Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.authorAndreassen, Edvard Mo
dc.contributor.authorSolberg, Vebjørn
dc.date.accessioned2019-09-17T14:00:35Z
dc.date.available2019-09-17T14:00:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617261
dc.description.abstractDenne studien ser på effektivisering av ei produksjonslinje hos en mindre bedrift i norsk næringsliv, Rupro AS. Tidligere studier ser ofte på hvordan større bedrifter kan forbedre seg, men siden norsk næringsliv består av mange små aktører er denne studien både aktuell og spennende. Rupro konkurrerer i et marked med både nasjonale og internasjonale aktører, og må kutte sine kostnader for å holde tritt med konkurrentene. Studien ser på hvordan lean og kunnskapsdeling kan øke effektiviteten i produksjonen, og har følgende problemstilling: “Hvordan kan lean og økt kunnskapsdeling gi forbedret effektivitet på produksjonslinjen til Rupro?” Ettersom dette er en enkeltcasestudie vil ikke resultatet være generaliserbart, men det vil være mulig å dra paralleller til mange andre små bedrifter i norsk næringsliv. Studien er gjennomført ved hjelp av observasjon og ad hoc-intervjuer hos Rupro AS. Teorien belyser sentrale tema i lean, 5S og kontinuerlig forbedring, og ulike teoretiske rammeverk for kunnskapsdeling innad i en organisasjon. Gjennom datainnsamlingen er det funnet ineffektive aspekter ved produksjonslinjen. Dette innebærer blant annet konkrete utfordringer innenfor 5S, et tankesett hos de ansatte med noe manglende fokus på kontinuerlig forbedring, og et uutnyttet potensial for effektivitet innenfor kunnskapsdeling. Det er gjennom studien vist at en videre satsning på 5S, kontinuerlig forbedring og kunnskapsdeling vil kunne bidra til forbedret effektivitet på Rupros produksjonslinje. Det må fasiliteres for et mer langsiktig fokus på 5S, samt at forbedringsarbeidet må arbeides inn i tankesettet hos de ansatte. I tillegg er det viktig å videre fasilitere for kunnskapsdeling, ettersom dette har en klar link til forbedringsarbeid. Det er også vist at et en utvidet bruk av myndiggjørende ledelse kan gi økt effektivitet gjennom å ytterligere underbygge 5S, kontinuerlig forbedring og kunnskapsdeling.
dc.description.abstractThis study examines efficiency of a production line at a small company in Norwegian business, Rupro AS. Previous studies often look at how larger companies can improve, but since Norwegian industry consists of many small actors, this study is both relevant and exciting. Rupro competes in a market with both national and international actors and must cut its costs to keep up with its competitors. The study looks at how lean and knowledge sharing can increase the efficiency of the production, and has the following research question: "How can lean and increased knowledge sharing provide improved production line efficiency to Rupro?" As this is a single-case study, the result will not be generalizable, but it will be possible to draw parallels to many other small businesses in Norwegian business and industry. The study was carried out by using observation and ad hoc interviews at Rupro AS. The theory highlights the central topics in lean, such as 5S and continuous improvement, and various theoretical frameworks for knowledge sharing within an organization. Through the data collection, inefficient aspects of the production line have been found. This entails, among other things, specific challenges within 5S, a mindset of the employees with some lack of focus on continuous improvement, and an untapped potential for efficiency within knowledge sharing. Through the study, it has been shown that a further focus on 5S, continuous improvement and knowledge sharing will contribute to improved efficiency on Rupro's production line. It must be facilitated for a more long-term focus on 5S, and that the improvement work must be implemented into the mindset of the employees. In addition, it is important to further facilitate knowledge sharing, as this has a clear link to the improvement work. It has also been shown that an extended use of empowering management can provide increased efficiency through 5S, continuous improvement and knowledge sharing.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleØkt effektivitet i produksjonslinje med lean og kunnskapsdeling
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel