Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKnardal, Per Ståle
dc.contributor.advisorPettersen, Inger Johanne
dc.contributor.authorLudviksen, Cathrine
dc.contributor.authorLothe, Helene Elise
dc.date.accessioned2019-09-17T14:00:43Z
dc.date.available2019-09-17T14:00:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617269
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøker vi hvordan budsjettet utformes og brukes i en ideell organisasjon. Ideelle organisasjoner er organisasjoner som ikke søker å maksimere profitt, men som eksisterer for å oppnå et ideelt formål. Vi har valgt å studere Kirkens Bymisjon i Trondheim, som er en stor ideell organisasjon med mange virksomhetsområder. Organisasjonen har mange ansatte og frivillige, og bedriver viktig arbeid i byen for de som trenger litt ekstra hjelp. Studien er basert på teori og litteratur om økonomistyring, der Anthony og Young (2003) sin strategiske styringssirkel blir brukt for å illustrere sammenhengen mellom strategi, budsjett og handling i forbindelse med budsjettets utforming og bruk. Studien er også basert på teori om ulike former for styring, strategi, budsjett, samt ny-institusjonell teori. Vi har valgt å benytte kvalitativ metode og casestudie for å kunne gå i dybden i en utvalgt ideell organisasjon. Ettersom Kirkens Bymisjon er store i Trondheim, og vi begge har kjennskap til organisasjonen fra før, var det spesielt spennende for oss å velge dem som case. Vi valgte å gjennomføre dybdeintervjuer med personer i Kirkens Bymisjon som er involvert i budsjettprosessen. Vi har også benyttet oss av observasjon for å få et bedre innblikk i og forståelse for hvordan organisasjonen fungerer. Videre har vi også supplert med dokument-studie der vi har tatt utgangspunkt i ulike dokumenter fra Kirkens Bymisjon. Våre hovedfunn tyder på at utformingen av budsjettet blir preget av tidspress grunnet sentralisering, noe som fører til en lukket og lite interaktiv budsjettprosess der de fagansvarlige ikke føler seg nok involvert. Videre blir budsjettet sjeldent brukt aktivt i den daglige driften, og det fungerer heller som en oversikt over planene og aktivitetene organisasjonen tenker å gjennomføre i løpet av året. Til tross for at budsjettet ikke benyttes aktivt til styring forholder ansatte seg til budsjettet gjennom holdninger om å til enhver tid benytte minst mulig penger. Funnene tyder også på at det i noen tilfeller er en de-kobling mellom virksomhetens strategi og budsjettet som blir utarbeidet på virksomhetsnivå, men på organisasjonsnivå er det en kobling mellom den overordnede strategien og budsjettet som utarbeides.
dc.description.abstractIn this master thesis we are studying how the budget is designed and used in a non-profit organization. Non-profit organizations are organizations that does not seek to maximize profit, but exists to achieve an ideal purpose. We have chosen to study the non-profit organization Kirkens Bymisjon in Trondheim which is a big organization with many different activity areas. The organization have many employees and volunteers, and engages in important work in the city to those who need a little extra help. The study is based on Management Control theory and literature, where the strategic management circle of Anthony and Young (2003) is used to illustrate the relationship between strategy, budget and action, in connection with the design and use of the budget. The study is also based on theory about different forms of control, strategy, budget, and new-institutional theory. We have used qualitative method and case study to get a deeper understanding of one non-profit organization. We thought it was especially interesting to look further into Kirkens Bymisjon because they are a big organization in Trondheim, as well as we both had some knowledge about the organization beforehand. The data was collected through interviews with people in Kirkens Bymisjon that are involved in the budgeting process. We also used observation to get a better insight and understanding of how the organization is like. Furthermore, we have complemented with a document study based on different documents from Kirkens Bymisjon. Our findings suggest that the design of the budget is affected by time pressure that is caused by the centralization of the accounting systems, which leads to a closed budgeting process that are less interactive, and the employees does not feel enough involved in the process. Furthermore, the budget is rarely used in the daily operations, and is rather used as an overview of the plans and activities the organization are planning to carry out during the year. Even though the budget is rarely used active to control, the employees relate to the budget through beliefs that they should spend as little money as possible. Furthermore, the findings suggest that there sometimes is a decoupling on the operational level between the strategy of the section and the budget. However, there is a connection between the strategy and the budget on the organizational level.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBudsjettet i ideelle organisasjoner
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel