking og problemløsing er et av ...