Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSolstad, Elsa
dc.contributor.authorEliassen, Martine
dc.contributor.authorKnutseth, Line
dc.date.accessioned2019-09-17T14:01:02Z
dc.date.available2019-09-17T14:01:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617293
dc.description.abstractLitteraturen beskriver en utvikling fra en tradisjonell controllerrolle, fokusert på overvåking, kontroll og finansiell styring, – til en rådgivende, strategiorientert og proaktiv rolle. Denne utviklingen beskrives både i privat og offentlig sektor. Til tross for at det er gjort en rekke forsøk på å få en bedre forståelse av controllerrollen, fremstår litteraturen på området som fragmentert. Vår studie har til formål å bidra med kunnskap om hvordan dagens controllerrolle oppleves i petroleumsbransjen, og dermed bidra til kunnskap om rollen i en hybrid kontekst. Med dette som bakgrunn har vi undersøkt følgende problemstilling: “Hvordan oppleves rollen til controlleren i petroleumsbransjen?” For å belyse problemstillingen har vi valgt å gjennomføre en kvalitativ casestudie i Equinor. Vi har gjennomført dybdeintervju med fem controllerne fra fem av landanleggene, to mellomledere og tre informanter fra controllerstøtten. Vi har også inkludert dokumentstudier i datainnsamlingen. Dokumentene vi benyttet var tilgjengelig informasjon fra Equinors nettside og “Equinor-boken”. Resultatene indikerer at drivere i konteksten som organisasjonen befinner seg i, danner nye prosesser og mekanismer som gjør at det stilles nye krav til controllerne. For å håndtere de raskt skiftende omgivelsene, samt følge med på rolleutviklingen, kreves det at controllerne er endringsvillige. Funnene tyder også på at å være modig er en avgjørende egenskap i controllerens rolle som utfordrer. Videre finner vi at hybriditeten bidrar til økte krav for controllerne, men at den hybride konteksten ikke har hatt en betydelig påvirkning på controllerrollen. Funnene viser også at vanedannelser og godt innarbeidede rutiner kan gjøre det vanskelig å gjennomføre endringer i controllerrollen. Dette kan være en av årsakene til at controllerne “henger fast” i den tradisjonelle rollen. Våre funn viser at det ikke har vært en lineær endring i rollen, men heller at controllere sjonglerer mellom tradisjonelle og moderne roller på daglig basis. Tradisjonelle arbeidsoppgaver som rapportering, planlegging og budsjettering er fremdeles sentrale arbeidsoppgaver, samtidig som controllerne har fått tildelt flere nye arbeidsoppgaver tilhørende den moderne rollen. Følgelig stiller vi oss kritisk til at controllerne i petroleumsbransjen har gått over i en “ny” rolle, slik litteraturen presenterer rollen.
dc.description.abstractPrior research indicates that the role of management accountants has changed from a traditional management accountant, centered on monitoring, control and financial management, - to an active role that includes strategy, advising and participation in decision- making processes. A review of the literature identifies that there is a fragmented, incomplete and contradictory picture of the roles of management accountants. This study addresses a significant gap in the literature, and provides a more contemporary insight into the role of management accountants in the petroleum industry. It also contributes to the literature regarding the role of management accountants in a hybrid context. The following research question has been developed: "What perceptions exist of the role of management accountants in the petroleum industry?” To address the aim of the study, data were collected and analyzed from in-depth interviews with five management accountants, two middle managers and three participants from management accountant support staff in Equinor. Also, analysis of written documents were applied in this study (website and “The Equinor book”). The results illustrate how the context, in which management accounting operates, influence the role of management accountants in opposing directions. The findings reveal that the management accountants in the petroleum industry have several different roles, which requires a willingness to change. Being brave is also a decisive competence in the role as a challenger. Despite the increased requirements due to hybridity, the study highlights that the hybrid context in which the organization operates in has not had a significant influence on the role of management accountants. Furthermore, it occurs that organizational rules and routines can cause a potential resistance to change. Our findings show a dynamic change on a daily basis between traditional and modern roles, rather than a linear change in the role of the management accountants. Traditional tasks such as financial reporting, planning and budgeting are still important, and the management accountants have been assigned several new tasks related to the modern role. Consequently, we have a critical perspective on the recent empirical literature that suggests a change to a “new” role.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOpplevelser av controllerrollen i petroleumsbransjen - En studie av controllerrollen i Equinor
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel