Show simple item record

dc.contributor.advisorØverby, Harald
dc.contributor.authorZhao, Willy
dc.date.accessioned2019-10-18T14:00:28Z
dc.date.available2019-10-18T14:00:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623142
dc.description.abstractEt sosialt kredittsystem definerer et kinesisk initiativ for å bedre integriteten i regjering, næringsliv og samfunn. Det baserer seg på et omfattende juridisk og regulatorisk system som består av kredittinformasjon- og datadelingsmekanismer. Pålitelige insentiver og disiplinære mekanismer vil fungere som motivasjonsfaktorer for å fremme en ærlig kultur. Det sosiale kredittsystemet har tiltrukket mye oppmerksomhet fra media over hele verden, og hele konseptet er rotete, forvrengt og uferdig. Derfor resulterer det ofte i vanskeligheter og misforståelser når forskere forsøker på å anskaffe oversikt i dette emnet. Denne masteroppgaven begrenser forskningsproblemet mot et fokus på å løse mistillit i e-handel. Dagens e-handelsmarked vokser som følge av globalisering og fremskritt innenfor digital teknologi. Kina er ledende innen netthandel, og Norge er et av det mest utviklede demokratiske landene med velfungerende retningslinjer for personvern i form av GDPR. Derfor vil disse to ulike landene utgjøre et sammenlignbart grunnlag i denne studien. Denne forskningsoppgaven forklarer hvordan en desentralisert e-handelsapplikasjon kan håndtere personvern og tillit i et økosystem for sosial kreditt. Det er opprettet flere desentraliserte markedsplassapplikasjoner kalt Mandarin Platforms for å brukes som det foreslåtte konseptet i denne forskningen. I alt ble det gjennomført fem eksperimenter med supplerende spørreundersøkelser i både Norge og Kina for å samle forskningsdata i en studie på tvers av landegrenser. I tillegg undersøker denne oppgaven om det er potensial for blokkjede-teknologi i incentivmekanismer i et sosialt kredittsystem. Ved å bruke stordata og bane vei for blokkjede i dette konseptet, vil man i denne forskningen oppdage muligheter og utfordringer vedrørende personvern, tillit og insentiver. Med i forskningen var totalt 133 deltakere fordelt på fem uavhengige grupper som deltok i et simpelt e-handelsspill med bruk av konseptapplikasjonen. Her beviste blokkjedeteknologien store potensialer med funksjonaliteter som immutabilitet, desentralisering, konsensus, åpenhet, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved å desentralisere dataene, kunne tillit oppnås gjennom konsensus. Den offentlige nøkkelkrypteringen anrettet i blokkjede bidro til beskyttelse av personvern. Til sist ble potensialet for blokkjede-teknologi demonstrert gjennom lagring av en stor mengde data slik som vurderinger. Disse dataene ble lagret på en uforanderlig blokkjede og viste seg å stimulere deltakeres oppførsel til å handle ærlig. Kinas utrulling av det sosiale kredittsystemet krever datadesentraliseringen kontrollert av sentraliserte myndigheter, for eksempel med en privat blokkjede. En støttende forklaring for dette kravet er landets 1,4 milliarder innbyggere i et konkurransepreget og dynamisk miljø. Dette kan løse noen av de eksisterende problemene, men å nærme seg tilsvarende grad av frihet som i Norge er riktignok utenkelig. Til sist, ved å kaste lys over avveiningen mellom personvern og lettvinthet fremstilles det et paradoks mellom etikk og teknologisk utvikling. Derfor kan en anbefaling for fremtidig arbeid være å studere hvordan teknologiutvikling former fremtiden for personvern.
dc.description.abstractA Social Credit System defines a Chinese initiative to improve integrity in government, business and society. It aims to establish a comprehensive legal and regulatory system which provides credit information and data sharing mechanisms. The ultimate intention is to promote an honesty culture by including trustworthy incentives and disciplinary mechanisms as the motivational driving forces. The Social Credit System has attracted much attention from media, and its overall concept is chaotic, distorted and incomplete. Hence, it often results in difficulties and misunderstanding when researches attempt for a deep understanding of this topic. This master’s thesis narrows down the problem in terms of focusing on resolving distrust in e-commerce. Today’s e-commerce market is growing as a result of globalisation and digital technology capabilities. China is one of the prominent leaders in online trade, and Norway is one of the most developed democratic countries adopting an advance privacy policy in GDPR. Thus, a comparative foundation between these two different countries is present in this study. This research paper explains how a decentralised e-commerce application can incorporate privacy and trust in a Social Credit System ecosystem. Several decentralised marketplace applications dubbed Mandarin Platforms were created to support this research. Altogether five experimentations supplementing surveys in both Norway and China were conducted to collect research data in a cross-border study. Additionally, this thesis investigates the potential of blockchain technology in incentive mechanisms in a Social Credit System. With the application of big data and blockchain to the Mandarin Platform, the research exposes the advantages and challenges concerning privacy, trust and incentives. A total of 133 participants arranged in five independent groups participated in a simple e-commerce game as a part of the experiment. Thus, blockchain features such as immutability, decentralisation, consensus, transparency, security and availability proved to possess potentials as the results reflect. By decentralising the trading data, it achieved trust by the power of consensus. The public key cryptography provided by blockchain ensured privacy. Finally, collecting a considerable quantity of data such as reviews to store it on an immutable blockchain proved to incentivise participants’ behaviour to act honestly. China’s deployment of Social Credit System requires data decentralisation to be controlled by centralised authorities with, e.g., a permissioned blockchain. A supporting remark for this requirement is the 1.4 billion population in a competitive and dynamic environment. It may repair some of the existing problems, but to approach the same level of freedom as in Norway is unlikely. Conclusively, the trade-off between privacy and convenience brought to light could indicate a paradox in ethics and technological advancement. Thus, a recommendation for future work could be to study how technology advancement shapes the future of privacy.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePrivacy, trust and incentives in e-commerce on a Social Credit System (SCS)
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record