Show simple item record

dc.contributor.advisorKjærland, Frode
dc.contributor.authorLutdal, Erik
dc.date.accessioned2019-09-19T14:04:59Z
dc.date.available2019-09-19T14:04:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617926
dc.description.abstractBørsnoterte eiendomsselskap som handles til rabatter og premier målt mot substansverdi har lenge skapt hodebry for finansanalytikere. Tidligere studier har funnet at flere selskapsspesifikke egenskaper kan rettferdiggjøre at markedet straffer eller belønner selskapenes markedsverdi målt mot substansverdi. En utfordring er at resultatene fra disse studiene ofte er inkonsistente og motstridende. Dette gjør at gåten «the close-end fund puzzle» fortsatt har mange ubesvarte spørsmål for hvilke egenskaper som påvirker prisingen i dagens marked. Denne studien ble utført som en tverrsnittsundersøkelse med 67 børsnoterte eiendomsselskap fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Belgia og Storbritannia basert på regnskapsåret 2017. I likhet med tidligere studier benyttes en multippel regresjonsmodell som metode for å undersøke hvilke variabler som rettferdiggjør at rabatter og premier til substansverdi eksisterer blant eiendomsselskaper. Basert på tidligere studier har uavhengige variabler som størrelse, likviditet, eiendomssegmenter, diversifisering, inntjenings- og resultattall, utbyttegrad, konsentrert eierskap, belåning og REIT-status blitt undersøkt. Unikt med denne studien er at den også inneholder variabler som trolig aldri har blitt undersøkt mot problemstillingen tidligere: avkastningskrav, utleiegrad, lånerente, lengde på kontrakter, EPRA-rapportering og rentedekningsgrad. Oppsummert er størrelse, kjøpesentre, næringsbygg, egenkapitalandel og lånerente positivt korrelert med rabatt til substansverdi, mens diversifisering, inntjening, rentedekningsgrad, REIT-status og EPRA-rapportering er negativt korrelert med rabatt til substansverdi.
dc.description.abstractListed real estate companies trading at a discount or premium to their net asset value has been an interesting field of study for financial analysts for some time. Previous studies have found several company-specific variables that potentially could explain why market values are above or under the companies underlying net asset value, but different studies often have conflicting and inconsistent results. Because of this, «the close-end fund puzzle» still has many unanswered questions for which characteristics that affects the pricing in today’s market. A cross-sectional study was used on 67 listed real estate companies from Norway, Sweden, Denmark, Finland, Germany, Netherlands, Belgium and the United Kingdom based on the fiscal year 2017. In accordance with previous studies multiple OLS regression models was used as method. Based on previous research within the field independent variables such as size, liquidity, property type, diversification, earnings and profit figures, dividend yield, concentrated ownership, leverage/debt and REIT status were included. Uniquely for this study is also the inclusion of several new variables that probably never has been studied before: yield requirement used on the property portfolio, occupancy rate, interest rate on debt, average remaining lease term with tenants, EPRA-reporting and interest coverage ratio. My findings indicate that size, shopping malls, office buildings, equity ratio and interest rate are positively correlated with discount to net asset value, while diversification, earnings, interest coverage ratio, REIT status and EPRA-reporting are negatively correlated with discount to net asset value.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEr det en rabatt til substansverdi blant børsnoterte eiendomsselskaper?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record