Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFabio Sgarbossa
dc.contributor.advisorGiuseppe Fragapane
dc.contributor.authorMorten Lillehagen
dc.date.accessioned2019-10-19T14:00:13Z
dc.date.available2019-10-19T14:00:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623303
dc.description.abstractDenne oppgaven fokuserer inventarstyring i lagerhus i et produksjonsmiljø med raske forbruksvarer. Målet med oppgaven er å analysere og undersøke OHPC sitt lager, i tillegg til andre lager, for å beskrive hvordan deres produksjonsanlegg og lagerets drift og prosesser påvirker lagerstyring. Ved å bruke literatursøk og et casestudye, ble faktorer å ta hensyn til når man vurderer utfordringer og begrensninger identifisert. Frekvensen av gjentakende emner i literatursøk ga en forståelse for hvilke emner som er mer fokusert på enn andre. Faktorene flyt, effektivitet og kostnader i lagerhus ble anslått til å være de viktigste faktorene. Disse emnene inneholder en rekke underemner som ga mer spesifikke forbedringsområder. For å bestemme hvilke av disse faktorene å fokusere på ble utfordringer i OHPC sitt lager vurdert. Ved å understreke de mest fremtredende utfordringene kunne man se hva som trengte forbedring, og deretter bruke teori fra emner relatert til disse utfordringene. Dette bidro til å svare på forskningsspørsmål en. Basert på faktorene som ble bestemt kunne forskningsspørsmål to svares på. Et smalt omfang som fokuserte på spesifikke løsninger for å positivt påvirke flyt, effektivitet og kostnader i et lager ble bestemt. Dette tillot et forslag til å forbedre tildeling av lagerplass, i tillegg til en presentasjon av potensielle teknologier for å overvåke varer på lager. Etter å ha presentert teknologiene ble et rammeverk laget med hensikten om å sammenligne teknologien ved hjelp av en rekke utvalgte faktorer. Faktorene ble valgt basert på obesrvasjoner gjort i Orkla Home and Personal Care's lager, kombinert med literaturstudie. Disse faktorene var kostnader, effetivitet, varevolum, varekarakteristikk, manuelle prosesser, gjennomførbarhet og effekt. I tillegg ble en scorings-tabell laget for overvåkningsløsningene med hensikten om å hjelpe brukeren av rammeverket til å evaluere om teknologien skal implementeres eller ikke. Resultatet fra forskningen viste at flyt, effektivitet og kostnader er faktorer å ta hensyn til når man vurderer begrensninger og utfordringer i et lagerhus. Også viktig er å forstå individualiteten til et lagerhus. Selv om mange lagerhus har flere likhetstrekk har de også mange unike operasjoner som må forstås før man velger å vurdere forbedringsområder. Det ble også funnet at det finnes flere forskjellige løsninger for å flyt, effektivitet og kostnader i et lagerhus. Å velge én spesifikk tilnærming, slik som i denne oppgaven, er sannsyligvis ikke tilstrekkelig. Utfordringen er ikke å bestemme hvilken løsning som skal benyttes for å forbedre prosesser og operasjoner i et lager, men heller å forstå hvilke prosesser og operasjoner som faktisk trenger forbedring. Overvåkning av inventar er én måte å gjøre det på, men er basert på operasjoner av lager like OHPC sitt og kan være vanskelig å generalisere. Resultatet av forskningen i denne oppgaven kan likevel hjelpe til med å gi retningslinjer for fremtidig forskning med fokus på å inkludere mer av verdikjeden i tillegg til å utvide hvilke prosesser man ønsker å forbedre i et lagerhus.
dc.description.abstractThis thesis focuses on inventory management in warehouses in a fast moving consuming goods environment. The goal of the research is to analyze and investigate OHPC’s warehouse, as well as other warehouses, to describe how their production facility and the warehouse’s operations and processes affect warehouse management. By using literature and a case study combined, factors to consider when assessing challenges and limitations in a warehouse were identified. The frequency of recurring topics in literature provided an understanding of which topics are more pressing and focused on than others. The factors flow, efficiency and costs in a warehouse were determined to be the most pressing factors. These topics contained a number of subtopics that provided more specific improvement areas. To determine which of these factors to consider, challenges observed in OHPCs warehouse were reviewed. When emphasizing the most prominent challenges one could see what needed improvement, and in turn use theory for the topics that were related to these challenges. This research helped answer research question one. Based on the factors determined, research question two could be answered. A narrow scope focusing on specific solutions to positively affect flow, efficiency and costs in a warehouse was chosen, and allowed for presenting a suggestion for improving storage location assignment as well as potential technologies for monitoring items in inventory. After presenting the technologies, a framework was created with the purpose of comparing the technologies by using a number of selected factors. The factors were chosen based on observations in Orkla Home and Personal Care’s warehouse, combined with literature study. These factors were cost, efficiency, item volume, item characteristics, manual processes, feasibility and effect. Additionally a scoring table for monitoring solutions was created with an intention of helping the user to evaluate whether or not the technology should be implemented in the warehouse in focus. The results from the research showed that flow, efficiency and costs are factors to consider when assessing the limitations and challenges in a warehouse. Also important is to understand the individuality of a warehouse. Although with many similarities most warehouses have their own unique operations that have to be understood before assessing improvement areas. Another finding was how there are a number of different solutions to choose to positively affect flow, efficiency and costs in a warehouse. Choosing one specific approach, such as in this thesis, is likely not sufficient. The challenge is not to determine which solutions to improve warehouse operations and processes, but rather to understand which processes that actually do need improvement. Monitoring of inventory is one approach for doing so, but is based on operations of warehouses similar to OHPC and can be difficult to generalize. Results of this research can help provide guidelines for further research with focus on expanding the scope of the supply chain as well as expanding the scope of processes to improve in a warehouse.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleImproving flow, efficiency and costs in warehouses through storage location assignment and inventory monitoring: A case study in a fast moving consuming goods environment
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel