Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorKoi, Haakon Elverhøi
dc.date.accessioned2019-11-06T15:04:45Z
dc.date.available2019-11-06T15:04:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627045
dc.description.abstractEt mye omdiskutert tema i dagens næringsliv er økningen i antall konkurser og tvangsavviklinger. VG omtaler temaet som «Det norske konkurs-mysteriet». Dette begrunner de blant annet med at det har vært en god vekst i den norske økonomien, og at det sett i lys av dette er vanskelig å forklare økningen i antall konkurser på 8,6 % fra midten av 2017 til midten av 2018. Av alle konkursene er det bygg- og anleggsnæringen som står for de fleste, med ca. 25 % av totalen hvis man ser på næringslivet samlet. Det har også vært en økning på ca. 90 konkurser fra 2017 til 2018 i bygg- og anleggsnæringen. Antall konkurser er nå på et nivå langt over det man så ved slutten av finanskrisen i 2009. Formålet med denne oppgaven er å vurdere beste praksis av tiltak som kan gjøres både fra entreprenør og byggherres side for å bedre den økonomiske situasjonen til entreprenører. Oppgaven skal besvare problemstillingen; «Hva kan gjøres for å redusere andelen entreprenører i bygg- og anleggsnæringen som går konkurs?» Det ble gjennomført kvalitative dybdeintervjuer og en omfattende litteraturstudie for å kunne besvare problemstillingen. Litteraturstudien ble gjennomført for å kartlegge bransjen, og da spesielt årsaker til konkurser, samt for å samle teori og statistikk til teoridelen. For å kartlegge årsaker til konkurs ble ulike artikler fra nettaviser og nettsider som omhandlet konkurser i nyere tid gjennomgått. Her kom det frem at de to årsakene som gikk igjen flest ganger var at foretakene tok på seg for stor risiko, samt manglende kompetanse. Andre årsaker som gikk igjen var manglende betaling, mangel på prosjekter, kriminelle handlinger, lave marginer, kontraktsbrudd og feilkalkulering av pris. De kvalitative dybdeintervjuene ble gjennomført med intervjuobjekter fra foreninger, forbund og aktører som jobber med analyse av data. Gjennom oppgaven ble det kartlagt ulike tiltak som entreprenør og byggherre kan gjøre for å bedre den økonomiske sitasjonen til entreprenører. Hovedpunktene som kom fram var: • Det bør benyttes mer standardkontrakter uten for mange endringer og tillegg. Dette vil skape en større klarhet i hvordan risiko skal behandles når den oppstår. I tillegg kan det skape bedre forutsetninger for en god kontraktbalanse ned til underentreprenører, noe som igjen kan forebygge konflikter. • Entreprenører bør planlegger anskaffelsesprosessen bedre. Dette kan bidra til at underentreprenører kommer tidligere inn i prosjektet og kan være med i planleggingen der det er nødvendig. I tillegg vil det skape mer integritet for underentreprenører i prosjektet og bedre forutsetninger for å få en større helhet i arbeidet. Samtidig blir det mindre risiko for arbeidet som skal utføres og lønnsomheten kan igjen gå opp. • Byggherre bør være mer kritisk til entreprenørers evne til å ta på seg risiko. Dette vil bidra til at entreprenører i mindre grad havner i en likviditetsskvis underveis i prosjektet som et resultat av at de enten har tatt på seg et for stort prosjekt, for mange prosjekter eller at kompetansen ikke er tilstrekkelig hos entreprenøren. • Entreprenører trenger mer opplæring i kontraktsrett for å lære seg å forstå kontrakter bedre. Dette vil bidra til at entreprenører i større grad unngår å tegne kontrakter som ikke er tilstrekkelig definert og som innehar for stor risiko. • Entreprenører bør foreta en grundigere undersøkelse av kapasiteten i foretaket før det blir igangsatt nye prosjekter. Dette vil bidra til at man ikke tar på seg flere prosjekter enn hva man har muligheten til når det kommer til utstyr, ansatte og kostnader. • Entreprenører bør gi flere utenlandske arbeidere fast stilling. Dette vil redusere faren for at flere flytter hjemover, noe som igjen vil bidra til å minimere risikoen for mangel på arbeidskraft i fremtiden. Samtidig vil behovet for innleie bli redusert når man har flere faste arbeidere. Dette kan fører med seg mer kontroll, da man i større grad vet hva man har av kompetanse og samtidig vet hvordan de ansatte fungerer sammen som team.
dc.description.abstractThe increase of bankruptcies is a highly debated topic in today’s business landscape. VG considers this topic as “the Norwegian bankruptcy-mystery”. They compare the relative growth in the Norwegian economy with the increase of bankruptcies, which was 8,7% from mid-2017 to mid-2018. The construction industry is the prevalent one, with 25% of all bankruptcies. In 2017 the construction industry saw an increase of about 90 bankruptcies compared to the previous year. The amount of bankruptcies is now higher than what was the case during the 2009 financial crises. The purpose of this thesis is to consider the best possible measures a contractor and a construction client can take to better the economic situation for a contractor. This thesis aims to propose solutions to the following issue: “What measures can be taken to mitigate the number of bankruptcies in the construction industry?” Qualitative interviews and a comprehensive literature study were performed to attempt to answer this issue. The literature study was performed to map the causes of the bankruptcies, and the industry, as well as to collect data for the theoretical chapter of this thesis. A number of articles concerning recent bankruptcies were analyzed. The prevailing reasons for bankruptcies were the contractors taking too high risks, as well as a lack of knowledge. Other common reasons cited were outstanding payments, too few new contracts, criminal mischief, low margins, breached contracts and miscalculations of prices. The qualitative interviews were performed on interviewees from unions, federations and actors involved in data analysis. This thesis aims to propose several different measures that contractors and construction clients may take to better the economic situation of the contractor. Some of the highlights discussed in this paper include: • Contracts should be standardized without too many changes and additions. This might clarify risk mitigation strategies. This might also increase the contractual balance to subcontractors. This might in turn lower the amount of conflicts between contractors and subcontractors. • Contractors must plan the procurement process better. This might help subcontractors partake in projects in an earlier stage. This will also help the integrity of subcontractors in projects, and better the entirety of the project. This will also lower the risk, and the profitability will increase. • The construction client should be more critical of the subcontractor’s willingness to take on risk. This will limit the number of times a contractor faces liquidity problems as a result of undertaking a too large project, too many projects, or a lack of knowledge. • Contractors need more training in contract law to be able to understand contracts better. This will enable the contractor to avoid contracts that are not properly defined and carry too high risks. • Contractors should have a better understanding of the capacity of the company before embarking on new projects. This will limit a contractor for taking on too many projects with regards to equipment, personnel and costs. • Contractors should offer full time positions for foreign employees. This will lower the risk of employees leaving, which in turn lowers the risk of having a shortage of personnel in the future. This will also mitigate the need for temporarily hiring employees. This could increase control, offering more control over the individual employees skillset and the employees ability to work as a team.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva kan gjøres for å redusere andelen entreprenører i bygg- og anleggsnæringen som går konkurs?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record