Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørnåli, Ekaterina
dc.contributor.authorJohnsen, Kristoffer
dc.date.accessioned2019-09-17T14:00:56Z
dc.date.available2019-09-17T14:00:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617285
dc.description.abstractPå bakgrunn av nærings- og fiskeridepartementet i Norge sitt syn på innovasjon som nøkkelen til økonomisk vekst, kan det være interessant å se på hvilke faktorer som har bidratt til vekst i et norsk foretak med høy vekst; og hvilken rolle innovasjon har hatt for denne veksten. Det er derfor i denne oppgaven tatt utgangspunkt i en innovativ norsk bedrift som har opplevd høy vekst de siste årene - SHM Solutions AS. Ut ifra dette er følgende problemstilling undersøkt: “Hvilke faktorer har ført til høy vekst i SHM Solutions AS, og hvilken rolle har innovasjon hatt i vekstforløpet?” For å belyse problemstillingen presenteres relevante teorier for innovasjon og vekst. Dette omfatter definisjon og faktorer for vekst og innovasjon. Disse teoriene sammenstilles i en modell med sammenfallende faktorer. Videre presenteres det relevante teorier for faktorene - entreprenørene, ressurser og strategi. I oppgaven er det tatt utgangspunkt i sosialkonstruktivisme som epistemologisk standpunkt, og et kollektivistisk syn. Forskningsdesignet er case-undersøkelse, med innhenting av data fra èn case over en kort tidsperiode gjennom detaljert og omfattende datainnsamling. Det er i hovedsak anvendt en kvalitativ tilnærming, da dette muliggjør en rikere beskrivelse av fenomenet. Videre er det tatt utgangspunkt i en deduktiv tilnærming for å begrense og spisse mengde informasjon som samles inn. I datagenereringprosessen ble det intervjuet ni sentrale personer i SHM Solution AS sitt topplederteam og styre. Intervjuene var semistrukturerte med noen forhåndsbestemte tema ut ifra teorien. For å få frem nyanser ble respondentene i tillegg spurt om å fylle ut et spørreskjema. Det ble også utført dokumentstudier for utfyllende informasjon og kontekst. Daten ble transkribert og analysert ved hjelp av dataprogrammet Nvivo. Analysen besto av å kategorisere og systematisere interessante sitater fra innsamlet data og trekke slutninger. Empirien er delt opp i to faser etter bedriftens utviklingsprosess - oppstartsfase og modningsfase. Det blir presentert sentrale funn og representative sitater for hver av fasene, systematisert etter entreprenørene, ressurser og strategi. I analysen ble det trukket slutninger om hvilken betydning entreprenørene, ressurser og strategi har hatt for innovasjon og vekst. Videre ble det belyst sammenhengen mellom innovasjon og vekst i utviklingsprosessen.
dc.description.abstractOn the basis of the Ministry of Trade and Fisheries in Norway’s view of innovation as the key to economic growth, it may be interesting to examine which factors that have contributed to growth in a Norwegian company with high growth; and what role innovation has had for this growth. Therefore thesis is based on an innovative Norwegian company that has experienced high growth in recent years - SHM Solutions AS. Based on this, the following issue has been investigated: "What factors have led to high growth in SHM Solutions AS, and what role has innovation had in the growth process?" To elucidate the issue, relevant theories for innovation and growth are presented. This includes definitions and factors for growth and innovation. These theories are compiled in a model with coinciding factors. Furthermore, relevant theories are presented for the factors - entrepreneurs, resources and strategy. The thesis is based on social constructivism as an epistemological point of view, and a collectivist view. The research design is case study, with the collection of data from one case over a short period of time, through detailed and extensive data collection. A qualitative approach to data collection has mainly been used, as this enables a richer description of the phenomenon. Furthermore, it is based on a deductive approach to limit and narrow the scope of the information that is collected. In the data generation process, nine key persons in SHM Solutions’ top management team and board of directors were interviewed. The interviews were semi-structured with some predetermined topics based on the theory. In order to obtain nuances, the respondents were also asked to fill out a questionnaire. Document studies were also carried out for supplementary information and context. The data was transcribed and analyzed using the computer program Nvivo. The analysis consisted of categorizing and systematizing interesting quotes from collected data and drawing conclusions. The presentation of data is divided into two phases according to the company's development process - start-up phase and maturation phase. Key findings and representative quotes are presented for each of the phases, systematised by entrepreneurs, resources and strategy. In the analysis, conclusions were drawn for the significance of the entrepreneurs, resources and strategy for innovation and growth. Furthermore, the connection between innovation and growth in the development process was highlighted
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVekst og innovasjon i oppstartsselskap - En casestudie av SHM Solutions AS
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record