Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGårseth-Nesbakk, Levi
dc.contributor.authorNilsen, Kim-André
dc.contributor.authorVesteraas, Lars
dc.date.accessioned2019-09-17T14:01:04Z
dc.date.available2019-09-17T14:01:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617295
dc.description.abstractFlere norske kommuner har i nyere tid implementert økonomiske handlingsregler i lys av økende gjeldsbelastning, og utfordringer tilknyttet økonomisk bærekraft. Disse handlingsreglene inkluderer øvre og nedre grenser for resultat, disposisjonsfond og gjeld. Handlingsregler for subnasjonale enheter er et relativt nytt fenomen innen forskning, og det er dermed begrenset litteratur på området både nasjonalt og internasjonalt. I denne utredningen har vi studert om kommuner overholder terskelverdiene handlingsreglene fastsetter, og hvordan kommuner forholder seg til disse. Videre undersøker vi om det forekommer signifikante endringer i regnskapspostene handlingsreglene gjelder for etter implementering av handlingsregler. Avslutningsvis analyseres hvilke funksjoner handlingsregler kan ha i norske kommuner. Oppgavens teoretiske rammeverk består av prinsipal-agent teori og regnskapsteori. I tillegg har vi brukt SMART rammeverket for å diskutere designet av handlingsreglene. Den metodiske fremgangsmåten er kombinert. Først gjennomfører vi en kvantitativ analyse av regnskapspostene handlingsreglene gjelder for. Deretter gjør vi et dokumentstudium av økonomiplaner til kommuner som har implementert handlingsregler, for å analysere hvordan kommuner forholder seg til handlingsreglene. Studiens hovedfunn er som følger: 1) Justering av kommuneøkonomien til terskelverdiene satt av handlingsregler er en tidkrevende prosess. 2) Overholdelsen av handlingsreglene avhenger av hvordan kommuner forholder seg til terskelverdiene. 3) Handlingsregler for disposisjonsfond virker å være enklere å følge enn gjelds- og resultatregler. Handlingsregler kan være et effektivt økonomistyringsverktøy i kommuner, og funnene i denne studien indikerer at de kan ha en positiv effekt på økonomisk bærekraft. Denne effekten avhenger derimot både av designet av handlingsreglene og hvordan kommunen forholder seg til terskelverdiene.
dc.description.abstractMultiple Norwegian municipalities have adopted fiscal rules in face of growing debt and struggles regarding fiscal sustainability. These fiscal rules include, but are not limited to, rules for results, debt and reserves. Fiscal rules for subnational governments are a relatively new phenomenon in research, and the field is therefore limited both nationally and internationally. This study investigates whether Norwegian municipalities comply with the limits set by the fiscal rules, and whether the compliance is connected to how each municipality view these limits. Further we examine whether the levels of the accounting records the fiscal rules refer to change after the fiscal rule is adopted. Finally, the study explores the different functions fiscal rules can have in municipalities. The theoretical framework is based on agency theory as well as accounting theory. In addition, we use the SMART framework to discuss the design of the fiscal rules. The methodological approach for this study is combined. First, we use accounting information from the municipalities in our study to perform a quantitative analysis of accounting records the fiscal rules refer to. Second, we perform an archival study of financial plans to get insight into comments regarding the fiscal rules and how the municipalities view them. The main findings of this study are as follows: 1) Adjusting the municipal economy to the limits set by the fiscal rules can be a timeconsuming process 2) Compliance to the limits set by fiscal rules depend on multiple factors including design, and each municipality’s view of the limits. 3) Fiscal rules regarding reserves seems easier to comply to, than those set for results and debt levels. Fiscal rule can be a useful approach to fiscal policy, and our findings indicate that they can have a positive impact of fiscal sustainability. However fiscal rules are no panacea, and both the design and approach to fiscal rules impact the effect.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHandlingsregler i norske kommuner - Overholdelse, design og effekt
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel