Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSvanæs, Dag
dc.contributor.authorBärnholt, Magnus
dc.contributor.authorLyngby, Andreas Schatvet
dc.date.accessioned2019-10-31T15:16:00Z
dc.date.available2019-10-31T15:16:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625786
dc.description.abstractTingenes internett tilbyr en rekke løsninger for å koble sensorer og integrerte systemer til internett og utvide måten vi bruker internettet i dag. Denne oppgaven er en del av forskingsprosjektet EXACT, der målet er å utforske fysisk trening gjennom exergames. Kombinasjonen av exergames og tingenes internett er et relativt uutforsket felt. Denne oppgaven vil bidra til å skape en plattform som gjør det mulig å utvikle exergames. I denne oppgaven ble det utviklet et rammeverk for utvikling av exergames som bruker tingenes internett. Det har blitt evaluert og testet med spillutviklere. Utviklingen av dette rammeverket har fulgt prinsippene for en bruker-sentrert designprosess, hvor oppgaven har fullført én iterasjonen i en slik prosess. Den valgte teknologien er basert på et sett av kriterier som ble undersøkt før utviklingen av rammeverket startet. Disse kriteriene passer til kravene for utvikling av exergames som benytter tingenes internett. For å realisere rammeverket ble to typer 3D-printede fliser prototypet. Hver av flisene inneholder en Arduino-basert ESP8266 brikke, med varierende sensorer og aktuatorer som passer for gjennomgripende exergames. Disse sensorene inkluderer en Time of Flight-sensor og en 9-akse-bevegelsessensor. I tillegg ble en Raspberry Pi brukt som et kommunikasjonslag mellom enhetene, den var konfigurert som ett aksesspunkt med en MQTT-broker. Rammeverket er delvis rettet mot spillmotoren Unity. Rammeverket har gjennomgått en brukbarhetstest der Unity-spillutviklere med varierende grad av erfaring har testet rammeverket. Brukbarhetstesten besto av to workshops, der deltakerne først ble kjent med rammeverket før de ble tildelt en oppgave. Resultatene fra workshopene var basert på en brukbarhetsskala for et system (SUS), kodevurdering og semistrukturerte intervjuer. Basert på resultatene av testene ble det bevist at de gitte kriteriene for rammeverket hovedsakelig dekket spillutviklernes behov. Det var imidlertid enighet om at rammeverket burde være mer sømløst integrert imot spillmotoren Unity. I denne studien kommer det frem at utviklere var interessert i et rammeverk der de kunne benytte tingenes internett til å utvikle nye gjennomgripende spill med bruk av Unity som spillmotor.
dc.description.abstractInternet of Things offer a variety of solutions to connect sensors and integrated systems to the internet and expand the way we use the internet today. This thesis is part of the EXACT research project where the aim is to explore physical exercise through exergames. The combination of exergames and internet of things is, as of now, a relatively unexplored field. This thesis will help create a platform that allows the creation of exergames. In this thesis a framework was created for developing exergames using internet of things, and it has been evaluated and tested with game developers. The development of this framework has followed the principles of a Human User-Centered Design process, where the thesis completes one iteration. The technology chosen is based on a set of criteria that was researched before the development of the framework started. These criteria fit the requirements of developing exergames using internet of things. To realize the framework, two tile types were prototyped, each containing one Arduino based system on a chip, of the type ESP8266, with varying sensors and actuators fit for pervasive exergames. These sensors include a Time of Flight sensor and an inertial measurement unit. In addition, a Raspberry Pi working as an access point with an MQTT broker, was used as a communication layer between the devices. The framework itself is partly targeting the Unity game engine. As such, it has been tested with Unity game developers with varying degrees of expertise, through usability testing. The usability testing consisted of two workshops, where the participants first got to familiarize themselves with the framework before being given a task. The results of the workshop were based on System Usability Scale forms, code review, and semi-structured interviews. Based on the results of the tests, it was established that the criteria for the framework mostly covered the game developers’ needs. However, there was a consensus that the frameworks should be seamlessly integrated into Unity, or a more Unity-based solution. This study shows that game developers using the Unity game engine were interested in a framework that enables them to use internet of things in conjunction with regular game engines.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAn Internet-of-Things Software Framework for Exergames
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel