Show simple item record

dc.contributor.advisorFugleseth, Kristian
dc.contributor.authorKløvning, Erik Mikal
dc.date.accessioned2019-09-28T14:00:15Z
dc.date.available2019-09-28T14:00:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619219
dc.description.abstractBruk av fritidsbåt er forbundet med risiko på lik linje med mange andre aktiviteter. Dessverre forekommer det flere uønskede hendelser, inkludert tap av liv, med jevne mellomrom langs kysten. Sjøfartsdirektoratet og andre aktører har over lengre tid sett på årsakene til hendelsene og hvilke tiltak som kan implementeres for å bedre sikkerheten. En av risikoene som ikke har blitt kommentert er motorhavari. Dette er en uønsket hendelse som skjer relativt ofte og kan føre til en krise under de rette omstendigheter. Årsakene bak havari og mulige risikoreduserende tiltak vil være temaet for besvarelsen. Problemstillingen er som følger: "Kan risikokommunikasjon eller tilsvarende tiltak bidra til å redusere risikoen forbundet med motorhavari blant fritidsbåter i norske farvann?" Det er gjennomført en kvalitativ intervjuundersøkelse med relevante personer for å kunne drøfte problemstillingen. Respondenter med varierende erfaring fra Redningsselskapet er intervjuet med bakgrunn i forventet kjennskap til risikoen. Svært mye data ble innhentet gjennom undersøkelsen og mye er relevant for temaet. I hovedsak kjenner alle respondenter denne risikoen og har bistått fritidsbåter med motorhavari på en eller annen måte. Respondentene erkjenner også at dette er en konkret risiko og enkelte mener dette er et problem på sjøen i dag. Samtidig bør det trekkes frem at flere vurderer risikoen som lite kritisk for de involverte, med mindre andre risikoer er tilstede slik som dårlig vær. Årsaken til motorhavari er også drøftet men her er det svært mange ulike variabler som avdekkes. Risikoen ved motorhavari kan dermed oppstå som følge av flere ulike årsaker, noe som gjør det krevende å finne ett enkelt tiltak som bør realiseres. Risikokommunikasjon, gjennom holdningskampanjer eller lignende, blir godt mottatt av respondentene og etterlyst i større grad nasjonalt. Likevel er det enkelte respondenter som stiller spørsmål ved effekten av et slikt tiltak og hvorvidt dette bør prioriteres. Kort oppsummert kan man si at tiltaket kan gjennomføres, så lenge det gir en signifikant effekt. Respondentene kommer også med flere forslag til andre tiltak som bør vurderes, slik som kompetanseheving og endring av eksisterende regelverk.
dc.description.abstractSailing and motorboating is associated with risk in the same way as many other activities. Unfortunately, there are several undesirable incidents, including loss of life, periodically occuring along the coast. The Norwegian Maritime Directorate, among others, have for a long time looked at the causes of the events and what measures can be implemented to improve safety. One of the risks that have not yet been commented on, is engine failure or breakdown. This is an unwanted event that happens relatively often and can lead to a crisis under the right circumstances. The reasons behind these casualties and possible risk-reducing measures will be the topic of this thesis. The issue that will be investigated is formulated as follows: “Can risk communication or similar measures help to reduce the risk associated with engine failure among recreational crafts in Norwegian waters?" A qualitative interview survey with relevant respondents has been carried out in order to discuss the issue. Respondents with varying experience from the Norwegian Rescue Company are interviewed on the basis of expected familiarity with the risk. A lot of data was obtained through the survey and a significant amount is highly relevant to the topic. In essence, all respondents are familiar with this risk and have assisted recreational crafts with an engine failure in one way or another. Respondents also acknowledge that this is a severe risk and some believe this is a problem on the coastline today. At the same time, it should be pointed out that some people consider the risk as not very critical for those involved, unless other risks are present such as bad weather. The cause of engine failure is also discussed, but there are many different reasons that are uncovered. The risk of engine failure can thus arise as a result of several different reasons, which makes it difficult to find a single measure that should be implemented. Risk communication, through attitude campaigns or the like, is well received by the respondents and called for a greater degree nationally. Nevertheless, some respondents question the effect of such a measure and whether this should be given priority over other measures. In short, one can say that the measure can be implemented as long as it gives a significant effect. Respondents also come up with several proposals for other measures that should be considered, such as raising competence and changing existing regulations.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRisiko og Tiltak ved Motorhavari blant Fritidsbåter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record