Show simple item record

dc.contributor.authorTorvik, Karinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:18:45Z
dc.date.available2014-12-19T14:18:45Z
dc.date.created2013-02-12nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier604877nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-2712-4 (printed ver.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-2714-8 (electronic ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263599
dc.description.abstractSmerte og livskvalitet hos sykehjemspasienter Antall eldre over 64 år øker i Norge og forekomsten av demenssykdommer er også stigende. Det er anslått at ca 80 % av de som bor på sykehjem i dag har nedsatt kognitiv funksjon. Forekomsten av andre sykdommer øker også med økende alder, og flere av disse sykdommene gir smerter. Både kommunikasjonsproblemer og redusert kognitiv funksjon samt fysiologiske aldersforandringer og polyfarmasi vanskeliggjør smertekartleggingen og medikamentell smertebehandling hos eldre. Hovedmålsettingen med studien var å få mer kunnskap om smerte og livskvalitet hos sykehjemspasienter. Studien består av tre delstudier. Formålet med den første studien var å beskrive smerte og bruk av smertestillende medikamenter hos sykehjemspasienter med ulik grad av kognitiv svikt. Totalt ble 307 eldre over 64 år inkludert. Gjennomsnittsalderen var 86 år og mer enn to tredjedeler var kvinner. Smerte ble målt med en 4-punkts skala hos de som kunne selvrapportere smerte og et observasjonsskjema (Doloplus-2) ble anvendt for å kartlegge smerte hos de som ikke kunne rapportere smerten sin. Sykepleieren som kjente pasienten observerte smerteatferd hos pasienten ved hjelp av dette skjemaet. I alt 128 (60 %) av pasientene var i stand til å selvrapportere smerte. Av disse hadde 50 % smerter, hvorav halvparten hadde smerte av moderat eller alvorlig smerteintensitet. I gruppen som ikke kunne selvrapportere smerte observerte sykepleierne smerteadferd hos 67.5 %. Til tross for dette var det mellom 30 og 40 % av de med smerter eller antatt smerteatferd som ikke fikk faste smertestillende medikamenter, den høyeste andelen var hos de som ikke kunne selvrapportere. Den andre delstudien evaluerte smerte og livskvalitet hos de som kunne redegjøre for sine smerter. Totalt 106 pasienter med mild eller moderat kognitiv svikt deltok og en gjennomsnittsalder på 86 år. I tillegg til smerter besvarte de ulike dimensjoner i livskvalitet ved hjelp av Dementia Quality of Life Questionnaire. Det ble funnet at smerte har en negativ effekt på humøret hos disse sykehjemspasientene. Den tredje studien evaluerte smerter hos 77 beboere på sykehjem som var sterkt kognitivt svekket, 75 % var kvinner med en gjennomsnittsalder på 86 år. Her ble bruken av Doloplus 2 sammenlignet med sykepleierens vurdering av pasientens smerte uten et slikt hjelpemiddel. I alt ble 52 % av pasientene vurdert av sykepleiere til å ha smerte uten hjelpemiddel sammenlignet med 68 % ved bruk Doloplus-2. Ved å bruke et observasjonsbasert smerteobservasjons skjema ble flere pasienter evaluert til å oppleve smerte av sykepleierne. Dette indikerer at Doloplus-2 kan være et nyttig supplement for sykepleierne i klinikken til å kartlegge ikke verbale pasienters smerte. Smertekartleggingen av disse pasientene må gjøres av sykepleiere med god kunnskap om den enkelte pasients atferdsmønster. Denne studien viser at smerter er et stort problem hos beboere på sykehjem. Videre forskning må sette fokus på hvordan vi best mulig kan hjelpes til smertelindring og bedret livskvalitet.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNTNU-trykknb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:91nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680; 478nb_NO
dc.titlePain and Quality of Life in patients living in nursing homesnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisinnb_NO
dc.description.degreePhD i klinisk medisinnb_NO
dc.description.degreePhD in Clinical Medicineen_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record