Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHalvorsen, Kristin
dc.contributor.advisorSevereide, Nina
dc.contributor.authorKaald, Linda Strøm
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:36Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617791
dc.description.abstractSammendrag Tema og problemstilling: Tema for mitt prosjekt er stemmevansker, med fokus på stemmevansken fonasteni og dens påvirkning på livet til klienter som har det. Som problemstilling har jeg valgt: Hvordan påvirker fonasteni livet til klienter som har søkt logopedhjelp for denne stemmevansken? Jeg har valgt å fokusere på områdene Fysisk, Følelsesmessig og Funksjonelt, kategorier jeg har lånt fra VHI-skjemaet. Bakgrunn: Ordet fonasteni betyr direkte oversatt «lydsvekkelse». Det kan også kalles stemmetretthet, og er en stemmevanske som kan oppstå når man bruker musklene i stemmeproduksjonen på en uhensiktsmessig måte. Det er en subjektiv vanske, det vil si at en diagnose har grunnlag i klientens egne følelser og opplevelser. Man finner ingen endringer i strupen som kan forklare stemmevansken ved fonasteni. Fonasteni oppstår oftere hos mennesker med stemmekrevende yrker. Lærere er spesielt utsatt, og fonasteni er den vanligste årsak til stemmevansker i dette yrket. Fonasteni kan ha en stor påvirkning på livet til dem det rammer. Vi har i Norge i dag ingen oversikt over hvor mange som rammes av fonasteni eller hvordan de opplever det. Formål: Mitt mål med denne oppgaven har vært å få innblikk i og å belyse hvordan fonasteni påvirker livet til dem som har det. Dette fordi jeg mener at kunnskap om dette kan være med på å tilpasse måten logopeder møter mennesker med fonasteni, og fordi et økt søkelys på dette området kan bidra økt kunnskap og forståelse, både hos klienter, logopeder og andre. Metode: I mitt prosjekt valgte jeg intervju som metode. Jeg intervjuet tre logopeder og tre klienter med fonasteni. Jeg utarbeidet en intervjuguide ved hjelp av VHI-skjemaet, et skjema som fokuserer på klientens subjektive opplevelse av det å ha en stemmevanske. Å gjennomføre et intervjustudie gir et smalere utvalg. Samtidig gir det muligheten til å gå mer i dybden av temaet og komme med oppfølgingsspørsmål. Dette passet min studie da jeg var opptatt av informantenes egne opplevelser og tanker. Resultat og konklusjon: I min studie fant jeg at fonasteni påvirker klienter som har det i ulik grad, og at mye avhenger av livssituasjon og klientene selv. Fonasteni påvirker på flere områder, men hva som er viktigst for klienten selv varierer. Jeg fant at det var påvirkning på alle tre områdene jeg valgte, men at det i tillegg kunne være stor påvirkning på det sosiale og på arbeid. Innen den sosiale kategorien så det ut til å være et ønske om at andre skulle forstå fonasteni bedre. Noen var også påvirket at det sosiale måtte vike. Egen forståelse og bevissthet kan også påvirke hvordan fonasteni påvirker den enkelte. Kunnskap om fonasteni, både hos logopeder og klienter, kan være viktig både for hvordan klienter blir møtt og hvordan de selv oppfatter egen vanske.
dc.description.abstractAbstract Topic and research question: The overall theme for the project is voice disorders, focusing on the voice disorder called phonastenia and how it affects the life of the clients suffering from it. My research question has been: How does phonastenia affect the life of clients who has seeked out help from a speech and language therapist for this voice disorder? I have chosen to focus on the categories Physical, Emotional and Functional, which I have borrowed from the Voice Handicap Index (VHI). Background: The word phonastenia can be translated to weakness of sound/voice. It is also known as vocal fatigue. Phonastenia is a voice disorder that can stem from using the muscles in the voice production system in an inexpedient manner. It is a subjective voice disorder, meaning that a diagnosis of phonastenia is founded on the clients own feelings and experiences. With phonastenia, there are no changes found in the larynx to explain the voice difficulties. Phonastenia is more common with voice proffesionals, with teachers especially exposed to this voice disorder. It is the most common reason for voice disorders for teachers. Phonasteni can have a big impact on the life of those afflicted. In Norway, there is no information on how many are afflicted by phonastenia and how it affect them. Purpose: My purpose with this project has been to gain an insight in to how phonastenia affects the life of those afflicted, in addition to shedding light on this subject. I believe that knowledge on this area can contribute to customizing the way speech and language therapists meet people with this voice disorder. Moreover, I believe that additional focus on this are could help contribute to increased information and understanding among people with phonastenia, speech and language therapists and others. Method: As the method in this project, I chose interviews. I interviewed three speech and language therapists, and three clients with phonastenia. I prepared the interview guide by using the categories from the VHI, which focuses on the clients subjective experience of having a voice disorder. Using interviews restrict the number of informants Result and conclusion: I this study I found that phonastenia affects those who are afflicted by it differently, and that a lot depends on their life situation, as well as the clients themselves. Phonastenia kan affect different areas of the clients lives, but there is a difference between which areas are the most important to the client, depending on the client. I found that all of the three areas I chose to examine could be affected på phonastenia, but that there also could be impacts on the social life and work life. Within the social category there seemed to be a wish for others to understand phonastenia better. Some were so afflicted that all social life had to be forgone. Knowledge about phonastenia, for both speech therapists and clients, could be important in regards to how clients are met, as well as how they percieve their own disorder.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Andre forstår liksom ikke at det er reelt" - En kvalitativ studie om hvordan fonasteni påvirker livet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel