Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIda Nilstad Pettersen
dc.contributor.authorRom, Susanne Stubberud
dc.date.accessioned2019-10-08T14:01:18Z
dc.date.available2019-10-08T14:01:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620990
dc.description.abstractNyhetsvaner- og muligheter har endret seg med internett. Oppgavens utgangspunkt var at unge mellom 16-25 år har lavere tillit til det nyhetsmediet de selv anser som viktigst, nettavisene. Ved å sammenstille data fra norske kvantitative undersøkelser om nordmenns nyhetsbruk har jeg pekt på unges nyhetsvaner og deres oppfatninger av journalistikks tillitsverdighet. Det er nyhetsartiklene som i størst grad former tillit til nettjournalistikk. For at mennesker skal nære tillit til nyhetsartiklene, må forventningene til de journalistiske programmene som utgjør en artikkel oppfylles. Programmene er gruppert i kategoriene informasjonsinnhenting, temautvelgelse, presentasjon, kvalitetssikring, korrektur og koordinering. Jeg har hatt som mål å øke unges tillit til nyhetsartikler som basis for min designutforskning, og søkt å svare på problemstillingen: Kan design bidra til å bedre unges tillit til journalistikk, og i så fall hvordan? Basert på litteraturstudier fant jeg fem kategorier som avgjør individets tillit til nettsider: menneskelighet, låne og forvalte tillit, transparens, informasjon, visuelt design og interaksjonsdesign. Disse er gyldige utover oppgavens journalistiske kontekst. Ved å kombinere tillitsprinsippene med de journalistiske programmene, viser jeg eksempler på nyhetsformidling jeg mener fremmer tillit til journalistikken. Innsikten kulminerer i en design brief. For å svare på briefen har jeg designet et forslag til et modulbasert nyhetsformat. Formatet tar hensyn til at mennesker har ulike forkunnskaper. Resultatet av oppgaven er tredelt. Det første resultatet er «design for tillit»-prinsippene. Det andre er design briefen som oppsummerer det mest vesentlige fra innsikten. Det tredje resultatet er prototypen, som er et mulig svar på design briefen.
dc.description.abstractNews consumption habits- and possibilities have changed with the coming of the internet. The basis of my thesis was that young people between the ages of sixteen and twenty-five have a lower degree of trust when it comes to the news medium they themselves consider the most important one, namely online newspapers. By assembling data from Norwegian quantitative, I have been able to point out young people's news consumption habits and their perception of the credibility of modern journalism. News articles decide the degree of trust we have when it comes to online journalism. For people to nurture trust for online news articles, the expectations they have to the journalistic programs that make up an article have to be met. The aforementioned programs can be grouped in to the following categories: information gathering, selection of theme, presentation, quality control, correction and coordination. A basis of my design research related to this thesis has been to increase young people’s trust in online news articles as well as answering the following problem statement: Can design better young people’s trust in journalism, and if so, how? Based on literature studies I found five categories that influence people’s trust in websites: Humanity, borrowing and managing trust, transparency, information, visual design and interaction design. These categories are applicable beyond the journalistic context of this thesis. By combining these principles of trust with the journalistic programs mentioned above I will show examples of news reporting that I think promotes trust in journalism. This insight will culminate in a design brief. In order to address this brief, I have designed a prototype for a module-based news format. The format takes in to consideration the fact that people have different degrees of foreknowledge when consuming news. The result of my thesis is threefold. The first result I call the “design for trust”-principles. The other result is the design brief which sums up the most important aspects of my insight. The third result is my prototype.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDesign i journalistikken
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel