Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorAnseth, Tobias Moussaoui
dc.date.accessioned2019-10-24T14:01:52Z
dc.date.available2019-10-24T14:01:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624289
dc.description.abstractDet hevdes i litteraturen at det kan knyttes en rekke utfordringer til hvordan prosjektering praktiseres i dag. Typiske utfordringer bransjen står overfor er dårlig kommunikasjonsflyt, for sen eller ingen involvering av sentrale aktører i forbindelse med prosjektering, og hvordan prosjekteringsprosessen og organisering av prosjekteringsgruppene preges av tradisjonelle metoder som er lite tilpasset det gjeldende prosjekt. Da byggeprosjekter med tiden har blitt mer komplekse med strengere krav til både produkt og prosess, hviler i større grad suksessen på prosjekteringsprosessen. Nye, innovative metodikker og verktøy som Virtual Design and Construction (VDC) er i fremmarsj for fagfeltet, og tar sikte på å løse noen av de identifiserte utfordringene bransjen møter. VDC er et rammeverk for gjennomføring av byggeprosjekter utviklet av Center for Integrated Facilities Engineering (CIFE) ved Stanford. Det består av innovative teknikker og verktøy for planlegging, ledelse og organisering av byggeprosjekter, derunder prosjekteringsarbeider. Masteroppgaven har tatt mål av seg å undersøke hvordan bruken av VDC i prosjektering kan optimaliseres. I forbindelse med forskningsarbeidet ble AF Gruppen sitt pågående prosjekt Boligutvikling i Bjørvika studert som caseprosjekt, der deltakerne i prosjektet kaller seg for Team Bispevika. De formulerte forskningsspørsmålene for arbeidet tar sikte på å besvare oppgavens problemstilling ved å fokusere på i hvilken grad Team Bispevika anvender VDC i prosjektering, hvordan VDC i prosjektering bør implementeres på bakgrunn av Team Bispevika sine erfaringer og erfaringene Team Bispevika har gjort seg ved bruk av VDC i prosjektering. På bakgrunn av de innsamlede erfaringene, fremmes forslag til tiltak for optimalisering av VDC i prosjektering i oppgaven. Problemstillingen og tilhørende forskningsspørsmål har langt på veg lagt føringer for valg av metode, derunder undersøkelsesopplegg, tilnærming, innsamlingsmetode og analyse av resultater. Det har blitt gjennomført litteraturstudier for å finne frem til relevant og kvalifisert litteratur innen fagfeltet, og som grunnlag for å diskutere funn fra den kvalitative datainnsamlingen. Det ble også gjennomført et case-studie av prosjektet Boligutvikling i Bjørvika. I forbindelse med case-studiet ble det gjennomført intervjuer for å samle erfaringer og meninger om VDC i prosjektering i Team Bispevika. Observasjonsstudier av ICE-møter ble gjennomført for å gi undertegnede et økt innblikk i praksisen på prosjektet og for å supplere funn fra intervjuer. Dokumentstudier ble utført for å gi tilgang på informasjon som best formidles skriftlig og for å redusere belastningen på deltakere i forskningen fra Team Bispevika. Caseprosjektet er et samspillsprosjekt mellom AF Gruppen og Oslo S Utvikling, der innovasjon står sentralt i prosjektering, innkjøp, utførelse og salg. Reduksjon av prosjektkostnader og risiko for byggherre og entreprenør, utvikling av smarte og optimale tekniske løsninger, sikring av forutsigbar og rasjonell produksjon og et engasjement som skal motivere alle parter i prosjektet til å tenke nytt, er hovedmålene i AF Gruppens innovasjonssamarbeid i Bispevika. VDC tas i bruk i utstrakt grad på Bispevika-prosjektet, både av AF Gruppen og av samarbeidspartner Norconsult. At Team Bispevika tar i bruk alle de fire hovedverktøyene tilknyttet VDC angir at videre funn og erfaringer fra forskningen egner seg for å danne grunnlaget for videre anbefalinger til tiltak for optimalisering av VDC i prosjektering. Det eksisterer begrenset med litteratur som presenterer teori og anbefalinger for hvordan VDC bør implementeres i et prosjekt, og i prosjektering spesielt. Forskningen resulterte i følgende fire elementer som er viktige for god implementering av VDC i prosjektering: (1) et formelt kick-off for at prosjekteringsgruppa tidlig skal få eierskap til systemet, verktøyene og planleggingsmetoden, (2) en tydelig manual som rammeverk for bruken av VDC, (3) kontinuitet ved de valgte metodene for å få satt rutiner og arbeidsformer med frekvens og forutsigbarhet, og (4) kontinuerlig forbedring underveis i prosessen for å tilpasse metodikken gjennom hele prosjekteringsprosessen og dermed ta med seg læring og forbedre prosesser deretter. Det ble delt en rekke erfaringer som dreide seg rundt alle de fire hovedverktøyene tilknyttet VDC. Erfaringene har blitt satt i et teoretisk rammeverk for å gi undertegnede bedre grunnlag for videre forslag til optimalisering. Da flere av tiltakene for optimalisering fordrer at MMI (Modell Modenhets Indeks) implementeres i utstrakt grad, anbefales prosjekter som tar i bruk VDC å implementere MMI for å bedre utnytte hovedverktøyene tilknyttet VDC. Det er også verdt å merke seg at flere av tiltakene for optimalisering er avhengige av hverandre og at, som litteraturen understreker, verktøyene og tiltakene for optimalisering av VDC best fungerer etter sin hensikt om de blir brukt i en kombinasjon av hverandre.
dc.description.abstractAccording to the literature within the discipline, many of the challenges that the construction industry faces today can be related to how designing is practiced. Poor communication flow, late or no involvement of central actors in conjunction with designing, and how the design process and its organization are affected by traditional methods which are not customized for the current project, are typical challenges that the industry faces. Lately, construction projects have turned more complex with strict requirements for both the product and the process. Therefore, the success of the project increasingly relies on the design process. New and innovative methodologies and tools such as Virtual Design and Construction (VDC) are advancing in the industry, and aims at solving some of the identified challenges the industry faces. VDC is a framework for implementation of construction projects developed by Center for Integrated Facilities Engineering (CIFE) at Stanford, and consists of innovative techniques and tools for planning, leading and organizing construction projects, thereunder design tasks. The Master´s Thesis has set as a target to examine how the use of VDC in design can be optimized. In conjunction with the research, the ongoing project Boligutvikling i Bjørvika by the construction company AF Gruppen was studied as a case project, where the participants of the project are called Team Bispevika. The formulated research questions for the research has set as a goal to answer the thesis´ problem by focusing on in which degree Team Bispevika applies VDC in the design process, how VDC the best way should be implemented on the basis of Team Bispevika´s experiences, and the experiences Team Bispevika has collected by using VDC in design tasks. On the basis of the collected experiences, suggestions for optimization of VDC in the design process are presented in this thesis. The problem of the thesis, and its related research questions, has laid down guidelines for choice of methods, thereunder study design, approach, collection method, and how to analyze the results of the research. Literature studies has been carried out to find relevant and qualified literature within the discipline, and as a foundation for further discussing findings from the qualitative data collection. A case-study of the project Boligutvikling i Bjørvika was also accomplished. Through the case-study, interviews were carried out to gather experiences and meanings related to VDC in design at Team Bispevika. Observational studies of ICE-sessions were completed to give the researcher an increased understanding of the practice on the project, and to supplement findings from interviews. Document studies were completed to gain types of information that best are communicated by documents, and to reduce the load on participants in the research at Team Bispevika. The case-project is a partnering project between AF Gruppen and Oslo S Utvikling where innovation is central in both design, procurement, execution and sale. Reduction of project costs and risk for both the owner and the contractor, development of smart and optimal technical solutions, securing predictable and rational production, and an engagement that shall motivate all actors in the project for rethinking, are the main targets in AF Gruppen´s partnering project in Bispevika. VDC is put into use in a broad degree in the case-project, both by AF Gruppen and the design collaborator Norconsult. Team Bispevika are using all of the four main tools connected to VDC, which indicates that further findings and experiences from the research are suitable and reliable to create the foundation for the presented recommendations for optimization of VDC in design. There are limited amounts of literature that describes theory and recommendations for how to implement VDC in a construction project, and in design especially. This research resulted in four elements that are important for good implementation of VDC in design: (1) a formal kick-off to make sure that the design team gets the necessary ownership of the system, the tools, and the planning method, (2) a distinct manual as a framework for how to use VDC in the project, (3) continuity by the chosen methods to make sure that routines and ways of working are set by frequency and predictability, and (4) continuous improvement throughout the process to adjust the methodology through the entire design process and thus gather experiences to improve the process continuously. Many experiences were shared considering all of the four main tools related to VDC. The experiences were set in a theoretical framework to give the researcher a better foundation for further suggestions for optimizing. Since several of the suggestions for optimizing includes that MMI (Model Maturity Index) are implemented to a certain extent, the thesis suggests that projects that applies VDC should implement MMI to better utilize VDC´s main tools. It is also worth noting that several of the recommendations for optimizing are interdependent and that, as the literature emphasizes, the tools and the recommendations for optimizing the use of VDC works best for its purpose if used in a combination of each other.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOptimalisering av Virtual Design and Construction (VDC) i prosjektering
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record