Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJaccheri, Maria Letizia
dc.contributor.authorBrevik, Jostein
dc.date.accessioned2019-10-31T15:17:24Z
dc.date.available2019-10-31T15:17:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625843
dc.description.abstractFlere enn 20 millioner barn under 18 år blir gift hvert år, til tross for globalt arbeid for å utrydde denne skikken. Nåværende trender tyder på at selv om prosentandelen ekteskap hvor barn er involvert går ned, vil den absolutte mengden barneekteskap gå opp som et resultat av befolkningsøkning. Barneekteskap har negative konsekvenser på utdannelsesnivåer, helse, arbeidsmuligheter, og økonomisk vekst både for individene som er involvert og samfunnet rundt dem. Mobilapplikasjoner har blitt brukt av mange utviklingsprogrammer i utviklingsområder, men svært få av disse har vært rettet mot barneekteskap. Målet med dette prosjektet er å utforske mulighetene for å bruke mobilapplikasjoner for å spre kunnskap om barneekteskap i rammede områder. For å gjøre dette vil vi gi en oversikt over dagens "state-of-the-art" rundt barneekteskap og metodene brukt for å forhindre det, menneske-maskin-interaksjon for utvikling, og hvordan man utvikler mobilapplikasjoner for brukere med lav eller ingen lese- og skrivekunnskaper. Vi designer og prototyper en mobilapplikasjon som kan bli brukt for å bekjempe barneekteskap ved å gi de som trenger det lettere tilgang med å få tilgang til informasjon og assistanse. Ved å introdusere et sett med ulike designmetoder til brukere i lavutviklingsområder avdekker vi hvilke bekymringer og begrensninger man må ta hensyn til når man utvikler software under slike forhold De følgene forskningsspørsmålene vil bli besvart: RQ1: Hva er dagens state-of-the-art rundt å bruke apper for å bekjempe barneekteskap? RQ2: Hvordan påvirker ulike designvalg effektiviteten rundt å spre informasjon om barneekteskap? RQ3: Hvilke faktorer må man ta hensyn til når man utfører brukerundersøkelser i underutviklede områder? Dette prosjektet består av to faser. Først utfører vi en gjennomgang av litteraturen til relevante temaer, og utfører strukturerte intervjuer med eksperten innen barneekteskap. Dette gir et grunnlag å bygge på og gir oss tilbakemelding rundt de generelle ideene i prosjektet. Etter dette utfører vi to brukerstudier hvor vi intervjuer 23 deltakere i ulike deler av Malawi, for å teste 7 designmetoder som ble laget etter den første fasen. Dette ble gjort i samarbeid med Plan International, som allerede jobber i og har kunnskap om områdene hvor vi utførte studiene. Vi brukte semistrukturerte intervjuer for å samle tilbakemeldinger og ideer fra deltakerne. I tillegg til dette fant vi også svar på relevante spørsmål rundt hvordan deltakerne lærer og oppsøker informasjon, deres syn på barneekteskap, hvordan de bruker mobiltelefoner og internett, og hvilken informasjon de behøver fra en app som skal hjelpe dem mot barneekteskap Gjennom denne masteroppgaven har vi funnet at det å bruke mobiltelefoner til å spre informasjon om barneekteskap er gjennomførbart og ønsket av både hjelpeorganisasjoner og andre interessenter. Vi har identifisert 3 tidligere forsøk på å bruke denne metoden, og gått over problemer man kan støte på når man designer for brukere i underutviklede områder av verden. Vi intervjuet en person som har jobbet i et av disse prosjektene, i tillegg til flere andre eksperter på barneekteskap og ICT. Med deres hjelp kom vi opp med 7 ulike designmetoder som vi testet i felten i Malawi. Brukerundersøkelsene vi utførte der involverte 19 jenter og 4 lokale autoritetsfigurer. Av de 7 designmetodene var det 3 som ikke trengte mer enn små modifikasjoner, 3 som behøvde større endringer, og 1 som ble erstattet med allerede eksisterende teknologier. Intervjuene dekket også mer generelle spørsmål rundt ekteskap og bruk av mobiltelefoner og internett i Malawi. Basert på våre opplevelser presenterer vi også et sett med retningslinjer for å utføre brukertesting i underutviklede områder. Stadig flere mennesker verden rundt får nå tilgang til mobiltelefoner og internett, og dette åpner mange muligheter for å hjelpe mennesker ut av fattigdom. For å støtte dette trengs det et større fokus på å designe software som også er brukbart av de på ytterkanten av internett- og mobiltilgang. I denne masteroppgaven ser vi på designutfordringene, mulighetene og viktige forskjeller man må ta hensyn til. Ved å dele våre erfaringer fra brukerundersøkelsene i Malawi håper vi å kunne hjelpe fremtidige prosjekter med informasjonen de trenger for å få mest mulig ut av arbeidet sitt. Våre partnere i Plan International har uttrykt stor interesse i å fortsette prosjektet, og ser på mulighetene rundt å utvikle og utgi en versjon av det. Mange flere studier er nødvendige for å fastslå detaljene i prosjektet, spesielt dersom prosjektet skal lansereres utenfor Malawi. Retningslinjene vi har laget er ikke ment å være fullstendige, og vi håper fremtidige prosjekter vil utbedre disse med sine egne erfaringer. En work-in-progress-artikkel basert på prosjektet har blitt akseptert av IDC 2019-konferansen, og vil bli utgitt der i juni 2019. Denne kan finnes i vedlegg G. Flere artikler er planlagt å bli tilsendt andre konferanser.
dc.description.abstractMore than 20 million children under the age of 18 are married each year, despite a global effort to end this practice. Current trends calculate that even if the percentage of marriages involving children is going down, the total amount is likely to increase as a result of population growth. Child marriage has a negative impact on education levels, health, work opportunities, and economic development both for the individuals involved and thecommunities around them. While mobile applications have been used for many programs in low-development areas, a very small amount of these have focused on child marriage. The objective of this project is to provide an overview of the current state of the art around child marriage and the methods used to prevent it, Human Computer Interaction for Development, and designing mobile applications for low-literate users. To do this, we will design and prototype a mobile application that can be used to combat child marriage by helping those in afflicted areas access information and assistance. By introducing aset of different design methods to users in low-development areas, we explore what concerns and limitations mustbe taken into account when developing software in these conditions. The following research questions will be answered: 1. RQ1: What is the current state of the art of using apps to combat child marriage? 2. RQ2: How do different design choices affect the effectiveness of conveying information about child marriage? 3. RQ3: What factors must be considered when conducting user studies in underdeveloped areas? The project consists of two phases. First, a preliminary phase with literature review of relevant subjects and structured interviews with experts in the field of child marriage provides a foundation to build on and initial feedback to the general ideas of the project. Following this is a set of two user studies where we interview 23 participants in different areas of Malawi to test 7 design methods that were created after the initial research phase. This is done in cooperation with Plan International, who are already working in and have knowledge of the areas where the testing is conducted. We used a semi-structured interview process in the case studies togather insight and ideas from the participants. In addition to feedback on the different design methods, we also find answers to relevant questions around how the participants learn and seek information, their views on child marriage, how they use mobile phones and the internet, and what information they would need from an app that is supposed to help them against child marriage. Throughout this thesis, we have found that using mobile phones as a way to spread information about child marriage is viable and desired by both NGOs and other stakeholders. We have identified three previous attempts at using this approach, and covered difficulties that arise when designing software for people in underdeveloped areas of the world. We have interviewed one person that was involved in one of these projects, as well as several other experts on child marriage and ICT, to gather inspiration, feedback, and tips for the project. With their assistance, we came up with 7 different design methods that we eventually tested in the field in Malawi. The user studies we ran there involved 19 girls and 4 local authority figures. Of the 7 design methods we prototyped, 3 were found to need small modifications, 3 have received larger changes, and 1 was scrapped in favor of using already existing technologies. The interviews also covered more general questions around marriage and mobile phone and internet usage amongst people in Malawi. Based on our experiences from the user studies, we also present a set of guidelines for performing user tests in underdeveloped areas. With an increasing amount of people worldwide getting access to mobile phonesand the internet, many opportunities arise that can accelerate the speed at which poor people around the worldmove up the the economic ladder. To accompany this, there needs to be an increased focus on designing softwarethat is usable by those on the periphery of internet and mobile access. In this thesis, we take a comprehensive look at design challenges, opportunities, and notable differences that must be taken into account. By sharing our experiences from our user studies in Malawi, we hope to provide future projects with the knowledge they need toget the most out of their work.Our partners in Plan International have expressed great interest in continuing the project, and are looking into developing and launching a version of it. Many more studies are needed to pinpoint the details of the project, and further studies should be run outside of Malawi so that the project can also be launched there. The guidelines wehave made for user studies in low-development areas are by no means an exhaustive list, and we hope that futureprojects will expand upon it with their own experiences. A work-in-progress paper of the project is accepted and will be published by the IDC conference in June 2019, which is found in appendix G. Other papers are also in the works for later conferences.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDesigning Mobile Software to Prevent Child Marriage
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel