Show simple item record

dc.contributor.advisorHvasshovd, Svein-Olaf
dc.contributor.authorSvendsen, Lærke
dc.date.accessioned2019-10-31T15:16:48Z
dc.date.available2019-10-31T15:16:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625814
dc.description.abstractNår norske bønder har sauer på utmarksbeite, går de tilsynsturer for å holde øye med hvor sauene holder til, og hvordan de har det. Disse turene utgjør en måte å forhindre eller minske rovdyrangrep, og detektere åpenbare sykdomstilfeller og tap av sau. Samtidig hjelper de bonden når han skal hente sauen hjem igjen, ved at han har bedre oversikt over hvor sauene befinner seg. Vi ønsker i denne rapporten å gjøre tilsynsturene enklere og mer effektive, slik at de kan gjøres mer verdifulle og forhåpentlig redde flere sau. Alle observasjoner gjort på en tilsynstur gjøres for tiden enten med blyant og papir, eller huskes kun av bonden. Ved å digitalisere måten man noterer under en tilsynstur, håper vi å kunne effektivisere selve turen. Først ser vi på hvilke muligheter for digital sporing av sau som allerede finnes, og konkluderer med at de ikke utgjør noen løsning for vårt problem. Deretter prøver vi å identifisere alle scenarioer man trolig kan komme opp i på en tilsynstur, og lager et design for en prototype basert på dem. Prototypen blir så implementert og testet. Etter å ha diskutert testresultatene, konkluderer vi med at vår prototype er et godt grunnlag for et produkt, men at den trenger videre utvikling for å oppfylle alle krav og være så effektiv som mulig.
dc.description.abstractWhen Norwegian farmers have sheep grazing on rangeland, they take supervisory walks in the area to keep an eye on where the sheep are located, and how they are faring. These walks compose a way of preventing or lessening predator attacks, and detecting obvious disease cases and loss of sheep. They also help the farmer when he wants to bring his sheep home, by giving him a better picture of where his sheep are located. In this report we whish to make the supervisory walks easier and more efficient, in order to make them more productive and hopefully save more sheep. All observations made on a supervisory walk are currently either written down with pencil and paper, or kept only in the farmers mind. By digitizing the way notes are written on a supervisory walk, we hope to make the walk more efficient. First we look at which possibilities for digital tracking of sheep that already exist, and conclude that they do not offer a solution to our problem. Then we attempt to identify all the scenarios one are likely to encounter on a supervisory walk, and make a design for a prototype based on them. The prototype is then implemented and tested. After having discussed the test results, we conclude that our prototype make a good basis for a product, but it needs further development to fulfill all requirements and to be as efficient as possible.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleGjenfinning av Sau på Utmarksbeite - Effektivitetsvurdering av brukergrensesnitt for oppfølging av sau på utmarksbeite
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record