Show simple item record

dc.contributor.advisorSægrov, Sveinung
dc.contributor.authorMisund, Ingvild
dc.contributor.authorMøller, Sigrid Elizabeth Stang
dc.date.accessioned2019-10-08T14:02:45Z
dc.date.available2019-10-08T14:02:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621017
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler rurale vannforsyningssystemer og er basert på en casestudie fra Haydom-området i Tanzania. Prosjektet har blitt gjennomført i samarbeid med NTNU, bistandsorganisasjonen Kirkens Nødhjelp og deres partnerorganisasjon i Tanzania, 4CCP. Det teoretiske rammeverket benyttet er resiliens. Resiliens er forstått som et systems evne til å opprettholde sin ytelse og å gå tilbake til sin tidligere funksjon etter å ha vært utsatt for stress eller en uønsket hendelse. I denne konteksten ansees økt resiliens for å øke systemets bærekraft, ved å forbedre systemets adaptivitet og robusthet. IAM (infrastrukturforvaltning) har blitt brukt som et rammeverk for å videre undersøke hvordan man kan forbedre resiliensen til rurale vannforsyningssystemer. De fysiske forholdene utgjør grunnlaget for vannforsyningssituasjonen. I studieområdet er det betydelige hydrogeologiske forskjeller innenfor relativt små områder. Generelt sett ligger grunnvannsnivået imidlertid svært dypt. Vannet er ansett for å være av god kvalitet, bortsett fra forhøyede fluoridnivåer. I tillegg utgjør pH-verdier under 6,5 en utfordring for rørkomponentene til håndpumper brukt i studieområdet. Det ble imidlertid ikke tatt prøver som indikerte en pH-verdi under terskelen, men korrosjon i rørene ble rapportert som et utbredt problem. Hovedutfordringen for vannsituasjonen i studieområdet er det lave vannforbruket. I gjennomsnitt bruker folk 12,5 l/pd, noe som er svært lavt i forhold til det nivået som WHO anbefaler for å sikre trygge og hygieniske forhold (20 l/pd). Lange avstander og ventetider innebærer at å hente vann er en svært tidkrevende prosess, hvilket har store implikasjoner på i hovedsak kvinner og barns hverdag. Studiet har fokusert på India Mark II Extra-Deep håndpumper samt soldrevne pumper. De soldrevne pumpene er nye og ser ut til å fungere godt. For håndpumper synes de største problemene å være at de blir brukt over kapasiteten, både med tanke på pumpedybde og antall brukere. Det mangler forebyggende vedlikehold og nedetiden på pumpene ved reparasjon er lengre enn nødvendig. Forbedret forvalting av pumpene kan derfor øke resiliensen og forlenge levetiden. Vannforsyning på landsbygda i Tanzania utføres av lokale vannkomiteer (COWSOer). For å øke en COWSOs funksjon er det spesielt viktig å sikre at de er juridisk registrert og har en bankkonto, å utvikle et budsjett og en økonomisk plan, at de produserer rapporter og fører protokoll fra møter samt har gode samarbeidsrelasjoner med distriktsingeniøren, anti-korrupsjonskomiteer og eksterne aktører. Et bærekraftig vannforsyningssystem er avhengig av tilstrekkelig finansiering. Dette gjøres gjennom innsamling av tariffer og etablering av en tariff som dekker ønsket tjeneste med en akseptabel risiko er essensielt. I dette studiet har 107 betalingsvillighet (WTP) undersøkelser blitt gjennomført. Undersøkelsene viser korrelasjon mellom WTP og inntekt og COWSO kapasitet. Videre viser de også negativ korrelasjon mellom økende WTP og eksisterende tjeneste og tidsforbruk ved vannhenting. Det ble imidlertid ikke funnet noen sammenheng mellom kjønn og WTP, og for lokasjon av landsbyene var dataen ikke signifikant. For å forvalte infrastrukturen og forbedre resiliensen i rurale vannforsyningssystemer bør nivået av kontinuerlige overvåkning og målinger økes. Mer kunnskap om både de fysiske systemene og relevante overvåkningsdata er påkrevd for å kunne omsette observasjoner og rådata til konkrete handlinger og tiltak. Det er avdekket et potensial for at det samlede kunnskapsgrunnlaget – målinger, kompetanse og praktisk forståelse – kan brukes mer effektivt til å redusere feilfrekvensen, tilpasse seg endrende forhold, etablere sterkere organisasjoner og et system som er tilstrekkelig og robust finansiert.
dc.description.abstractThis thesis studies rural water supply systems and is based on a case study from the Haydom area in Tanzania. The work has been conducted in collaboration with NTNU, the non-governmental organisation Norwegian Church Aid and their partner organisation in Tanzania, 4CCP. Resilience is used as a theoretical framework. Resilience is understood as the ability of a system to maintain performance and return to its former function after having endured stress or an unwanted incident. Resilience is in this seen to increase the overall sustainability of a system as it makes it more adaptive and robust. Infrastructure asset management has been applied as a framework to more directly address how to improve the resilience of rural water supply systems. The physical conditions lay the foundation for any water supply situation. In the study area there are significant hydrogeological differences within quite close proximities. The groundwater table is however generally very deep. The water is found to be of good quality, except for elevated fluoride levels. Additionally, pH values below 6,5 pose a challenge to the down-hole components of the hand pumps found in the study area. However, none of the samples taken indicated a pH-value below the threshold, but corrosion in the pipes was reported as a widespread problem. The main challenge for the water situation in the study area is insufficient consumption. On average people consume 12,5 l/pd, which is very low compared to the level recommended by WHO to ensure safe and sanitary conditions (20 l/pd). Long distances and waiting times at the water point means that water collection is a time-consuming process, which disproportionally affects the everyday lives of women and children. The study has focused on India Mark II Extra-Deep Well hand pumps and solar powered pumps. The solar powered pumps are new and seem to be working well. For the hand pumps the main issues appear to be that their capacity is exceeded, both in terms of depth and users. Preventive maintenance is lacking and downtime of pumps when they break is longer than necessary. Improved management of the pumps can therefore increase the resilience and extend their lifetime. Water supply in rural areas in Tanzania is carried out by community owned water supply organisations (COWSOs). To increase the functioning of a COWSO it is found to be particularly important to ensure that they are legally registered and have a bank account, to develop a budget and a financial plan, that they produce reports and take minutes of meeting, as well as collaborating closely with the district engineer, anti-corruption committees and external actors. A sustainable water supply system is also reliant on sufficient funding. This is done through the collection of tariffs and establishing a tariff which provides the required service at a manageable risk is vital. In this study, 107 willingness to pay (WTP) surveys have been carried out. The analysis found a correlation between WTP and income and COWSO capacity. Furthermore, it showed a negative correlation between increasing WTP and current service and time spent fetching water. However, no correlation was found between gender and WTP, and for the location of the villages the data was inconclusive. To manage infrastructure and improve the resilience of rural water supply systems, continuous observation and measurements should be undertaken. More knowledge about the physical systems and relevant measurements is required to translate observations and raw data into concrete strategies and actions. The overall knowledge base – measurements, competence and practical understanding – can be used more efficiently to reduce the failure frequency, adapt to changing conditions, establish stronger organisations and a system that is sufficiently and robustly financed.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleResilience of rural water supply systems
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record