Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinert, Martin
dc.contributor.authorEltervaag, Tore
dc.date.accessioned2019-10-18T14:06:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifierno.ntnu:inspera:46065051:16839343
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623241
dc.descriptionFull text available on 2022-06-11
dc.description.abstractDet ble ytret et ønske om å utvikle en innretning som kunne brukes til å måle mekaniske egenskaper av en ski, primær bøyestivhet, men muligheter for testing av torsjonsstivhet sees på som fordelaktig. Innretningen skal brukes som et verktøy for å finne eventuelle problem områder for å gjøre utviklingen av nye og bedre produkter mereffektive. Målet er at test riggen også kan brukes som et verktøy for kvalitetskontroll mellom leveranser fra leverandøren. Gjennom prosjektet har tidligere forskning, brukere opplevelse, og bedriftens krav og spesifikasjon har fungert som retningslinjer for å etablere en visjon om hva som skal utvikles. Testriggen er konstruert i henhold til disse krav og spesifikasjoner. Ulike belastningsscenarier og sensorer for måling av avbøyning og vridning av ski ble testet gjennom hele prosjektet. Dette for å observere best mulig løsning tilpasset forhånds definerte behov og spesifikasjoner, samt å øke innsikt og læring. Konsepter og belastningsscenarier har blitt evaluert ved hjelp av evalueringsmatriser og utførte tester. Test-riggen og sensorenhetene er bygget som følge av dette. Bøyestivhet og torsjonsstivhet har blitt beregnet ut fra målinger som er gjort ved hjelp av sensorene. Arduino har blitt brukt til å programmere de forskjellige sensorene som ble brukt gjennom prosessen. Python har blitt brukt til å behandle data samlet av sensorenhetene. Det har blitt utført tester for å måle bøyestivhet og torsjonsstivhet, og tester for å verifisere enhetens repeterbarhet Effekten av montert binding og skistøvel på skiens bøyestivhet har blitt studert, basert på resultatene oppnådd av F.Rainer and Kaps (2004), De Gobbi and Petrone (2008) og Federolf et al. (2006)
dc.description.abstractA wish to make even better skis has led to a desire to develop a device to measure the mechanical properties of a ski, primarily bending stiffness, and opportunities for testing torsional stiffness was also considered advantageous. The test-rig will serve as a tool to locate any problem areas to make the development of new and better products more efficient. The aim is that the test-rig also can be used as a tool for quality control between deliveries from the supplier. Throughout the project, previous research, users experience and the company's requirements and specification have served as a guideline for establishing a vision of what to develop. The test-rig has been constructed in terms of these requirements and specifications. Different load scenarios and sensors for measuring deflection and twisting of skis were tested throughout this project. This to observe the best possible solution adapted to pre-defined needs and specifications, as well as to increase my insight and learning. Test-rich concepts and load scenarios have been evaluated using evaluation matrices and conducted tests. The test-rig and sensor units are built as a result of this. Bending stiffness and torsional stiffness are calculated based on measurements made using these sensor units. Arduino has been used to program the various sensors used throughout the process. Python has been used to process data sampled by the sensor units. Tests have been conducted to measure bending- and torsional stiffness, and to verify the device's repeatability. The effect of mounted binding and ski-boot on the ski’s bending stiffness have been studied, based on the results obtained by F.Rainer and Kaps (2004), De Gobbi and Petrone (2008) and Federolf et al. (2006)
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMåling av mekaniske egenskaper på alpinski
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record