Show simple item record

dc.contributor.advisorLanglo, Jan Alexander
dc.contributor.authorØdven, Asle
dc.contributor.authorSporsem, Tor Thorsrud
dc.date.accessioned2019-10-19T14:00:11Z
dc.date.available2019-10-19T14:00:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623299
dc.description.abstractStatistisk sentralbyrå publiserer jevnlig statistikk over produktiviteten i norsk bygg- anlegg- og eiendomsnæring (BAE) som viser et produktivitetsfall på 10 prosent siden år 2000. Byggekostnadene har økt mer enn generell prisstigning og kostnadsnivået i Norge er langt høyere enn våre naboland i Europa. Prestasjonsmåling av prosjekter er en av flere tiltak næringen selv foreslår for å møte disse utfordringene. Flere norske virksomheter har derfor tatt i bruk prestasjonsmåleverktøyet “10-10” og etablert en medlemseid forening som tilgjengeliggjør verktøyet, Nordic 10-10. Foreningen ønsker å finne ut hvilke gevinster som realiseres fra arbeidet med 10-10 og de tre virksomhetene med lengst erfaring deltok i denne undersøkelsen. Formålet er å vurdere i hvilken grad seks spesifikke gevinster realiseres i virksomhetene. De seks gevinstene er foreslått i forskningsarbeidet som anbefalte prestasjonsmåling til byggebransjen, og er godt fundamentert i annen litteratur. Problemstillingen er som følger: I hvilken grad lykkes tre norske virksomheter å realisere gevinster fra prestasjonsmåling av prosjekter med hjelp av verktøyet 10-10? For å svare på problemstillingen er det gjennomført seks intervjuer og samlet inn 176 spørreundersøkelser. Først ble ett intervju gjennomført i alle de tre virksomheten for å sikre problemavklaring og forståelse. Så ble en spørreundersøkelse sendt til alle som har deltatt i arbeidet med 10-10 i de tre virksomheten (svarprosent 39%). Til slutt intervjuet vi én leder i hver virksomhet og viste resultatene fra spørreundersøkelsen. Det er altså benyttet en kombinasjon av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, noe som har kompensert for svakheter i de forskjellige metodene og gitt mulighet for å validere funn på tvers av datasettene. Undersøkelsen viser at de tre virksomhetene realiserer noen av gevinstene, mens andre er mer utfordrende å sette ut i livet. De lykkes i stor grad å nytte prestasjonsmåling til å identifisere forbedringsområder og skape dialog og læring fra målingene. De lykkes i middels grad å implementere forbedringstiltak, gi tilbakemelding på individers egne prestasjoner og motivere til å forbedre dem. Til slutt lykkes de i liten grad å bruke prestasjonsmåling til å skape tiltak på tvers av prosjektporteføljen, følge opp virksomhetens strategi og å lære av andre virksomheters erfaringer. Undersøkelsen bidrar til kunnskap som hjelper Nordic 10-10 og BAE-næringen å vurdere om prestasjonsmåling er et tiltak som hjelper på veien mot målet om økt produktivitet. Funnene fra undersøkelsen har praktisk verdi for de tre virksomhetene. De får en vurdering av hvilke gevinster de realiserer og hvor de må legge inn en ekstra innsats for å realisere de resterende.
dc.description.abstractStatistics Norway (SSB) regularly publishes statistics on productivity in the Norwegian Construction Industry which show a productivity drop of 10 percent since 2000. Building costs have increased more than the general inflation and cost levels are far higher than our neighboring countries in Europe. Performance measurement of projects is one of several initiatives the industry itself proposes to meet the challenges. Several Norwegian companies have therefore adopted the performance measurement tool “10-10” and established a member-owned association that makes the tool available, Nordic 10-10. The association wants to find out which benefits are realized by applying 10-10 and the three companies with the longest experience participated in this study. The purpose is to assess to what extent six specific benefits are realized in the companies. The six benefits are proposed in the same research report that recommended performance measurement to the construction industry and is well-founded in other literature. The research questions is as follows: To what extent do three Norwegian companies succeed in realizing benefits from performance measurement of projects using the tool 10-10? To answer the research question six interviews were conducted and 176 questionnaires collected. First, an interview was carried out in all three companies to ensure problem clarification and understanding. Then a survey was distributed to everyone who have participated in using 10-10 (response rate 39%). Finally, one manager in each business were interviewed and showed the results of the survey. Thus, a combination of qualitative and quantitative research methods has been used which has compensated for weaknesses in the various methods and provided the opportunity to validate findings across the data sets. The study shows that the three companies realize some of the potential benefits, while others are more challenging to put into practice. They largely succeed in utilizing performance measurement to identify improvement areas and create dialogue and learnings from the measurements. They are to a certain extent successful in implementing improvement measures, provide feedback on individuals' own achievements, and motivate them to improve. Eventually, they fail to use performance measurement to create measures across the project portfolio, follow up on the business strategy and to learn from other businesses' experiences. The study contributes to knowledge that Nordic 10-10 and the Norwegian Construction Industry can use to assess whether performance measurement helps in achieving the goal of increased productivity. The three companies get an assessment of which benefits they have realized and where they have to make an extra effort to realize the remaining ones.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRealiserte gevinster av prestasjonsmåling
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record