Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorØyen, Andreas Bakke
dc.date.accessioned2019-11-06T15:04:44Z
dc.date.available2019-11-06T15:04:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627043
dc.description.abstractDagens byggebransje er i hurtig utvikling enn tidligere, og nye verktøy og teknikker har gjort seg gjeldende. Det stilles også høyere krav til kvalitet, i tillegg til fokus på miljø og tids- og kostnadseffektivitet. Økende kompleksitet står her helt sentralt, og dette påvirker spesielt prosjekteringsprosessene på grunn av et økt behov for informasjonsstrukturering og god kommunikasjon i en iterasjonspreget og kaotisk fase. Informasjon og kommunikasjon betegnes som sentrale suksesskriterier for gode beslutningsprosesser og måloppnåelse, og det er dermed en tett sammenheng her. Virtual Design and Construction (VDC) er et konsept som nylig har fått medfart i norsk bygg- og anleggsbransje, likevel er det lite litteratur på hvordan elementer i VDC potensielt kan bidra under prosjektering. Masteroppgaven undersøker derfor problemstillingen \textit{Hvordan kan bruk av VDC forbedre beslutningsprosesser i prosjektets tidligfase gjennom strukturert informasjon og kommunikasjon?}, belyst gjennom følgende fire forskningsspørsmål: FS1: Hva er utfordringer og positive erfaringer med informasjon, kommunikasjon og beslutninger under prosjektering? FS2: Hvordan kan strukturert informasjon og kommunikasjon underbygge gode beslutningsprosesser? FS3: Hva er drivere og barrierer knyttet til beslutningsprosesser i VDC? FS4: Hvilke faktorer er de mest sentrale for å oppnå gode beslutningsprosesser? For å besvare disse spørsmålene er det benyttet to kvalitative case-studier og en kvantitativ, nettbasert spørreundersøkelse. I case-studiene er det gjennomført dokumentstudier, observasjonsstudier og seks semistrukturerte dybdeintervjuer med ulike nøkkelpersoner. Casene er gjennomført i Oslo og Lund i Sverige. Forskningen er induktiv og fortolkende, og er ment å kartlegge hva som fungerer og ikke. Resultatene viser at prosjekteringen dreier seg rundt ulike former for digitale verktøy, og at graden av suksess varierer. Dette berører tverrfaglighet og samprosjektering (ICE), og knyttes blant annet til informasjonstilgjengelighet, informasjonsstrukturering, inaktivitet i serverne, tverrfaglig koordinering og interoperabilitet. Det er også vist at tverrfaglig samprosjektering med tidliginvolvering av entreprenør, støttet opp av bygningsinformasjonsmodeller (BIM), har positive effekter på kommunikasjon og beslutningsprosesser ved at man kan utnytte den kollektive og potensielt brede kunnskapen prosjekteringsgruppen besitter. Samprosjektering, tidliginvolvering og BIM påvirker også evnen til å vurdere beslutninger i fellesskap, samt definering av felles prosjektmål. Dessuten trekkes tillit og konfliktsreduksjon frem som positive elementer. Samprosjektering setter imidlertid krav til oppmøte av deltakere som besitter relevant informasjon og beslutningsmyndighet, og at individuelt arbeid gjennomføres utenfor møter. Studien argumenterer for at man gjennom bruk av spesielt ICE og BIM kan skape felles måloppfattelse, og at man gjennom visualisering og diskusjoner kan fatte godt vurderte beslutninger i fellesskap. Samprosjekteringsformen kan bidra positivt gjennom flate organisasjons- og møtestrukturer som tilrettelegger aktivering av taus kunnskap. Det må likevel ligge til grunn en digital infrastruktur for strukturering og deling av informasjon, som tilrettelegger for tverrfaglig samprosjektering.
dc.description.abstractToday's AEC industry is developing more rapidly than before, and new tools and techniques have emerged. There are also higher demands on quality, as well as focus on environment and time- and cost efficiency. Increasing complexity is at the center, and this particularly affects the design processes due to an increased need for information structuring and good communication in an iterative and chaotic phase. Information and communication are termed key success criteria for good decision making and goal achievement, thus there is a close connection here. Virtual Design and Construction (VDC) is a concept that has recently emerged in the Norwegian AEC industry, yet there is little literature on how elements in VDC can potentially contribute during the design process. The thesis therefore examines the issue \textit{How can the use of VDC improve decision-making processes in the project's early phase through structured information and communication?}, highlighted through the following four research questions: RQ1: What are challenges and positive experiences with information, communication and decisions in the design process? RQ2: How can structured information and communication support good decision making? RQ3: What are drivers and barriers to decision making with VDC? RQ4: Which factors are key to achieving good decision making processes? To answer these questions, two qualitative case studies and a quantitative, online-based survey were used. In the case studies, both document studies, observation studies and six semi-structured in-depth interviews with key personnel were conducted. The cases have been exectued in Norway and Sweden. The research is inductive and interpretative, and is intended to highlight what works and what does not. The results show that the design process is centered around various forms of digital tools, and that the degree of success varies. This affects interdisciplinarity and collaborative design, including information availability, information structuring, server inactivity, interdisciplinary coordination and interoperability. It has also been shown that interdisciplinary collaboration with early contractor involvement, supported by Building Information Models (BIM), has positive effects on communication and decision-making processes by utilizing the collective and potentially broad knowledge possessed by the design team. Collaborative design processes, early involvement and BIM also affect the ability to jointly assess decisions, as well as defining common project goals. Moreover, trust and conflict reduction are regarded as positive outcomes. However, Integrated Concurrent Engineering (ICE) places demands on attendance of participants who possess relevant information and decision-making authority, and that individual work is carried out outside of meetings. The study argues that through the use of especially ICE and BIM one can create common goal perception, and that through visualization and discussions one can make well-considered decisions jointly. The collaborative design form can contribute positively through flat organizational and meeting structures that facilitate activation of silent knowledge. However, a digital infrastructure must be used for structuring of and sharing information, which facilitates interdisciplinary, collaborative design processes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleElementer i VDC og beslutningsprosesser under prosjektering
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel