Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrancesco Cherubini
dc.contributor.authorIngvild Byskov
dc.date.accessioned2019-10-26T14:01:24Z
dc.date.available2019-10-26T14:01:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624632
dc.description.abstractI takt med en økende befolkning øker også det økologiske fotavtrykket. Menneskepåvirkede endringer i landareal og bruken av disse har over tid resultert i lokal og global påvirkning i den grad at det nesten ikke finnes steder på jorden som er uberørt av mennesker. Med dagens utslippsintensitet på 10-12 Gt CO2-eq per år bidrar jordbruk, skogbruk og annen arealbruk tilsammen med en fjerdedel av de totale årlige menneskeskapte drivhusgassutslippene, som igjen fører til klimaendringer. Endringer i landareal og -bruk har potensial til å påvirke, og bli påvirket av, klimaendringene. Måten landøkosystemer reagerer på ulike typer stress som stigende temperaturer eller landbruksaktiviteter er dårlig forstått og det er store behov for mer forskning og bedre data på området. Med sine nyeste globale landkart fra European Space Agency (ESA) Climate Change Initiative (CCI), overkommer prosjektet for landdekke (CCI-LC) delvis noen av de utfordringene som kjennetegner slike data, for eksempel konsistens over tid og romlig og tidsmessig oppløsning. Det nyeste landdekkeproduktet består av langsiktige årlige og konsistente globale kart av 300 m oppløsning. Disse årlige landdekkskartene, fra 1992 til 2015, ble i denne oppgaven brukt til å studere nylige endringer i landdekke i Norge og Tibetplatået. Dataanalyse bestående av kartlegging og trend-analyse for overganger mellom ulike landklasser av interesse identifiserte de sentrale endringene i landdekke i studieområdene. Reduksjon av våtmarkareal i Norge og greening i Tibetplatået er de viktigste observasjonene fra studieperioden. Begge landene har en aktiv naturforvaltning som tar sikte på å redusere de skadelige effektene på viktige økosystemer, men disse kan fortsatt være truet av klimaendringer og endringer i landdekke og endret landutnyttelse. Samspillet mellom disse ulike faktorene må forstås bedre for å sikre effektive reguleringer og politikk i et klima i endring. En forbedring av og økning i det tilgjengelige datagrunnlaget for landdekke, gjennom bakkeobservasjoner og integrerte fjernsansingssystemer, som de satellittbaserte CCI-LC-kartene, bør spille en viktig rolle i kappløpet for en bærekraftig fremtid.
dc.description.abstractAs humans grow in numbers, so does the associated ecological footprint. Anthropogenic Land-Use and Land-Cover Change (LUCC) has through time resulted in local and global impacts to the extent that there is nearly no place left on Earth that has not been influenced in some way. At current emission rates of 10-12 Gt CO2-eq per year, the aggregated sector of Agriculture, Forestry and Other Land Use are contributing to one fourth of total yearly anthropogenic Greenhouse Gas (GHG) emissions, and hence driving climate change. LUCC have the potential to impact, and be impacted by, the rate of climate change. The ways in which terrestrial ecosystems respond to stressors such as rising temperatures or different land use activities is poorly understood and there is a great great need for further research within this field. With the recent global land cover maps from the European Space Agency (ESA) Climate Change Initiative (CCI), the CCI land cover (CCI-LC) project partly overcomes some of the characteristic challenges of land cover data, such as long-term consistency and spatial and temporal resolution. The most recent land cover product consists of long-term annual and consistent global maps at 300 m resolution. These land cover maps, from 1992 to 2015, were in this thesis used to study recent land cover changes in Norway and the Tibetan Plateau. A spatiotemporal data analysis, that consisted in mapping and computing trend lines for transitions of interest, revealed the revealed the biggest LUCC in the study areas. Declining wetlands in Norway and greening in the Tibetan Plateau are the main characteristics for the studied time period. Both countries have conservation policies that aim to reduce the damage on important ecosystems, but these may still be at risk due to climate change and LUCC. Interactions between these need to be better understood in order to ensure effective policies in a changing climate. Improving and increasing the available data foundation through ground observation and integrated remote sensing systems, such as the CCI-LC maps, should play an important part in the race towards a sustainable future.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSpatiotemporal Analysis and Comparison of Recent Land-Use and Land-Cover Changes in Norway and the Tibetan Plateau
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel