Show simple item record

dc.contributor.advisorHjelseth, Eilif
dc.contributor.advisorKristensen, Eirik
dc.contributor.authorChristiansen, Martin
dc.contributor.authorMyhr, Vegard Gran
dc.date.accessioned2019-10-24T14:01:43Z
dc.date.available2019-10-24T14:01:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624277
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å utarbeide en prosedyre for registrering og rapportering av erfaringstall fra produksjonen. Hensikten med å gjennomføre dette formålet er å øke presisjonen av Veidekkes kostnadsestimater i tidligfasen, samtidig som det blir enklere å identifisere under-/overestimerte kalkyleposter. For å gjøre det oppnåelig å gjennomføre formålet innenfor oppgavens gitte tidsramme er oppgaven begrenset til å kun ta for seg prosessene i tidligfasen og produksjonsfasen. Det er også valgt å avgrense oppgaven til betongfaget, samtidig som kun Veidekke Entreprenør AS, distrikt Oslo sine prosesser blir analysert. Ved å gjennomføre en litteraturstudie kom det frem at ved å benytte erfaringstall fra referanseprosjekter til kostnadsestimering vil sannsynligheten for vellykket gjennomføring av prosjekter øke. I de kvalitative intervjuene kom det frem at kalkulatørene ønsker at det blir rapportert erfaringstall på et detaljnivå som samsvarer med et vilkårlig nivå i anbudskalkylen. Det arbeiderne i produksjonen ønsket tilbake for å gjennomføre rapporteringen er å få lettet lønnsarbeidet for betong-BASen, samtidig som det vil være ønskelig å lettere kunne se hvordan produktiviteten til eget prosjekt er i forhold til planlagt fremdrift og i forhold til referanseprosjektet. Den nye prosedyren krever videreutvikling av eksisterende programvarer for å kunne benytte elementenes unike nøkkel-ID til å sikre automatisk informasjonsflyt. Dette gjør at erfaringstallene knyttet til mengder, kostnader og timer blir rapportert automatisk ved registrering. Erfaringstallene ender opp i “erfaringsbank: gjennomføring” før de deretter, sammen med kalkulerte estimater fra anbudskalkylen, blir aggregert av visualiseringsverktøyet Power BI. Her blir tallene tilgjengelige for arbeiderne i produksjonen, samtidig som de kan bli benyttet til utarbeidelse av anbudskalkyler i fremtidige prosjekter. Analysen av den utarbeidede prosedyren ble gjennomført ved å benytte rammeverket Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS). Her kom det frem at den nye prosedyren vil ha stor påvirkning på de tre imperativene “samarbeidende mennesker”, “integrerte prosesser” og “interoperable teknologier”. Det vil i tillegg oppnås større samhandling mellom disse tre imperativene. Gevinstvurderingen påviser at Veidekke vil oppnå gevinster knyttet til tid, økonomi og kvalitet, mens prosedyren også vil gi positive effekter for samfunnet.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to create a procedure for registering and reporting of experience data from building projects. By doing this, the aim is to increase the precision of Veidekke’s early cost estimates, while also making it easier to identify over/-under estimated tenders. As a measure to make it possible to carry out the purpose within the given time frame, the thesis is confined to the early stage processes, as well as the production phase. This thesis exclusively looks at the concrete production in Veidekke Entreprenør AS in District Oslo. The literature review unveiled that utilizing experience data from reference projects for cost estimation will increase the likelihood of projects to be successful. The qualitative interviews revealed that the calculators’ wish for experience data to be reported on a level of detail that is equivalent to an arbitrary level of the tender spreadsheet. The construction laborers wish to ease the workload that comes with today’s way of registering work hours, as well as having the possibility to compare their own project with calculated estimates and reference projects. The new procedure requires further development of digital technologies to automate the flow of information based on the various elements’ unique key-ID. This facilitates automatic reporting of registered experience data for volume, cost and work hours. The data is gathered in an experience database for project execution and then imported into the visualizing tool Power BI along with calculated estimates from tenders. Here, the data is presented and made available to the construction laborers and calculators for respectively better project management and preparation of future tenders. The framework Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS) was used to analyze the new procedure. The analysis proves that the new procedure will significantly impact and increase the interaction between the three imperatives; “Collaborating People”, “Integrated Processes”, and “Interoperable Technologies”. The assessment of potential earnings shows that Veidekke can expect benefits regarding time, economy, and quality, while also proving an overall beneficial societal impact.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProsedyre for registrering og rapportering av erfaringstall
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record