Show simple item record

dc.contributor.advisorMartinsen, Espen
dc.contributor.authorTiset, Hanne
dc.contributor.authorLøstegård, Harald
dc.contributor.authorKilmark, Lars Sander Engeland
dc.date.accessioned2019-09-19T14:03:02Z
dc.date.available2019-09-19T14:03:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617881
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er skrevet for Horisont Renovasjon AS. Problemstillingen for undersøkelsen er; kan Horisont Renovasjon AS forbedre rute 0504 i Østre Toten kommune, basert på ruteplanlegging. Undersøkelsen er utført ved hjelp av metodetriangulering der kvalitativ og kvantitativ metode er benyttet parallelt. Vi har gjennomført observajon med semi-strukturert intervju og beregning av økonomiske variabler, for å danne et godt datagrunnlag til analysen. Datagrunnlaget er knyttet opp mot relevant teori for ruteplanlegging. Teorien omhandler temaer som Vehicle Routing Problem, Traveling Salesmen Problem og grafteori. I tillegg har vi benyttet analyseverktøyet ArcGIS Online i utarbeidelsen av alternative rutemønstre til dagens situasjon. Vi har kommet frem til to alternative løsninger til problemstillingen, som er basert på å redusere antall kilometer. Den ene løsningen er resultatet fra ArcGIS, mens den andre er en alternativ rute med fellesbeholdere for å redusere antall kilometer ytterligere. Vi har kommet frem til er at dagens rute er godt innarbeidet og organisert. Konklusjonen er at det er forbedringspotensial på rute 0504 basert på ruteplanlegging. Innsparingen vi har kommet frem til på ArcGIS ruten utgjør en relativt liten andel av de totale kostnadene. Vi mener det er potensiale for denne løsningen, men den bør utprøves i praksis. Når det kommer til den alternative ruten med fellesbeholdere mener vi dette er en langsiktig løsning som må bearbeides ytterligere. Dette for å se om den er lønnsom, samtidig som det er flere forutsetninger som må ligge til grunn for at denne løsningen kan iverksettes.
dc.description.abstractThis bachelor thesis is written for Horisont Renovasjon AS. This research paper is exploring the issue of whether Horisont Renovasjon AS can improve route 0504 in Oestre Toten municipality, based on route planning. In this paper, we have used triangulation of methods, which means we have combined qualitative and quantitative methods. We have conducted an observation combined with semi-structured interview and calculation of economic variables, to create solid data for the analysis. We have used relevant theory for route planning to strengthen the data collection. The theory concerns Vehicle Routing Problem, Traveling Salesmen Problem and graph theory. In addition, we have used ArcGIS Online as an analyzing tool in the elaboration of alternative routes. The result is two alternative solutions to our main issue, based on kilometers. One of the solutions is a result we have gathered from ArcGIS, while the other solution is an alternative with common collection containers to reduce even more kilometers. In our opinion, the current route is well executed and organized. We have come to the conclusion that there is improvement potential on route 0504 based on route planning. Though the route from ArcGIS reduces the total cost with a small share, we still believe that this alternative should be tested to see its maximum potential. The alternative route with common collection containers we see as a long-term solution, that must be processed further, to see if it is profitable. There are also several preconditions that must be solved before this solution can become a reality.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn analyse av renovasjonsrute 0504 i Østre Toten Kommune - for Horisont Renovasjon AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record