Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHjelseth, Eilif
dc.contributor.authorBerg, Espen
dc.date.accessioned2019-10-24T14:02:03Z
dc.date.available2019-10-24T14:02:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624299
dc.description.abstractBygningsinformasjonsmodellering (BIM) har fått et solid fotfeste i norsk Bygge-, Anleggs- og Eiendomsnæringen (BAE-næringen), og bruken av BIM i prosjekter øker raskt. BIM-prosessen er svært multidisiplinært, påvirker mange interessenter, og fordelene i prosjekter er betydelige. Premissgivende fag, som brannsikkerhet og akustikk, er fag som enda ikke har fått en god forplantning i BIM-prosessen og mister derved fordelene. I en integrert BIM-prosess hvor mange disipliner interagerer, vil samkjøring av hverandres modeller og dokumenter nyttiggjøre hele byggeprosessen. Det avhenger av en kjent bransjestandard som samsvarer med logikken i BIM. Forskningsprosjektet har hatt som formål å undersøke brannsikkerhetsbransjen og deres tilnærming til BIM-prosessen i dag, samt å identifisere hvordan bransjen kan forbedre sin praksis i bruken av BIM. Med dette som mål for forskningsprosjektet, ble følgende problemstilling utarbeidet: «Hvordan kan brannsikkerhetsfaget fullt integreres i BIM-prosessen?» Resultater i dette forskningsarbeidet er hentet fra et omfattende litteraturstudium, intervjuer med rådgivende bedrifter og en spørreundersøkelse for brannrådgivere. For å gi forskningsarbeidet en solid forankring og innflytelse, ble en workshop gjennomført i samråd med Rådgivende Ingeniørs Forening (RIF), med deltakere fra ulike rådgivende bedrifter. Med formål å fremme utviklingen for bruk av BIM innenfor fagområdet, ble det i workshopen initiert et standardiseringsarbeid for definering av leveransen til brannsikkerhetsfaget i BIM. Med overordnet mål om å effektivisere BIM-prosessen, har ulike tilnærminger og scenarioer blitt undersøkt. En tilnærming hvor brannrådgiveren distribuerer sine krav gjennom sin egen modell, har blitt identifisert som mest ønsket av bransjen. En sømløs utveksling av digital informasjons basert på et nøytralt og åpent format, som Industry Foundation Class (IFC), er nødvendig for å være fordelaktig BIM-prosessen og andre aktører. På den måten vil gevinster som bedre samhandling mellom disipliner minimere konflikter, og resultere i økt kvalitet for prosjektet. Relevant informasjon gitt på rett sted til rett tid og økt ressursbruk, er identifisert som betydelige utfordringer og løses best ved positivt samspill mellom prosess, mennesker og teknologi. Med hensyn på samspillet ble resultatene i forskningsarbeidet videre kartlagt og analysert gjennom rammeverket Integrated Design and Delivery System (IDDS). Resultatene av dette forskningsarbeidet har pekt på flere områder med muligheter for å inkorporere kravene fra brannsikkerhetsfaget i dagens BIM-prosess. En videreutvikling av brannrådgiverens egen modell metodikk er undersøkt, og et framtidsscenario hvor den digitale modellinformasjon utnyttes, illustrerer tydelig muligheten for flere automatiseringsprosesser. Mens det gjenstår et betydelig arbeid med standardisering og utvikling, for å fullt integrere premissgivende fag i BIM, har denne masteroppgaven vist at det kan være svært gunstig. Ved å legge til rette for en digital arbeidsprosess som motiverer og belønner alle bidrag, fremfor å sette barrierer i prosessen, kan man virkelig høste fordelene BIM-prosessen er ment å gi.
dc.description.abstractBuilding information modeling (BIM) has gained a solid foothold in the Norwegian architect, engineering and construction community (AEC) and the use of BIM in projects is increasing rapidly. The BIM process is highly multidisciplinary, affecting many stakeholders, and the benefits to the project are significant. However, some technical fields, such as fire protection and acoustics, have not yet achieved a good propagation into the BIM process and are thereby missing out on its benefits. In an integrated BIM process, where several disciplines interact, interconnection of each other's models and documents will benefit the entire design and construction process. It is dependent on a known industry standard that matches the logic of BIM. The scope of this research project was to investigate the fire protection industry and how they currently interface with BIM process and to identify how the industry could improve their practices to contribute further to the use of BIM. With this as the ultimate goal of this research project, the following problem statement was established: "How is it possible for the fire protection industry to fully integrate into the BIM process?" The results of this research project are based on a comprehensive literature study, interviews with different consulting companies and a survey of fire protection consultants. In order to provide the research project a solid reputable foundation, a workshop was held in cooperation with Rådgivende Ingeniørs Forening (RIF), with participants from various consulting companies. With the goal of promoting the development of the use of BIM within the fire protection industry, the workshop initiated standardization work for defining the delivery for this industry. With the overall goal of streamlining the BIM process, various approaches and scenarios were investigated. An approach where the fire protection consultant distributes their requirements through its own model, has been identified by the industry as being the most desirable. A seamless exchange of digital information based on a neutral and open specification like the industry foundation class (IFC) is required in order to be advantageous to the BIM process and to other disciplines. In this manner, benefits, such as better interaction between disciplines will minimize conflicts and result in increased quality of the project. Relevant information provided in the right place at the right time, and increased use of resources have been identified as significant challenges and are best resolved by positive interaction between process, people and technology. With regard to the interaction, the results of the research work are further mapped and analyzed through the framework of the Integrated Design and Delivery System (IDDS). The results of this research work have pointed to several areas of possibilities of incorporation of the requirements from the fire protection industry in today's BIM process. A further development of the fire protection’s own model methodology has been investigated and a scenario in which the digital model information is used, clearly illustrates the opportunity for more automated processes. While significant work on standardization and development remains to fully involve all technical fields in BIM, this master thesis has shown that it can be highly beneficial. By facilitating a digital work process that motivates and rewards all contributions, rather than placing barriers in the process, one can really reap the benefits that the BIM process is intended to provide.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn studie av brannsikkerhet i BIM
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel