Show simple item record

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.authorLesjø, Emilie Sofie
dc.date.accessioned2019-11-01T15:02:42Z
dc.date.available2019-11-01T15:02:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626197
dc.description.abstractBygge- og anleggssektoren er en av de største næringene i Norge. Sektoren opplever utfordringer knyttet til å øke produktiviteten i prosjekter, særlig ettersom prosjektene vokser i omfang og kompleksitet. For å gjøre bukt med problemene har regjeringen opprettet veibyggingsselskapet Nye Veier AS. Nye Veier har som mål å bygge mer helhetlig, raskere og mer kostnadseffektivt. Selskapet tester derfor ut flere nye gjennomføringsmodeller for å nå sine mål. Best Value Procurement (BVP), også kjent som prestasjonsinnkjøp, er en av gjennomføringsmodellene som Nye Veier benytter i sine prosjekter. Metoden er hentet fra Nederland og sikter mot å effektivisere prosjekter ved å implementere entreprenøren i et tidlig stadie, sikre god risikostyring og la entreprenøren være ekspert. Kontraheringen i BVP-metoden skal være effektiv, entreprenørene leverer kun et seks-siders tilbud etterfulgt av en intervjurunde. Den entreprenøren med høyest score konkretiserer tilbudet sitt og skriver deretter en kontrakt for utførelsen. Det er per våren 2019 ikke ferdigstilt et eneste prosjekt hvor BVP-metoden er benyttet. Denne studien er med på å fylle noen av kunnskapshullene om hvordan entreprenørenes erfaringer er med metoden, både fra vinnende og tapende entreprenører. Problemstillingene i denne studien er: 1. Hvordan utføres BVP-metoden? 2. Hvilke erfaringer har entreprenør ved bruk av BVP-metoden? 3. Hvordan kan metoden forbedres i fremtiden? Studien baseres på en casestudie av fem store veiprosjekter hvor BVP-metoden har blitt benyttet. Litteraturstudie, seks semi-strukturerte dybdeintervjuer og dokumentstudier ble gjennomført for å presentere entreprenørenes erfaringer med metoden og foreslå forbedringer av metoden. Funn i studien tilsier at entreprenørene i stor grad er positive til metoden, den effektiviserer tilbudsprosessen og gir entreprenøren mulighet til å forme prosjektet i et tidlig stadie. Samtidig møtte entreprenørene flere utfordringer underveis. Utfordringene var i stor grad knyttet til vurderingsfasen der ulike kriterier evalueres av byggherren. Særlig i evalueringen av tilbudsprisen, der det i tre av fem prosjekter ble benyttet en formel som ga store utslag i poeng, ble kritisert. I tillegg møtte entreprenørene utfordringer i utførelsesfasen der mye ressurser går med til rapportering til byggherre, noe som bestrider BVP-filosofien om at byggherren skal gi mer slipp og at entreprenøren skal lede an som ekspert. Flere forslag til forbedringer av metoden, som blant annet innebærer at BVP må få en tydeligere rolle i kontrakten blir derfor presentert i denne studien.
dc.description.abstractThe construction sector is one of the largest industries in Norway. The sector is experiencing challenges related to increase productivity in projects, especially as the projects grow in scope and complexity. To overcome the problems, the government has established a road construction company called Nye Veier AS. Nye Veier aim to build faster and more cost-effective by testing several new implementation models. Best Value Procurement (BVP) is one of the implementation models that Nye Veier uses in its projects. The method is adapted from the Netherlands and aims to streamline projects by early contractor involvement, assure thorough risk assessments and leaving the contractor to be the expert. As of spring 2019, not a single project that has used the BVP method has been completed in Norway. This study helps to fill some of the research gaps in regard to the contractors' experiences with BVP, both from the winning and losing contractors. The research questions in this study are: 1. How was BVP implemented in practice? 2. What were the contractors' experiences with the BVP method? 3. How can the method be improved in the future? This master thesis studies five major road projects where BVP has been used in all five. Literature study, semi structured interviews of the contractors and document studies were conducted to present the contractors' experiences with BVP and to suggest improvements of the method. Findings in the study indicate that the contractors are largely positive about the method because it gives the contractor the opportunity to shape the project at an early stage. At the same time, the contractors faced several challenges along the way. The challenges were largely related to the selection phase where the different criteria are assessed by the client. In particular, evaluation of the price, in which three of five projects used a formula that gave an advantage in regard to points, was criticized. In addition, the contractors faced challenges in the execution phase, where a lot of resources were used to make reports to the client. This disputes the BVP philosophy that the client should give give up control and that the contractor should lead as an expert. Several suggestions for improvement of the method, such as icluding BVP in the contract, are therefore presented in this study.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBVP-metoden sett fra entreprenørenes ståsted
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record