Show simple item record

dc.contributor.advisorStrandhagen, Jan Ola
dc.contributor.advisorOluyisola, Olumide E.
dc.contributor.authorAndreassen, Ninni Kristina
dc.date.accessioned2019-10-19T14:01:13Z
dc.date.available2019-10-19T14:01:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623333
dc.description.abstractMotivasjonen for å gjennomføre dette prosjektet har vært tredelt. 1) Min personlige motivasjon, 2) Hoved-case bedriftens utfordringer og ønske om forbedring, og 3) Funn fra aktuell forskning, som skaper en mulighet for forbedring. 1) I løpet av min utdannelse ved NTNU har jeg fått en interesse for verdikjedestyring. Gjennom to sommerjobber hos Jotun har jeg lært at Jotun Norge er et interessant firma med en kompleks verdikjede og et konstant fokus på forbedring av sine prosesser. 2) Hoved-case bedriften i denne oppgaven er Jotun-Konsernet, en globalt ledende produsent av maling og pulverlakker. Økte kundekrav blandet med globale økonomiske trender har ført til at Jotun ønsker å forbedre både effektivitet og reaksjonsevne i sine verdikjeder (Jotun Annual Report, 2018). 3) Styring av tillitt og relasjoner mellom aktører i en verdikjede har vært forbundet med økt reaksjonsevne, forbedret ytelse og forbedret effektivitet (Spekman et al., 1998; Handfield and Bechtel, 2002; Barratt, 2004; Majorique Léger et al., 2004; Fawcett et al., 2008; Chopra and Meindl, 2016). Bruken av informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) i verdikjederelasjoner har også vist å øke både reaksjonsevne og effektivitet (Rubiano Ovalle and Crespo Marquez, 2003; Chen et al., 2007; Cao and Zhang, 2013; Lin et al., 2014; Mirkovski et al., 2016). Imidlertid blir de potensielle fordelene med IKT ofte redusert på grunn av manglende samkjøring av IKT- systemer blant verdikjedens aktører (Li et al., 2009). Valget og bruken av nye IKT systemer er utfordrende for bedrifter, og er ikke funnet å være et fokus i litteraturen, noe som fører til en mulighet for forskning. Basert på denne motivasjonen, har dette prosjektet som formål å undersøke, fra et verdikjedeperspektiv, forholdet mellom verdikjederelasjoner og valget av IKT-systemer. Den første utfordringen er da å finne ut om, til hvilken grad, og på hvilken måte verdikjederelasjoner påvirker hvilke IKT systemer bedriftene velger å implementere. For så å diskutere, basert på det teoretiske grunnlaget fra transaksjonskostteorien (TCT) og relasjonssynet (RV), hvordan verdikjederelasjoner kan påvirke bedriftenes videre digitalisering. I tillegg, for å øke generaliserbarheten av funnene, er bedrifter fra både en fremvoksende økonomi og en utviklet økonomi inkludert. Forskjeller og likheter mellom disse er belyst. De følgende forskningsspørsmålene vil bli besvart under studien: RQ1: Hvordan påvirker forholdet mellom verdikjederelasjoner og valg av IKT-systemer hverandre? RQ2: Hvordan kan forholdet mellom verdikjederelasjoner og valg av IKT-systemer påvirke hverandre i fremtiden? Denne avhandlingen er basert på en strukturert litteraturstudie og empiriske kvalitative data. Fra litteraturstudien har tre følgende proposisjoner blitt formulert. 1) IKT forbedrer relasjonene i en verdikjede, 2) Intensiteten av relasjonene i verdikjeden påvirker valget av IKT-systemer, og 3) Eksterne verdikjederelasjoner med høy intensitet kan føre til en samkjøring av IKT-systemer. Hoved-case bedriftene i denne studien er to søsterselskap, Jotun-konsernets produksjonsenheter i Dubai og i Norge. For å gi innsikt i deres verdikjeder har et utvalg av aktører fra deres respektive verdikjeder blitt inkludert. En leverandør, en transportleverandør og en kunde fra hver av produksjonsanleggene har deltatt i studien. Den empiriske dataen er samlet inn gjennom elleve semi-strukturerte intervjuer og tre fabrikkbesøk utført i de åtte individuelle bedriftene. Resultatene fra den empiriske dataen er enige med litteraturen om at det er positive relasjoner mellom verdikjederelasjoner og IKT. IKT-systemer har forenklet informasjonsdeling både for interne relasjoner i et selskap eller et konsern, samt også eksterne forhold mellom verdikjedens aktører. Ved valg av nye IKT-systemer påvirker interne relasjoner, selskapets karakteristikker, samt operasjonelle karakteristikker valget i høy grad. Det finnes også to eksempler på at eksterne relasjoner har spilt inn. For fremtidig samkjøring av IKT-systemer og forbedret visibilitet i verdikjeden kan aktørene samarbeide med strategiske partnere om IKT- implementering. Ifølge transaksjonskostteorien vil dette knytte strategiske partnere nærmere og redusere transaksjonskostnadene, samt skape samarbeidsfordeler i henhold til relasjonssynet. Noen utfordringer med dette er også utdypet. Blant annet det faktum at mange IKT-systemer krever å bli skreddersydd og tilpasset til den enkelte bedriftens spesifikasjoner, som kan redusere potensielle fordeler.
dc.description.abstractThe motivation for conducting this project has been threefold; 1) Personal motivation, 2) The focal case company's challenges and desire for improvement, and 3) Findings from current research which creates an opportunity for improvement. 1) During my education at NTNU, I have developed an interest in the field of supply chain management (SCM). Through two summer internships at Jotun Norway, I have learned that Jotun is an interesting company with a complex supply chain and constant attention in improving their practices. 2) The focal case company of this project is the Jotun Group, a globally leading supplier of paints and powder coatings. Increased customer demands mixed with global economic trends have led Jotun to wish for increased efficiency and responsiveness in their supply chain (Jotun Annual Report, 2018). 3) Managing of trust and relationships between actors in a supply chain have been associated with increased responsiveness, improved performance and improved efficiency (Spekman et al., 1998; Handfield and Bechtel, 2002; Barratt, 2004; Majorique Léger et al., 2004; Fawcett et al., 2008; Chopra and Meindl, 2016). The use of information and communication technologies (ICT) in supply chain relationships have also been found to increase both responsiveness and efficiency (Rubiano Ovalle and Crespo Marquez, 2003; Chen et al., 2007; Cao and Zhang, 2013; Lin et al., 2014; Mirkovski et al., 2016). However, the potential benefits of ICT are often reduced due to the lack of ICT alignment among supply chain actors. (Li et al., 2009). The choice and use of new ICT systems are challenging for companies and are not found to be a focus in the literature, leading to a research opportunity. Based on this motivation, this project aims to investigate, from a supply chain perspective, the relations between supply chain relationships and the choice and use of ICT systems. The first challenge is to find out if, to which extent, and how supply chain relationships affect the type of ICT systems companies choose to implement. Then to discuss, based on the theoretical fundament of the transaction cost theory (TCT), and the relational view (RV), how supply chain relationships could affect companies’ further digitalisation. Additionally, to increase the generalisability of the findings, companies from both an emerging economy and a developed economy are included. Differences and similarities between these are highlighted. The following research questions will be answered during the study; RQ1: How do the relations between supply chain relationships and choice of ICT systems affect one another? RQ2: How could the relations between supply chain relationships and choice of ICT systems affect one another in the future? The thesis is based on a structured literature study and empirical qualitative data. From the literature study, the following three propositions are formulated. 1) ICT increase the supply chain relationship intensity, 2) The intensity of the supply chain relationships influences the selection of ICT systems, and 3) High-intensity external supply chain relationships could enhance ICT alignment. The focal case companies of the study are two sister-companies, Jotun Group’s production facilities in Dubai and Norway. Additionally, to provide insight to their supply chain relationships, a sample of their respective supply chain partners, consisting of a supplier, a transport provider and a customer to each of the production facilities have participated in the study. The empirical data are collected by eleven semi-structured interviews and three factory tours, performed in the eight individual case companies. Findings from the empirical data agree with the literature on the fact that there are positive relations between supply chain relationships and ICT. ICT systems have simplified the information sharing in both internal relationships within a company and external relationships between supply chain actors. When choosing new ICT systems, internal relationships, company characteristics and operational characteristics highly influence the choice. There are also two examples of cases where external relationships have had an influence. For future alignment on ICT and improved supply chain visibility, actors should/could collaborate with strategic partners. According to TCT, this will tie strategic partners closer, reduce transaction costs, and create collaborative advantages according to the RV. Some challenges are also elaborated. Amongst others, the fact that many ICT systems require customisation, reducing some of the potential benefits.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAn Empirical Study of the Relations Between Supply Chain Relationships and ICT
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record