Show simple item record

dc.contributor.advisorSchofield, Daniel
dc.contributor.authorFiskum, Hanna Killi
dc.date.accessioned2019-09-09T05:36:50Z
dc.date.available2019-09-09T05:36:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613819
dc.description.abstractDenne studien fokuserer på å få innsikt og forståelse i lærere og spesialpedagoger sine erfaringer rundt bruken av nettbrett for elever med lese- og skrivevansker, som et verktøy for tilpasset opplæring. Studiet sin problemstilling lyder som følger: «Hvilke erfaringer har lærere og spesialpedagoger med nettbrett som et verktøy for tilpasset opplæring for elever med lese- og skrivevansker?». Hovedmålet med studiet har vært å få innsikt i lærere og spesialpedagoger sine erfaringer og synspunkter, med en kvalitativ tilnærming som er fenomenologisk og hermeneutisk forankret. Jeg har benyttet meg av ulike teoretiske tilnærminger for å belyse og analysere min problemstilling, med hovedvekt på sosiokulturell- og multimodal læringsteori, digitale læringsressurser og lese- og skrivevansker. For å få innsikt i bruken av nettbrett for elever med lese- og skrivevansker har jeg samlet inn datamaterialet mitt gjennom intervju med tre kontaktlærere og to spesialpedagoger, som alle arbeider på barneskoler på Østlandet. Basert på datamaterialet utviklet jeg en overordnet kategori som heter «Tilpasset opplæring» som inneholder to hovedkategorier med to underkategorier i hver. Første kategori er «Læreren sitt syn på egen pedagogisk praksis» som inneholder underkategoriene «Støtte» og «Holdninger». Den andre kategorien heter «Læreren sitt syn på elever sin læring» med «Metodikk» og «Gode opplevelser» som underkategorier. De viktigste funnene i forskningsprosjektet er at nettbrettet blir sett på som et viktig læringsverktøy for elever med lese- og skrivevansker. Når denne elevgruppen får benytte nettbrett i undervisningen får de et faglig løft og blir mer motiverte. Det har og vist seg at nettbrettet gir elevene flere mestringserfaringer med skolearbeidet, har en positiv innvirkning på elevens selvoppfatning og informantene opplever at elevgruppen blir mer inkludert i læringsfellesskapet. Studien belyser viktigheten av en helhetlig satsing på bruk av digitale verktøy fra skoleledelse og kollegaer. Gode rutiner og holdninger fremtrer som avgjørende for å kunne tilrettelegge undervisningen for elever med lese- og skrivevansker. Lærerens holdninger, kompetanse, interesse og engasjement omkring nettbrettet kommer frem som viktige forutsetninger for elevenes læring og utvikling. Nettbrettet bringer med seg nye og varierte måter å tilegne seg lese- og skriveferdigheter på. Det viser seg at lærerne eller spesialpedagogene også har bekymringer omkring nettbrettet, ved at det kan ha negative konsekvensene elevenes hukommelse. Elevenes mangelfulle skriveferdigheter på papir II fremtrer også som en mulig utfordring ved undervisningspraksiser som kun benytter nettbrett. Informantene ser på nettbrettet som ett av mange verktøy som skal benyttes i lese- og skriveopplæringen. Det skal derfor ikke erstatte andre læringsressurser, men være et supplement i undervisningen. Læreren eller spesialpedagogen sine valg i skolehverdagen vil derfor påvirke elevenes læringsutbytte. Den profesjonsfaglige digitale kompetanse til læreren eller spesialpedagogen blir derfor betydningsfull for elevenes utbytte av den tilpassede opplæring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleNettbrett som læringsverktøy for elever med lese- og skrivevansker - En kvalitativ studie om fem lærere og spesialpedagoger sine refleksjoner rundt nettbrett som et verktøy for tilpasset opplæringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record