Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGebremedhin Alemayehu
dc.contributor.authorZhuri Mariona
dc.date.accessioned2019-10-02T14:00:19Z
dc.date.available2019-10-02T14:00:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619878
dc.description.abstractÅ leve i en verden med så mange gitte ressurser fra naturen, kan vi forandre vår livsstil og forbedre den nåværende situasjonen vi har satt oss selv. Den vanskelige situasjonen vi er i, med klimaendringer og global oppvarming, krever umiddelbar intervensjon fra hele verden for å redusere utslipp av klimagasser. Siden karbondioksid er en av disse hovedgassene, hvor utslippene vi kan kontrollere, fokuserer mange miljøvernere og politikk på å ta tiltak for å redusere frigjøringen fra menneskelige aktiviteter. Derfor er denne masteroppgaven fokusert på fornybar energi potensial for å forbedre det eksisterende systemet i Albania, ved hjelp av modellering og optimalisering, gjennom MODEST-modellen. Denne masteroppgaven presenterer statusen for det albanske energisystemet, fokusert på elektrisitetsproduksjon og potensialet til å utnytte nye energikilder for å følge en bærekraftig fremtid ved å oppfylle sin innenlandske etterspørsel etter energi og ved å øke sjansene for eksport. Dette papiret peker på problemene i energisystemet i Republikken Albania og samtidig analyserer potensialene for mulig utvikling i energisektoren. Analysere og foreslå energimodeller og scenarier står sentralt i denne oppgaven, og foreslår mulige løsninger for optimalisering av systemet. Alle resultatene er gjort ved hjelp av MODEST-modellen, som er en energisystemoptimalisering. Nye scenarier er foreslått å bli lagt inn i det albanske elsystemet. Ved å bruke systemanalysemetoden, og den kvantitative metoden, ble det opprettet et referansescenario basert på det eksisterende elsystemet i landet. En modell ble opprettet ved å vurdere en passende tidsdeling, all genereringskapasiteten i kraftsystemet, årlig kraftproduksjon i 2017, effektiviteten av plantene og mange andre nødvendige data. Alle de nye modellforslagene var fokusert på det uutnyttede potensialet for fornybare energikilder til Albania, med det formål å skape et nytt stabilt og grønt energisystem.
dc.description.abstractLiving in a world with so many given resources from nature, we can change our way of living and improve the current situation that we have set ourselves. The delicate situation we are in, with climate change and global warming, requires immediate intervention from all over the world to reduce the release of greenhouse gases. Since carbon dioxide is one of these main gases, the emissions of which we can control, many environmentalists and politics focus on taking measures to reduce its release from human activities. That is why this master thesis is focused into renewable energy potential for improving the existing system of Albania, using modelling and optimization, through MODEST-model. This Master thesis presents the status of the Albanian energy system, focused on electricity production and its potential to exploit new sources of energy to follow a sustainable future by fulfilling its domestic demand for energy and by increasing the chances to export. This paper points out the problems of the energy system in the Republic of Albania and at the same time analyzes the potentials of possible developments in the energy sector. Analyzing and proposing energy models and scenarios are at the core of this thesis, proposing possible solutions to optimize the system. All the results are done with the help of the MODEST model, which is an energy- system optimization. New scenarios are proposed to be added into the Albanian Power System. By using the system analysis method, and the quantitative methodology, a reference scenario was created, based on the existing power system of the country. A model was set up by considering an appropriate time division, all the generating capacities in the power system, the annual power production for 2017, the efficiency of the plants and many other necessary data. All of the new model proposals were focused on the unexploited potential of renewable energy sources of Albania, with the purpose to create a new stable and green power system.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDepartment of Manufacturing and Civil Engineering Analysis of the Albanian Power System and its potential to become a green battery for Balkan Peninsula
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel