Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSyversen, Anne Grethe
dc.contributor.authorEngeflaen, Kjetil Lobben
dc.date.accessioned2019-09-19T14:02:57Z
dc.date.available2019-09-19T14:02:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617875
dc.description.abstractI denne bacheloroppgave gjennomføres en strategisk analyse av bilforhandleren Bertel O. Steen Jessheim, som er et datterselskap av Bertel O. Steen AS, med mål om å analysere bedriftens interne ressurser og eksterne forhold. Forskningsspørsmålet jeg ønsker å besvare i studien er: Hvilke strategiske valg bør Bertel O. Steen Jessheim ta for å skape seg et konkurransefortrinn i en bransje som opplever store endringer? Min datainnsamling består av både primær- og sekundærdata som kartleggingsgrunnlag for bedriftens muligheter og utfordringer. Både interne og eksterne analyser er gjennomført. For å undersøke forholdene innad i bedriften benyttet jeg rammeverket VRIO-analyse, mens for de eksterne forholdene ble rammeverkene, PESTEL-analyse og Porters fem konkurransekrefter benyttet. Disse ble til slutt oppsummert i en SWOT analyse. Basert på innsamlede data og mine analyser gjennom prosjektet har jeg identifisert selskapets eksisterende strategi, og i tillegg vurdert framtidige strategiske valg som vil egne seg for bedriften. Jeg konkluderer med at eksisterende strategi er satt 100 prosent av moderselskapet, og at bedriften har stor frihet til å utvikle egne aktivitets- og handlingsplaner tilpasset sitt distrikt. Bedriftens hovedfokus er per i dag å selge nye og brukte biler for å bygge et ettermarked, levere verkstedtjenester av høy kvalitet, yte god service for sine kunder, og å opprettholde det gode arbeidsmiljøet i bedriften. En organisk vekst anbefales for å møte framtidige utfordringer og selskapet må ekspandere for å imøtekomme bedriftens ønske om å betjene distriktet som har en av landets største økninger i befolkning og næringsliv.
dc.description.abstractIn this Bachelor thesis, a strategic analysis is carried out of the car dealer Bertel O. Steen Jessheim, which is a subsidiary of Bertel O. Steen AS, with the goal of analyzing the company's internal resources and external conditions. My research question for this study, which I’m seeking to answer is: Which strategic choices should Bertel O. Steen Jessheim take to create a competitive advantage in an industry that is experiencing major changes? My data collection consists of both primary and secondary data as a basis for mapping the company's opportunities and challenges. Both internal and external analyzes have been carried out. In order to investigate the conditions within the company, I used the framework VRIO analysis, while for the external conditions, the framework, PESTEL analysis and Porter's five competitive forces were used. These were finally summarized in a SWOT analysis. Based on the collected data and my analyzes through the project, I have identified the company's existing strategy, and also considered future strategic choices that will suit the company. I conclude that the existing strategy is set 100 percent by the parent company, and that the company has great freedom to develop its own activity and action plans adapted to its district. The company's main focus today is to sell new and used cars to build an aftermarket, deliver high-quality workshop services, provide good service for its customers, and maintain the good working environment in the company. An organic growth is recommended to meet future challenges and the company needs to expand to meet the company's desire to serve the district which has one of the country's largest increases in population and business.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn strategisk analyse av Bertel O. Steen Jessheim
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel