Show simple item record

dc.contributor.advisorCarstensen, Tove
dc.contributor.authorDahl, Vibeke
dc.date.accessioned2019-09-22T14:00:45Z
dc.date.available2019-09-22T14:00:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618117
dc.description.abstractBakgrunn: Overvekt og fedme er et økende nasjonalt og globalt problem, og psykologiske aspekter av fedme har fått økt oppmerksomhet den siste tiden. Det ser ut til å mangle undersøkelser på hvordan helsepersonell opplever og erfarer psykologiske perspektiv i behandling av fedme. Hensikt: Hensikten med denne studien er å få innblikk i hvordan helsepersonell opplever fedmebehandling, og deres erfaringer i henhold til pasientenes psykiske helse. Metode: Kvalitativ studie med fokusgruppeintervju ble gjennomført med seks personer som jobber med fedmebehandling om deres opplevelse og erfaring av behandling av fedme. Systematisk tekstkondensasjon ble anvendt for dataanalyse. Resultater: Resultatene viser kompleksiteten ved behandling av fedme og helsepersonells utfordringer i ulike behandlingssituasjoner. Funnene i denne studien underbygger behov for kunnskap, samarbeid, flere behandlingstilnærminger og individualiserte behandlingsforløp i behandling av fedme, slik at helsepersonell skal kunne tilby pasienter med fedme og psykiske lidelser, som for eksempel overspisingslidelse, et bedre behandlingstilbud. Konklusjon: Studiens funn indikerer behov for kunnskap og samarbeid på tvers av faggrupper, fagfelt og disipliner, slik at helsevesenet skal kunne gi et fullverdig behandlingstilbud til pasienter med fedme og psykisk uhelse.
dc.description.abstractBackground: Obesity is a growing national and global challenge, and psychological aspects of obesity have recently received increased attention. How health professionals experience psychological perspectives in the treatment of obesity seem to lack research. Purpose: The purpose of this study is to gain insight into how health professionals experience obesity treatment and their experiences with patients' mental health. Methods: A qualitative study using focus group interview was conducted with six people working with obesity treatment about their experience of treating obesity. Systematic text condensation was applied for data analysis. Results: The results show the complexity of treating obesity in diverse contexts of obesity treatment. The findings of this study support the need for knowledge, collaboration, multiple treatment approaches, and personalized treatment in the treatment of obesity, so healthcare professionals can provide patients with obesity and mental disorders, such as binge eating disorder, better treatment options. Conclusion: This study indicates a need for knowledge and collaboration across disciplines, so healthcare professionals can provide patients with obesity and mental disorders better treatment options.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFedme og Psykisk helse En kvalitativ studie
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record