Show simple item record

dc.contributor.authorNossum, Ane Skrove
dc.date.accessioned2019-10-21T11:33:58Z
dc.date.available2019-10-21T11:33:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623525
dc.description.abstractSammendrag Innledning: Når alvorlig sykdom som kreft rammer barn, blir hele familien påvirket. Søsken til barn med kreft må gå gjennom en barndom med ekstra belastninger og er i risiko for å utvikle både psykisk og somatiske plager, sammenlignet med sine friske jevnaldrende. Sykepleiere er ofte de som møter familien i en tidlig fase, og har dermed en viktig rolle i å oppdage søskens behov for oppfølging. Hensikten med dette prosjektet er å undersøke hva sykepleiere opplever som utfordrende for å ivareta søsken til barn med kreft. Ved å identifisere utfordringene er det lettere å komme med tiltak som vil ivareta søsken på en tilfredsstillende måte, og dermed forebygge mulige negative konsekvenser senere i livet. Metode: Det ble gjennomført fire kvalitative semistrukturerte intervju med sykepleiere som var ansatt på en avdeling for barn med kreft. Intervjuene ble gjennomført i mars 2019 og analysert og inspirert av prinsippene fra systematisk tekstkondensering. Resultater: Resultatene viser at søsken som pårørende er et stort fokus blant sykepleierne, men at de synes det er utfordrende å gi den hjelpen søsken trenger, spesielt på grunn av mangelfulle retningslinjer for oppfølging. Sykepleierne mener ivaretakelsen av søsken er styrt av erfaring, kunnskap og personlig interesse. Resultatene viser også at i enkelte tilfeller opplever sykepleierne det som utfordrende å samarbeide med foreldre og at de har for lite tid til å ivareta søsken som pårørende på en tilfredsstillende måte. Konklusjon: Prosjektet har vist at selv om sykepleiere ønsker å ivareta søsken som pårørende opplever de utfordringer som kan hindre de å gjøre den jobben de ønsker. Gode tiltak for å redusere utfordringene sykepleierne opplever for å ivareta søsken som pårørende kan være bedre implementerte retningslinjer som omfatter et tilrettelagt besøksprogram og et godt, tilpasset kartleggingsskjema.nb_NO
dc.description.abstractAbstract Introduction: Serious illness, such as the diagnosis of childhood cancer affects the entire family. The siblings of children with cancer must go through a childhood with extra stress and are at risk of developing both mental and somatic disorders, compared to healthy children. Nurses are often those who meet the family at an early stage, and they have therefore an important role in helping siblings with follow-up care. The objective of this article is to identify what nurses experience as challenging in the care of siblings to children with cancer. By identifying the challenges it is easier to come up with measures that will enable siblings to be taken care of satisfactorily, and prevent possible negative consequences later in life. Method: Four qualitative semistructured interviews were conducted with nurses who were employed at the local hospital and in a department for children with cancer. The interviews were conducted in March 2019 and analyzed and inspired by the principles of systematic text condensation. Results: The results show that siblings are a major focus among the nurses, but they find it challenging to give siblings the necessary help because of inadequate guidelines for follow-up care. The degree of care that siblings received was determined by the nurse’s experience, knowledge and personal interest. The results also show that at times the nurses experienced it as challenging to cooperate with parents, as well as not having enough time to help siblings in a satisfactory manner. Conclusion: The project has shown that although the nurses want to support healthy siblings that have a sibling with cancer, they experience challenges that can prevent them from doing a satisfactory job. Better implemented guidelines for professionals caring for healthy siblings can help nurses in a satisfactory manner in follow-up carnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title«De usynlige barna» - Sykepleieres utfordringer i å ivareta søsken som pårørendenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record