Show simple item record

dc.contributor.advisorFrydenberg, Stein
dc.contributor.authorKleivdal, Celine
dc.date.accessioned2019-09-19T14:04:47Z
dc.date.available2019-09-19T14:04:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617915
dc.description.abstractPorteføljeforvaltere har mulighet til å diversifisere investeringene deres for å redusere risiko. En mulighet er å diversifisere mellom industrier. Mange studier har sett på forholdet mellom makroøkonomiske variabler og hele aksjemarkeder. Det å vite hvordan endringer i det makroøkonomiske bildet relaterer til individuelle industrier derimot, kan gi større innsikt for porteføljeforvaltere, samt hjelpe med deres diversifiseringsstrategi. Denne oppgaven studerer påvirkningen makroøkonomiske variabler har på norske industrier i perioden januar 1997 til desember 2016. Kointegrerte forhold som indikerer langsiktige forhold er funnet mellom variablene og ni industrier, hvor en Vector Error Correction Model (VECM) vil fange opp disse forholdene. Ingen kointegrerte forhold er funnet mellom variablene og Energi indeksen, hvor kun de kortsiktige forholdene blir tolket ved hjelp av en Vector Autoregression (VAR) tilnærming. Dermed blir en VAR og ni VEC modeller laget, én for hver industri i kombinasjon med følgende seks makroøkonomiske variabler; konsumprisindeksen (CPI), rentekurven (TS), industriell produksjon (IP), USD/NOK valutakurs (ND), oljeprisen (OP) og volatilitetsindeksen VIX. Basert på modellene blir out-of-sample prognoser laget, samt Impulse Response Functions (IRF) som grafer responsen til hver industri basert på sjokk fra de seks variablene. Resultatene viser ulike kort- og langsiktige forhold mellom industriene og de makroøkonomiske variablene. Hovedresultatene viser en positiv kortsiktig forhold mellom TS og seks av industri-porteføljene, og negative langtidsforhold med TS og VIX for alle, med unntak av Utilities-industrien. Prognosene for hver modell er noe korrekt, men bommer på månedlige avvik. Majoriteten av porteføljene responderer med permanent, negativ effekt fra sjokk i TS og VIX. I tillegg får sjokk i IP og ND minst respons fra porteføljene. For de andre variablene responderer industriene forskjellig. Forskjellene mellom industriene i de kort- og langsiktige forholdene, samt responsene til sjokk i de makroøkonomiske variablene gir porteføljeforvaltere muligheten til å diversifisere. Ved å studere forholdene mellom makroøkonomiske variabler og forskjellige norske industrier bidrar denne oppgaven til eksisterende litteratur ved å adressere viktigheten av diversifisering mellom industrier, samt å utvide eksisterende studier av makroøkonomiske faktorer og det norske markedet.
dc.description.abstractPortfolio managers have the option to diversify their investments to reduce risk exposure. One option is to diversify between industries. Many studies have looked at the relationship between macroeconomic variables and stock markets as a whole. However, for portfolio managers knowing how changes in the macroeconomic picture relate to individual industries can give greater insight and help with their diversification decisions. This paper study the impact of macroeconomic variables on ten Norwegian industries in the period January 1997 to December 2016. Cointegrated equations, indicating long-run relations, are found between the variables and nine of the portfolios, where the multi-factor approach Vector Error Correction Model (VECM) captures these relations. No cointegrated relations are found between the variables and the Energy index, where only the short-run relations are captured using a Vector Autoregression (VAR) approach. Thus, one VAR and nine VEC models are created, one for each industry in combination with the following six macroeconomic variables; the consumer price index (CPI), term structure (TS), industrial production (IP), USD/NOK exchange rate (ND), oil price (OP) and the volatility index VIX. Based on the models, 12-month out-of-sample forecasts are created, as well as Impulse Response Functions (IRF) graphing the response of each industry to unexpected shocks in the six variables. The results show different short- and long-run relations between the industries and the macroeconomic variables. The main results show positive short-run relations between TS and six of the industry portfolios, and negative long-run relations with TS and VIX for all, except the Utilities industry. The forecasts for each model are decent but miss monthly deviations. The majority of portfolios respond with a permanent, negative effect to unexpected shocks in TS and VIX. Shocks to IP and ND get the least response. For the other variables the industries respond differently. The differences between the industries in short- and long-run relationships and responses to shocks in the macroeconomic variables give portfolio managers diversification opportunities. By examining the relationships between macroeconomic factors and different Norwegian industries, this thesis fills a gap in the literature by addressing the importance of industry diversification and extending the current research on macroeconomic factors and the Norwegian market.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe relationship between macroeconomic variables and Norwegian industries
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record