Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPettersen, Johan Berg
dc.contributor.authorMøller, Sofie
dc.date.accessioned2019-10-26T14:03:44Z
dc.date.available2019-10-26T14:03:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624655
dc.description.abstractElektrisk kraftforsyning til oppdrettsanlegg for laks dekkes i dag av dieselaggregater eller ved tilkobling til landstrøm. Det er ønskelig å øke andelen av oppdrettslokaliteter koblet på landstrøm for å redusere klimagassutslipp i takt med nasjonale klimamål. Oppdrettslokaliteter ligger ofte i områder hvor kraftnettet har begrenset kapasitet noe som kan gjøre det kostbart å elektrifisere. Denne studien har kartlagt energi- og effektbruken til de lokalitets-spesifikke aktivitetene i lakseoppdrett samt kartlagt lokale forutsetninger for tilkobling av oppdrettsanlegg til landstrøm i Trøndelag. Kartlegging av energibruken til de ulike lokalitetene viste stor variasjon og et gjennomsnittlig forbruk på 0,35 kWh/kg produsert laks. 50% av lokalitetene i Trøndelag er i dag elektrifisert og de energirelaterte klimagassutslippene er 0,086 kg CO2eq/kg produsert laks. Andelen av elektrifiserte lokaliteter kan økes fra 50% til 83% uten ekstra kostander i form av anleggsbidrag. Energieffektivisering av fôrflåten er avgjørende for å øke andelen av elektrifiserte lokaliteter, spesielt hvis flere lokaliteter kobles på samme kraftlinje når de elektrifiseres. Energieffektivisering og elektrifisering av oppdrettsnæringen i Trøndelag kan bidra til å redusere de energirelaterte klimagassutslippene med 86%. Arbeidsbåten er den mest utslippsintensive operasjonen og har dermed størst potensiale til å bidra med utslippsreduksjon. Havbruksnæringen har som mål å femdoble produksjonen av laks og ørret mot 2050. Selv med denne veksten, kan elektrifisering og energieffektiviseringstiltak være et viktig tiltak for å redusere energirelaterte klimagassutslipp med 40% innen 2030. Ytterligere tiltak er nødvendig for å nå målet om en 80-95% reduksjon innen 2050.
dc.description.abstractElectric power supply in the Norwegian salmon farming industry is conventionally provided either from diesel generators or electricity through connection to the mainland grid. It is desirable to increase the fraction of salmon farming localities connected to the grid in alignment with national climate mitigation targets. Salmon farming localities are often situated in areas where the power grid is weak which can make electrification costly. This study has mapped the electrification potential of the onsite operations of salmon- farming in Trøndelag considering the local technical barriers of the existing power grid. The energy and power demand of the localities have has mapped and it has been analysed how the identified potential can contribute to reducing the CO2 emissions of the industry. The mapping revealed large variations in the onsite energy demand between localities with an average demand of 0,35 kWh/kg produced salmon. 50 % of the localities in Trøndelag are electrified and the average energy related emissions are 0,086 kg CO2eq/kg produced salmon. The fraction of electrified localities can be increased 50 % to 83 % considering technical barriers of the existing local grid. Energy efficiency measures are crucial if several localities connected to the same transmission line plan to electrify. Electrification and efficiency improvements can contribute to reducing the onsite energy related emissions with up to 86 % per kg produced salmon. To enable electrification of the work vessel is the most important measure for reaching the emission reduction. The salmon farming industry has a goal of a fivefold increase in production by 2050. Even with this growth the results indicate that electrification and efficiency measures are necessary to decrease the onsite energy related emission in line with national mitigation target in 2030. Additional mitigation measures are needed to reach the 2050 mitigation target.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleReduction of CO2 Emissions in the Salmon Farming Industry: The Potential for Energy Efficiency Measures and Electrification
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel