Show simple item record

dc.contributor.advisorReitan, Kjell Inge
dc.contributor.advisorKjørsvik, Elin
dc.contributor.authorRian, Synne Therese
dc.date.accessioned2019-09-21T14:00:11Z
dc.date.available2019-09-21T14:00:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618088
dc.description.abstractFra 1970-tallet har den norske produksjonen av Atlantisk laks (Salmo salar) økt betydelig. I de siste årene har produksjonen stagnert på grunn av høye forekomster av de marine ektoparasittene lakselus (Lepoptheirus salmonis) og den ikke like rikelige, Caligus elongatus. Disse parasittene har en negativ innvirkning på velferden til både ville og oppdrettede laksebestander samt lakseprodusentenes økonomiske fortjeneste. Rensefisk, som rognkjeks (Cyclopterus lumpus), er en biologisk, ikke-farmasøytisk og skånsom avlusningsbehandling. Bruken av rognkjeks har økt i løpet av de siste 6-7 årene. Den kommersielle produksjonen av rognkjeks er imidlertid preget av mangel på kunnskap når det gjelder næringsbehov og optimalisert startfôring, hvilket hemmer kultiveringen. I tillegg er velferden til rognkjeksen utplassert i havmerdene med laks bekymringsverdig. Hensikten med denne studien var å optimalisere startfôringsregimet til rognkjekslarver for bruk i kommersiell produksjon. Dette ble oppnådd ved å sammenligne effekten av ulike startfôringsregimer med hensyn til larvevekst og overlevelse. I tillegg ble larvenes byttedyrpreferanse karakterisert ved fôrseleksjonsforsøk og fôringsregimeeffekter ble sammenlignet med hensyn til larvekvalitet (robusthet) bestemt ved stresstester. Larvevekst, overlevelse og robusthet ble evaluert i henhold til effektene av tre ulike fôringsregimer som varte fra 2-35 dph. To grupper av rognkjekslarver ble fôret med enten hoppekreps (Acartia tonsa) eller anrikede Artemia nauplier i 12 dager, inkludert tilvenning til formulert fôr, før de ble fôret med formulert fôr utelukkende i 22 dager. En tredje gruppe ble fôret med berikede Artemia nauplier i 25 dager, inkludert tilvenning til formulert fôr som de ble fôret med i 9 dager. Rognkjekslarver fôret med anrikede Artemia nauplier hadde høyere vekst og overlevelse sammenlignet med larver fôret med hoppekreps. Senere tilvenning fra levende byttedyr til formulert fôr resulterte også i bedre larvevekst og overlevelse. Disse resultatene indikerte at næringsinnholdet i Artemia oppfylte næringsbehovet til rognkjekslarver i større grad enn innholdet i hoppekreps og formulert fôr. Det var ingen signifikant forskjell i rognkjekslarvenes seleksjon av Artemia og A. tonsa, men de syntes noen ganger å ha en litt høyere preferanse for Artemia. Rognkjekslarver fôret med Artemia med sen tilvenning til formulert fôr viste høyest robusthet, spesielt mot ferskvann, hvilket mest sannsynlig var forårsaket av deres større størrelse og bedre utviklede fysiologiske systemer avgjørende for osmoregulering.
dc.description.abstractFrom the 1970s the Norwegian production of Atlantic salmon (Salmo salar) has increased considerably. In recent years the production has stagnated due to high occurrences of the marine ectoparasites salmon lice (Lepoptheirus salmonis) and the not as abundant Caligus elongatus. These parasites are negatively impacting the welfare of both wild and farmed salmon stocks as well as the salmon producers’ economical profit. Cleaner fish, like the lumpfish (Cyclopterus lumpus), is a biological, non-pharmaceutical and gentle delousing treatment. The use of lumpfish has increased during the past 6-7 years. However, the commercial production is currently characterised by a lack of knowledge in terms of nutritional requirements and optimized start-feeding regimes. In addition, the welfare of lumpfish deployed in the sea cages with salmon are of concern. The purpose of this study was to optimize the start-feeding regime of lumpfish larvae for use in commercial production. This was accomplished by comparing the effects of different startfeeding regimes with respect to larval growth and survival. In addition, the larvae’s prey preference was characterized by feed selection experiments and feeding regime effects was compared with respect to larval quality (robustness) determined by stress tests. Larval growth, survival and robustness was evaluated according to the effects from three different feeding regimes lasting from 2-35 dph. Two groups of lumpfish larvae were fed either copepods (Acartia tonsa) or enriched Artemia nauplii for 12 days including weaning to formulated feed before fed formulated feed exclusively for 22 days. A third group were fed enriched Artemia nauplii for 25 days including weaning to formulated feed which they then were fed for 9 days. The lumpfish larvae fed with enriched Artemia nauplii had higher growth and survival compared to larvae fed copepods. Later weaning to formulated feed did also result in better larval growth and survival. These results indicated that the nutritional content of Artemia satisfied the nutritional requirements of lumpfish larvae to a higher degree than the content of copepods and formulated feed. There was no significant difference in the lumpfish larvae’s selection of Artemia and A. tonsa, however, they seemed to occasionally have a slightly higher preference for Artemia. Lumpfish larvae fed Artemia with late weaning to formulated feed showed the highest robustness, especially towards freshwater, which was likely caused by their larger size and better developed physiological systems crucial for osmoregulation.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleStart-feeding of lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) larvae with Artemia and copepods, focusing on growth effects, survival, live prey selection and larval robustness
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record