Show simple item record

dc.contributor.advisorGustafsson, Ove
dc.contributor.authorSvendsen, Sigurd Mæhre
dc.contributor.authorSørgård, Anja Stenersen
dc.date.accessioned2019-10-18T14:01:07Z
dc.date.available2019-10-18T14:01:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623176
dc.description.abstractBygg- og anleggsnæringen har blitt kritisert for å ikke utvikle seg i samme grad som andre næringer, mens varehandelen ofte trekkes frem som et godt eksempel på at digital teknologi kan øke produktiviteten til virksomheter. En sprikende produktivitetsutvikling i de to næringene dannet grunnlaget for oppgavens tema og problemstilling, hvor virksomheters muligheter og utfordringer tilknyttet digitaliseringsprosessen undersøkes. Det er i denne oppgaven benyttet en kvalitativ metode for innsamling av data. Vi valgte to undersøkelsesenheter: Maske – en grossistvirksomhet og Multiconsult – en rådgivende ingeniørvirksomhet. Det ble gjennomført dybdeintervjuer med relevante ansatte i virksomhetene, som videre dannet oppgavens empiriske grunnlag. For å på best mulig måte svare på oppgavens problemstilling ble teori tilknyttet organisasjonsstruktur, strategi, læring og effekt inkludert. Digitaliseringsprosessen blir analysert som fire ulike deler med den hensikt å besvare oppgavens fire forskningsspørsmål. Selv om resultatene har begrensninger i form av overførbarhet, mener vi denne studien kan gi virksomheter i tilsvarende næringer innsikt i elementer tilknyttet digitaliseringsprosesser. Funnene i studien viser at elementer i digitaliseringsprosessen som oppleves som utfordrende for den ene virksomheten, kan anses som en mulighet for den andre virksomheten. Vi har på det grunnlag identifisert noen punkter vi betrakter som relativt generelle uavhengig av hvordan de to virksomhetene oppfatter det. Digitalisering kan blant annet medføre et behov for å endre virksomhetenes forretningsmodeller. Dette kan være utfordrende dersom det ikke er lagt til rette for det i næringen, men kan også være en mulighet ved at det åpner for nye inntektsformer. Ettersom digitalisering gjør at enkelte arbeidsoppgaver automatiseres og medfører et endret kompetansebehov kan selve begrepet oppfattes negativt blant ansatte. På grunnlag av frigjort tid og ved hjelp av ny kompetanse og teknologi oppfattes det også som en mulighet til å styrke interaksjon og samhandling. Innføring av ny teknologi i virksomheten kan også medføre muligheter til å utvikle sine forretningsprosesser eller skape et konkurransefortrinn overfor sine konkurrenter, men det kan i tillegg medføre utfordringer tilknyttet forståelse og engasjement i endringsprosessen. Fokus på meningsskaping betraktes i den sammenheng som et viktig grunnleggende element. Slike endringsprosesser kan dessuten medføre støy og usikkerhet, men selv om det kan oppleves utfordrende viser det seg å være nødvendig for innovasjon og utvikling. I tillegg til at virksomheten utvikles kan også teknologien fremme tverrfaglig samhandling, og implementeringsprosessen kan tilrettelegge for læring og kunnskapsutvikling hos de ansatte. Virksomhetens kompleksitet og størrelse kan være et utfordrende element i prosessen, men hvis den lykkes kan det medføre bedre utnyttelse av sine ressurser, som videre kan føre til økt effektivitet, produktivitet og kvalitet på leveranser.
dc.description.abstractThe construction industry has been criticized for not developing at the same speed as other industries, while retail trade is often pointed out as a good example of being able to increase the productivity of businesses with use of digital technology. A widespread productivity development in the two industries formed the basis for this study´s theme and objective, where the opportunities and challenges associated with the digitization process are investigated. In this assignment, qualitative methods of collecting data were used. Two companies were examined: Maske – a wholesale company and Multiconsult – a consulting engineering company. In-depth interviews were conducted with relevant employees in the companies, which formed the empirical basis of this study. In order to answer the study's objective in the best way possible, theory attached to organizational structure, strategy, learning and effect where included. The digitization process was analyzed in four different parts with the purpose of answering the research questions of the task. Although the results have limitations in terms of transferability, we believe this study can provide businesses in similar industries insight into elements associated with the digitization processes. Our findings in this study shows that something considered as challenging for one company can be considered as an opportunity for another company. With this in mind, we have identified points we consider universal. Digitization can, among other things, entail a need for the company to change their business models. This can be challenging on the one hand if it has not been facilitated in the industry but can also be an opportunity on the other hand by allowing new forms of income. As digitization means that certain tasks are automated and entail a changed need for competence in the company, the term itself can be perceived negatively among employees. In the terms of spared time and with the help of new competence and technology, it is also perceived as an opportunity to strengthen interaction and cooperation. The introduction of new technologies can also lead to opportunities in terms of improving business processes or creating a competitive advantage towards competitors, but it can also entail challenges related to understanding and engaging in the process of change. In this context, the focus of creating meaning and understanding can be considered as an important basic element. Such processes of change can cause uncertainty, but although it can be experienced challenging, it turns out to be necessary for innovation and development. In addition of developing the business, the technology also can promote interdisciplinary interaction and the implementation process can facilitate learning and knowledge development among the employees. The company's complexity and size can be a challenging element in the process, but if they succeed it can lead to better utilization of its resources, which further can lead to increased efficiency, productivity and quality in their deliveries.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigitaliseringsprosessens muligheter og utfordringer
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record