Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndré, Beatenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:18:14Z
dc.date.available2014-12-19T14:18:14Z
dc.date.created2011-03-21nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier405144nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-2481-9 (printed)nb_NO
dc.identifier.isbnISBN 978-82-471-2482-6 (electronic ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263440
dc.description.abstractEndring kan være utfordrende - introduksjon av endringer og implementering av computerteknologi i helsevesenet Utvikling og introduksjon av ny teknologi i samfunnet og i helsevesenet spesielt er krevende og åpner både for nye muligheter og utfordringer. På tross av at mye ressurser brukes i forhold til innføring av ny teknologi er det lite fokus på menneskers forhold til teknologi og computere spesielt. Helsevesenet opplever et økende krav om effektivisering og kvalitetsutvikling. Innføring av teknologi forventes å kunne bidra til dette. De forskjellige profesjonene som arbeider i helsevesenet kan ha ulike tradisjoner og kulturer som påvirker måten de tar i bruk ny teknologi. Team bestående av forskjellige profesjoner er generelt sett på som en måte å oppnå både effektivitet, kvalitetsforbedring og endring. I helsevesenet palliativ omsorg kan pasientenes spesielle tilstand og situasjon gjøre at de er ekstra sårbare for endringer i rutiner og implementering av ny teknologi. Hovedmålsetningen med prosjektet var å fremskaffe ny kunnskap om hvordan helsepersonell kan ta i bruk computerteknologi og hvordan holdninger, kultur og bruk av tverrfaglig team kan influere på helsepersonells evne og mulighet til å gjennomføre endringsprosesser som innebærer implementering av computerteknologi. For å studere hvordan helsepersonell ved en pallativ avdeling. Respondentene deltok i et dybdeintervje med to forskjellige mål. Det ene var a belyse forhold ved opplevelsen av en implementeringsprosess ved en palliativ avdeling og det andre var å finne ut hvilke faftorer som kan virke fremmende i en implementeringsprosess. Mangel på deltagelse i beslutningsprosesser og forståelse av nytteverdien ved bruk av computere var noen av opplevelsene respondentene rapporterte. Flere uttrykte også at palliative avdelingers målsetting og pasientenes totale situasjon gjorde brukes av slik teknologi vanskelig og at det var uforenelig med deres målsetting og tanker om god omsorg. I forhold til spørsmålet om faktorer som virker fremmede mente respondentene at et aktit og motiverende lederskap og nøkkelpersoner som var til stede på avdelingen kunne være avgjørdende for en vellykket implementering. For å undersøke kulturelle forskjeller blant to profesjoner i helsevesenet, sykepleiere og leger, ble det gjennomført en studie ved 6 sykehus i Norge. Det ble identifisert forskjeller mellom de to profesjonene som kan være av betydning for dannelsen av tverrfaglig team. Forskjellene som ble identifisert var imidlertid av mer strukturell karakter enn kulturell, og dannelse av velfungerende tverrfaglig team kan derfor bli en realitet fordi strukturelle forskjeller er lettere å endre enn kulturelle. Avhandlingen viser at utfordringene som finnes i helsevesenet knyttet til implementeringen av computerteknologi er i forhold til de barrierene som er identifisert i studien og de faktorene som kan virke fremmede på implementering av computerteknologi. Strukturelle barrierer mellom profesjoner i helsevesenet kan virke hemmede på dannelsen av velfungerende tverrfaglig team og dette kan igjen virke inn på gjennomføringen av noen endringsprosesser i helsevesenet.    nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisinnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2010:244nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680; 460nb_NO
dc.relation.haspartAndré, Beate; Ringdal, Gerd I.; Rannestad, Toril; Loge, Jon H.; Laerum, Stein Kaasa. Experiences with Implementation of Computerized Tools in Health Care Units - A review article. International Journal for Human-Computer Interaction. (ISSN 1044-7318 / 1532-7590 online). 24(8): 753-775, 2008. <a href='http://dx.doi.org/10.1080/10447310802205768'>10.1080/10447310802205768</a>.nb_NO
dc.relation.haspartAndré, Beate; Ringdal, Gerd I; Loge, Jon H; Rannestad, Toril; Kaasa, Stein. Implementation of computerized technology in a palliative care unit.. Palliative & Supportive Care. (ISSN 1478-9515). 7(1): 57-63, 2009. <a href='http://dx.doi.org/10.1017/S147895150900008X'>10.1017/S147895150900008X</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19619375'>19619375</a>.nb_NO
dc.relation.haspartAndré, Beate; Ringdal, Gerd Inger; Loge, Jon H; Rannestad, Toril; Kaasa, Stein. The importance of key personnel and active management for successful implementation of computer-based technology in palliative care. Computers, Informatics, Nursing. (ISSN 1538-2931). 26(4): 183-9, 2008. <a href='http://dx.doi.org/10.1097/01.NCN.0000304802.00628.70'>10.1097/01.NCN.0000304802.00628.70</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18600124'>18600124</a>.nb_NO
dc.relation.haspartSjøvold, Endre; Heldal, Frode; André, Beate; Lium, Jan Tore. How professional culture influences interdisciplinary teamwork. .nb_NO
dc.titleChange Can Be Challenging: Introduction To Changes and Implementation of Computerized Technology In Health Carenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisinnb_NO
dc.description.degreePhD i klinisk medisinnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel