Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSemini, Marco
dc.contributor.advisorStrandhagen, Jo
dc.contributor.authorRoald, Kristine Fjørtoft
dc.date.accessioned2019-10-29T15:00:27Z
dc.date.available2019-10-29T15:00:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625245
dc.description.abstractDei siste åra har forskarar hevda at konkurranse ikkje lenger oppstår mellom enkeltaktørar, men mellom verdikjeder. Verdikjedestyring har blitt introdusert som eit verktøy for å styre den stadig meir komplekse material- og informasjonsflyten som oppstår som følgje av globalisering. Eit viktig fagfelt innanfor litteratur om verdikjedestyring har i seinare tid vore synlegheit i verdikjeden (supply chain visibility, SCV) som omhandlar deling av relevant, korrekt og fullstendig informasjon mellom aktørar i verdikjeden. Såleis er SCV ein føresetnad for å betre produktivitet og effektivitet, då det har vist seg at SCV kan redusere usikkerheit, føre til betre grunnlag for å ta avgjerder og dermed auke global konkurranseevne. Ulike IKT-verktøy vil kunne legge til rette for betre samarbeid mellom aktørar i verdikjeden, og dermed forsterke SCV. Denne masteroppgåva undersøker SCV i skipsbyggingsindustrien. Omfanget av oppgåva er avgrensa til å gjelde innkjøpte delar og komponentar til bruk i skipsbygging. Skipsbygging representerer ein viktig industri i den norske maritime klynga, og nyleg har verft i klynga merka ein nedgang i global konkurranseevne. Difor er det viktig å auke produktiviteten for å sikre framtidig vekst i næringa. Følgjande forskningsspørsmål er utvikla: 1) Har verdikjeder innan skipsbygging SCV, og om ikkje, kvifor? 2) Korleis kan verdikjeder innan skipsbygging forsterke SCV? Den valte forskingsmetoden for å svare på desse spørsmåla er ein litteraturstudie om skipsbygging, verdikjedestyring og SCV. Vidare har ein casestudie av to skipsbyggingsaktørar blitt gjennomført ved hjelp av semistrukturerte intervju med både interne og eksterne aktørar. Basert på kartlegging og analyse av uønskte effektar ved dagens løysing for materialstyring, tydar resultata på at verdikjeden har manglande SCV, og at underliggande årsaker skuldast manglande kvalitet på data og teknologiske ferdigheiter. Med bakgrunn i dette og teori frå litteraturstudien er ei konseptuell løysing for forsterka SCV utarbeidd – med mål om å auke både datakvalitet og teknologiske ferdigheiter for aktørar i verdikjeden. Løysinga inneheld følgande element: • Eit nivåbasert lagerstyringssystem som gjer det mogleg å spore forbrukte varer. Ei løysing som gjer det mogleg å bruke artiklar om att er også foreslått, noko som fører til at dagens løysing med eingongsartiklar kan avviklast • Automatisering av tidkrevande oppgåver som til dømes manuell registrering av varer til lager ved hjelp av Auto-ID teknologi, programvare for sporing av delar og integrering og synkronisering av programvare for varestyring og projektplanlegging Forslaga har blitt validert av representantar ved casebedriftene. Representantane rapporterte at løysinga i større grad vil kunne gjere Just-in-Time leveransar mogleg, noko som vil kunne bidra til å redusere dei høge lagerkostnadane som verftet har i dag. I tillegg trur dei at løysinga vil kunne bidra til å auke kvaliteten på tilgjengelig informasjon. Hovudbidraget frå denne masteroppgåva til eksisterande kunnskap er det praktiske innsynet i utfordringar relatert til materialflyt i skipsbyggingsindustrien og dei identifiserte utløysande årsakene til dette. Vidare presenterer oppgåva korleis årsakene har samanheng med mangel på SCV, og vidare korleis SCV kan bli forsterka ved bruk av IKT-verktøy. Eksisterande litteratur om SCV i skipsbyggingsindustrien er mangelfull, og difor vil denne oppgåva kunne bidra til å redusere dette gapet i litteratur. Funna i oppgåva vil òg kunne bidra til å auke bevisstgjering om viktigheita av deling av informasjon med høg kvalitet og som i tillegg er relevant mellom aktørar i verdikjeden. Mangel på slik informasjon kan føre til redusert produktivitet og ha negativ innverknad på det finansielle resultatet. Data som er rapportert i case-studien ser ut til å støtte opp om at mangelfull SCV vil kunne påverke produktivitet negativt, og dermed vere ein utslagsgivande faktor for redusert global konkurranseevne. Funna i oppgåva er avgrensa til å gjelde ein spesifikk produksjonsaktivitet innan skipsbygging. Vidare forsking kan undersøke korleis funna kan gjelde for heile produksjonsprosessen. I tillegg til dette er omfanget avgrensa til berre éin av dei sju føresetnadane som ligg til grunn for å kunne gjennomføre oppgåver på ein god måte – at korrekte delar og materiell er på plass. Ei svakheit ved den valte forskingsmetoden er at aktørane i casestudien høyrer til same verdikjede og at dei er vertikalt integrerte. Funn frå casestudien bør difor tolkast med kunnskap om dette. Vidare forsking kan inkludere analyse av fleire verdikjeder innan skipsbygging. Den kvalitative forskingsmetoden har også svakheiter ved seg, ettersom ein slik metode kan føre til ein har gjort seg opp meiningar på førehand om korleis resultatet skal tolkast, sidan analysen har basert seg på intuitiv og abduktiv tilnærming. Den utførte valideringa av forslaget med casebedriftene kan vere eit tiltak for å redusere svakheita ved den valte metoden. Framtidig forsking kan difor inkludere å undersøke moglege kvantitative indikatorar for SCV. Det er viktig å etablere slike indikatorar for å kunne skape eit samanlikningsgrunnlag i skipsindustrien for SCV, då det kan vere utfordrande å få støtte frå leiinga i selskap til å implementere SCV-forsterkande tiltak utan å kunne vise til slike mål.
dc.description.abstractIn recent years, researchers have stated that competition no longer is between individual actors but between supply chains (SC). Supply chain management (SCM) has been proposed as a tool for managing the complex flow of material and information in even more global SCs. Scientific contributions on SCM have in recent years stressed the key role of supply chain visibility (SCV) to successfully manage operations, improving both resource productivity and planning effectiveness. Achieving SCV for managing operations in complex supply chains is a dire need for effective decision-making, and has proven to reduce uncertainty and improve decision coordination which can boost productivity, thereby enhancing global competitiveness. SCV is realized by sharing of timely, and high-quality information in the correct quantity and is enabled by Information and Communication Technologies (ICT) for enhanced collaboration between SC actors. This thesis investigates SCV in the shipbuilding industry, and the research scope is the management of part supplies in ship production. Shipbuilding represents a main industry within the Norwegian Maritime cluster, and in recent years, the yards within the cluster has experienced weaker global competitiveness. Therefore, productivity must be enhanced to secure future growth. The following research questions are introduced: RQ1) Do shipbuilding supply chains have supply chain visibility, and if not, why? RQ2) How can supply chain visibility be enhanced in shipbuilding supply chains? The research method in this thesis includes a literature study on shipbuilding, SCM, and SCV. Furthermore, a case study of a shipbuilding group has been carried out using semi-structured interviews with internal and external SC actors in a shipbuilding SC. Based on an analysis of undesirable effects of the current solution for material management, the results indicate that the shipbuilding supply chain in the case study has limited SCV, and that possible main causes of the effects primarily relate to data quality and technological capabilities. Building on the identified causes and theory on enabling technologies for SCV, a conceptual description for enhanced SCV was developed for enhancing both data quality and technological capabilities. The solution included the following elements: • A level-based inventory system that offers the functionality to keep record of consumed items. In addition, a solution that enables items to be reused in future projects is proposed. • Automation of time-demanding tasks related to the item receipt process by the adaption of Auto-ID technology, track and trace software, and information integration and synchronization between material management and planning software. The solution for enhancing SCV has been validated by representatives from the case company, who reported that the solution is likely to improve the possibility for just-in-time deliveries, avoiding large holding costs for the extra storage capacity that the shipyard currently is leasing from third-party providers, and also improving quality of information. The main contribution to knowledge from this thesis is practical insights to problems experienced in a shipbuilding supply chain and the identification of possible causes of challenges for material management. Furthermore, the thesis presents how the causes contribute to a lack of SCV and also highlights possible solutions for how SCV can be enhanced by means of ICT technology. Existing literature on SCV in the shipbuilding industry is limited. Therefore, this thesis may contribute to fill this gap in research. Adding to the above-mentioned contributions, the findings also contribute to gain more awareness on the importance of high-quality and relevant information sharing between SC actors, as the lack of timely access to such information may slow down productivity and have a negative impact on financial performance. The data reported in the case study findings appear to support the assumption that a lack of SCV can have an impact on productivity which is a contributing factor to global competitiveness. Findings are limited to specific production activity in shipbuilding. Future work may look into generalizing findings for the entire production process. Furthermore, the scope is limited to only one of the seven preconditions that must be satisfied for making an assignment executable: timely access to material and components. A limitation related to the research method is that the case study interviewees belong to the same shipbuilding SC, and are vertically integrated as they belong to the same shipbuilding group. Case study results should, therefore, be interpreted with caution. Further work may include a cross-case analysis of multiple shipbuilding SCs. A weakness in the current research is that assessment of SCV has been purely qualitative, and therefore subject to bias as analysis has been carried out by abductive and intuitive reasoning. However, validation of the results by representatives from the case companies may have contributed to eliminating this weakness. Further research should explore possible quantitative measures for assessing SCV. Establishing quantitative measures is important as SCV projects strive to gain support from senior management in companies without reference to quantitative measures from similar industries, especially in terms of cost reduction. SCV indices should be established as they can be used for a future benchmark when assessing the impact of solutions for enhanced SCV.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEnhancing supply chain visibility in a shipbuilding supply chain
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel