Show simple item record

dc.contributor.advisorMoe, Ivar
dc.contributor.authorUlstein, Julie Kristine
dc.date.accessioned2019-09-19T14:02:55Z
dc.date.available2019-09-19T14:02:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617869
dc.description.abstractVed å kun ta hensyn til de variable kostnadene innenfor hestenæringen skulle det tas stilling til om hvilken driftsretning som er mest lønnsom av avl for salg, kjøp og salg eller oppstalling av hest. Lønnsomhet defineres ved differansen mellom inntekt og kostnader. Det er mange faktorer som er med på å påvirke en bedrifts inntekter og kostander som konkurrenter, ressurser og omgivelser. I denne oppgaven ble det gjort analyser av tre forskjellige hestesentre med hver sin forskjellige driftsretning. Analysene som ble brukt var bransje-VRIO- og PESTEL-analyse. Resultatene fra de tre analysen ble oppsummert i en SWOT-analyse for å finne hva slags interne og eksterne faktorer som er med på å påvirke lønnsomheten innenfor hestenæringen. Det ble utført ett kvalitative intervjuer innenfor hver driftsretning, tre intervjuer tilsammen. Det ble også satt opp økonomiske beregninger gjennom kostnads- og bidragskalkyler, disse tok utgangspunkt i Stall Ulsteins variable kostnader for å drive et hestesenter. Ved å se på hvilke faktorer gjennom analysene og resultatene fra bidragskalkylene var det mulig å ta stilling til problemstillingen om hvilken driftsform som er mest lønnsom. Resultatet viser at det er mange faktorer som er med på å bestemme hvilken driftsform som er mest lønnsom. Konkurranse, ressurser og omgivelser har stor innvirkning på hvilken driftsform som kan være mest lønnsom å velge. Ved å starte opp med et hestesenter må de analyseres for å finne ut hvilken driftsform som vil være mest hensiktsmessig å starte opp med. Kostnadsberegninger må også utføres og sammenlignes. I denne oppgaven ved å ta utgangspunkt i kostnadsberegninger gjennom Stall Ulstein vil ikke avl for salg av hest være gunstig ved tradisjonelt hestehold. Det kreves andre fasiliteter enn ved kjøp og salg eller oppstalling for å kunne forvares bedriftsøkonomisk og holde kostnadene nede. Når det kommer til kjøp og salg av hest eller oppstalling av hest var kostnadene omtrent det samme for begge driftsformene, da må brukeren se på de andre faktorene som er med på å påvirke hestenæringen. For Stall Ulstein virker det mest hensiktsmessig og drive med begge næringene samtidig.
dc.description.abstractBy only considering the equine industries variable costs is the purpose of this study to see which business model of breeding horses, buying and selling horses or livery yard that is most profitable. Profitability is defined by the difference between revenues and expenses. Different factors play a part affecting a business incomes and costs. Such as competitors, resources and environment. During this thesis three different horse centers were analysed, each of the three ran as a different type of businesses. Analyses that was used was competitive- VRIO- and PESTEL- analyse. The results of the three analyse was summarized in a SWOT-analyse to figure out what kind of internal and external factors that affect profitability within equine industries. One qualitative interview was conducted within each business model, three in total. Economical calculations were conducted to calculate costs and contribution based on Stall Ulstein’s variable costs from running a horse center. By looking at what factors from the analyses and the results from contribution analysis was it possible to look at the case, what business model within the equine industry is most profitable. The results show that there are different factors playing a part deciding what business model is most profitable. Competition, resources and environment affects the choice in which business model is the most profitable. By involving with a horse centre it has to be analysed to figure out what kind of operation model that will be the most suitable to begin with. Expenses had to be calculated. In this study, based on the calculation of Stall Ulstein’s expenses, proves that breeding for sale of horses doesn’t favourable traditional equine stabling. It needs other facilities then buy and sale or livery too be justified economic and to keep the expenses down. When it came to buy to sell or livery it had approximately the same profit in the contribution analyse, then the user must look at the other factors that affect the equine industry. For Stall Ulstein it seems most suitable to do both models at the same time.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhet i hestenæringen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record