Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørn Egil Asbjørnslett
dc.contributor.authorHåvard Fylling Haugen
dc.date.accessioned2019-11-01T15:00:37Z
dc.date.available2019-11-01T15:00:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626183
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen bruker data fra Automatic Identification System (AIS) til å analysere operasjonsmønstre for ulike måter å operere i shipping. Effektiv drift av skip har aldri vært mer aktuelt, og er viktig sett fra både et økonomisk og miljømessig perspektiv. Denne oppgaven ønsker å forstå reelle skips operasjoner, med det overordnede målet om økt operasjonell effektivitet. En omfattende litteraturstudie er presentert for å undersøke om AIS er brukt i litteraturen på relevante måter for denne oppgaven. En introduksjon til shipping bransjen er gitt, hvor de viktigste momentene og operasjonelle karakteristikker blir presentert. En grundig introduksjon til AIS- systemet, samt påliteligheten av systemet blir også gjennomgått. AIS dataen brukt i denne oppgaven stammer fra Kystverket, og havnelokasjoner er hentet fra Sea-web. En grundig prosess for å klargjøre dataen blir presentert, med hovedfokus på å klargjøre dataen for effektive operasjonelle analyser. Denne oppgaven presenterer kvantitativt at navigasjonsstatusen inkludert i AIS-meldingene er av begrenset kvalitet, og følgende at operasjonelle analyser kan dra nytte av en mer pålitelig operasjonell status. En vesentlig del av denne oppgaven har vært utvikling av en prosedyre som etablerer et fartøys faktiske operasjonelle status. Den presenterte metoden bruker skipets fart og avstand til nærmeste havn for å bestemme denne statusen, hvor det skilles mellom om fartøyet er i havn, venter på å komme inn til en havn, eller i et seilas. En case-studie er presentert, der de nye operasjonelle statusene har blitt brukt til å analysere operasjonsmønstre for de tre forskjellige måtene å operere på. Data for et representativt utvalg av fartøy ble etablert, hvor container, bulk- og LNG-skip ble valgt for å representere henholdsvis liner, tramp og industriell drift. Operasjonsmønstre for de forskjellige måtene å operere på har blitt undersøkt, hvor det ble funnet støtte for de fleste forutbestemte karakteristikker, spesielt med hensyn til lastekondisjon og havoperasjoner. Som konklusjon har den omfattende data klargjøring og berikelse prosessen som blir presentert i denne oppgaven forenklet prosessen for å analysere operasjonsmønstre basert på AIS data. Det ble også funnet at operasjonsmetoden i shipping påvirker alle operasjonelle forhold for et skip. Følgende kan den presenterte metoden hjelpe skipsoperatører med å optimalisere drift ved å skaffe en bedre forståelse på nåværende tilstand.
dc.description.abstractThis thesis uses Automatic Identification System (AIS) data to analyse operational patterns for different modes of operation in shipping. Efficient ship operations have never been more relevant, and are important from both an economic as well as an environmental perspective. The aim of this thesis to understand real operational activity with the overall goal of increasing operational efficiency. A comprehensive literature study is presented to investigate relevant AIS applications for the scope of the thesis. An introduction into the shipping industry is presented, where essential dynamics are captured, as well as operational characteristics for the different modes of operation. A thorough introduction to the AIS system and its reliability are provided. The AIS data used in this is provided by the Norwegian Coastal Authorities and is from the year of 2018. Port locations are obtained from Sea-web Ports. A comprehensive data preparation process is conducted, where the focus has been to prepare the AIS data for efficient operational analysis. This thesis presents quantitatively that the included navigational status in the AIS messages is of limited quality, and that operational analyses could clearly benefit from a more reliable operational status. A substantial part of this thesis has been the development of a data enrichment process that establishes a vessel's true operational state. The presented method uses the vessel's speed and port location to determine the operational state, where it is distinguished whether the vessel is in port, waiting to enter a port, or underway sailing. A case study is presented, where the new and more reliable operational statuses have been used to analyse operational patterns for three different modes of operation. Data for a representative selection of vessels were obtained, where container, bulk and LNG vessels were selected to represent respectively liner, tramp and industrial operation. Operational characteristics for the different modes have been investigated, where it was found support for most of the preconceived characteristics, especially with respect to loading conditions and port operations. In conclusion, the extensive data preparation and enrichment process presented in this thesis has simplified the process for analysing operational patterns using AIS data. Furthermore, it was found support for that the mode operation has an impact in many aspects of a vessel's operation. Following the presented methodology could help ship operators improve their fleet's operational efficiency by having a better understanding of the current activity.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleInvestigating Operational Patterns for Three Different Modes of Operation in Shipping Using AIS Data
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record