Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnudsen, Anne Karinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:18:27Z
dc.date.available2014-12-19T14:18:27Z
dc.date.created2012-06-14nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier533750nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3504-4 (printed version)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3503-7 (electronic version)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263516
dc.description.abstractKlassifikasjon av kreftsmerte Kreftsmerte – hva skal et fremtidig klassifikasjonssystem inneholde? Smerte er et subjektivt, sammensatt og plagsomt symptom som forekommer hyppig hos kreftpasienter. Til tross for eksisterende retningslinjer, er det mange kreftpasienter som ikke får god smertebehandling, særlig ved langkommet sykdom. En av mange årsaker til dette, er mangelen på et allment akseptert klassifiseringssystem for kreftsmerte – et verktøy for å stille en korrekt diagnose. På bakgrunn av ovennevnte forhold ble den internasjonale EU-finansierte forskningsgruppen ‘European Palliative Care Research Collaborative’ (EPCRC) dannet. En av gruppens hovedmålsettinger var å utvikle klassifikasjonssystem for tre vanlige symptomer hos kreftpasienter med langtkommet sykdom: smerte, depresjon og ufrivillig vekttap. Arbeidene i denne avhandlingen har vært utført i nær tilknytning til EPCRC. Det overordnete målet med avhandlingen er å bidra i utviklingsprosessen av et internasjonalt klassifikasjonssystem for smerte hos kreftpasienter blant annet ved å finne frem til noen faktorer som er avgjørende for å kunne beskrive en smertetilstand og derved å kunne stille en korrekt smertediagnose. Hovedfunnene i avhandlingen er: Det foreligger flere systemer for klassifisering av smerte hos kreftpasienter, men ingen av disse er i utstrakt bruk, verken i forskning eller klinisk praksis. Smertens intensitet og patofysiologi, forekomst av gjennombruddssmerte, psykisk stress og respons på behandling inngår i to eller flere av de seks formelle systemene som ble funnet ved systematisk litteraturgjennomgang.Pasienter bekreftet i intervju at faktorer påvist å være viktige for kreftsmerte i tidligere studier, også var relevante for deres smerteopplevelse. De vektla fysiske og psykiske aspekter ved det å ha smerte, og søvn ble ansett som en viktig faktor.I en europeisk studie hvor mer enn 2000 kreftpasienter som brukte sterke smertestillende (opioider) deltok, ble følgende faktorer funnet å ha betydning for grad av smerteintensitet og/eller smertelindring: gjennombruddssmerte, smertens lokalisasjon, opioiddose, bruk av svake smertestillende, søvn, psykisk stress, smertens patofysiologi, misbruk av alkohol/narkotika, kreftdiagnose og lokalisasjon av spredning av kreftsykdommen.I en italiensk studie hvor 1800 kreftpasienter deltok, ble de fem førstnevntes relevans bekreftet. Videre ble det i den samme studien påvist at smerteintensitet og opplevd smertelindring målt ved studiens oppstart samt forekomst av gjennombruddssmerte, smertens lokalisasjon, alder og kreftdiagnose var faktorer som kunne predikere smerte etter to uker. Minst tre hovedutfordringer må løses for å komme nærmere et internasjonalt klassifikasjonssystem for kreftsmerte: å velge de mest relevante faktorene for inklusjon i systemet, inkludert å velge et tilstrekkelig antall faktorer, å oppnå enighet om hvilke endepunkt som skal brukes og til slutt å innføre det fremtidige klassifikasjonssystemet i klinisk praksis.nb_NO
dc.description.abstractCancer pain classification – what should be the content of a future system? Pain is a subjective, complex and burdensome symptom which is very common in cancer patients. Despite existing treatment guidelines, several cancer patients still do not receive optimal pain treatment, in particular patients with advanced disease. The lack of a common classification system for cancer pain – a diagnostic tool – has been identified as one of several causes for this undertreatment. Motivated by these considerations, the international EU-funded ‘European Palliative Care Research Collaborative’ (EPCRC) was established. One of the main aims was to develop a classification system for three common symptoms in cancer patients with advanced disease: pain, depression, and cancer related weight loss. The papers included in this thesis have been performed in close collaboration with the EPCRC. The overall aim of the thesis is to contribute in the development process of an international classification system for pain in cancer patients by for example to identify factors that are important for describing pain and thus improve diagnostics and treatment of cancer pain. The main results in this thesis are: There are several systems for pain classification in cancer patients, but none of these are widely used in research or in clinical practice. Pain intensity and pathophysiology, the presence of breakthrough pain, psychological distress, and response to treatment are included in two or more of the six formal systems that were identified by systematically reviewing existing literature.Patients confirmed in interviews that the factors identified to be important for cancer pain in previous studies, were relevant also for their experience of pain. They emphasised physical and psychological aspects of being in pain, and sleep was considered important.In an European study where more than 2000 cancer patients using strong pain medication (opioids) participated, the following factors were identified to be of importance for the degree of pain intensity and pain relief: breakthrough pain, localisation of pain, opioid dose, use of weak pain medication, sleep, psychological distress, pathophysiology of pain, substance abuse, cancer diagnosis, and localisation of metastases.In an Italian study where 1800 cancer patients participated, the relevance of the five first factors listed above was confirmed. Furthermore, results from the same study showed that pain intensity and pain relief measured at study start as well as the presence of breakthrough pain, localisation of pain, age, and cancer diagnosis were factors that could predict pain after two weeks. At least three major challenges for the further development a future international classification system for cancer pain: to choose the most relevant factors (and how many) to include in the system, to achieve agreement on what outcomes to use, and finally to start using the classification system in clinical practicenb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisinnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:112nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680; 541nb_NO
dc.relation.haspartKnudsen, A K; Aass, N; Fainsinger, R; Caraceni, A; Klepstad, P; Jordhøy, M; Hjermstad, M J; Kaasa, S. Classification of pain in cancer patients--a systematic literature review.. Palliative Medicine - A Multiprofessional Journal. (ISSN 0269-2163). 23(4): 295-308, 2009. <a href='http://dx.doi.org/10.1177/0269216309103125'>10.1177/0269216309103125</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19286741'>19286741</a>.nb_NO
dc.relation.haspartKnudsen, Anne Kari; Aass, Nina; Heitzer, Ellen; Klepstad, Pål; Hjermstad, Marianne Jensen; Schippinger, Walter; Brenne, Elisabeth; Kaasa, Stein; Wasteson, Elisabet. Interviews with patients with advanced cancer-another step towards an international cancer pain classification system.. Supportive Care in Cancer. (ISSN 0941-4355), 2012. <a href='http://dx.doi.org/10.1007/s00520-011-1361-z'>10.1007/s00520-011-1361-z</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22252546'>22252546</a>.nb_NO
dc.relation.haspartKnudsen, Anne Kari; Brunelli, Cinzia; Kaasa, Stein; Apolone, Giovanni; Corli, Oscar; Montanari, Mauro; Fainsinger, Robin; Aass, Nina; Fayers, Peter; Caraceni, Augusto; Klepstad, Pål. Which variables are associated with pain intensity and treatment response in advanced cancer patients?--Implications for a future classification system for cancer pain.. European Journal of Pain. (ISSN 1090-3801). 15(3): 320-7, 2011. <a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpain.2010.08.001'>10.1016/j.ejpain.2010.08.001</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20822941'>20822941</a>.nb_NO
dc.relation.haspartKnudsen, Anne Kari; Brunelli, Cinzia; Klepstad, Pål; Aass, Nina; Apolone, Giovanni; Corli, Oscar; Montanari, Mauro; Caraceni, Augusto; Kaasa, Stein. Which domains should be included in a cancer pain classification system? Analyses of longitudinal data.. Pain. (ISSN 0304-3959). 153(3): 696-703, 2012. <a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2011.12.005'>10.1016/j.pain.2011.12.005</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22264677'>22264677</a>.nb_NO
dc.titleCancer pain classificationnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisinnb_NO
dc.description.degreePhD in Palliative Carenb_NO
dc.description.degreePhD in Palliative Careen_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel