Show simple item record

dc.contributor.advisorSkår, Janne-Rita
dc.contributor.authorHåbakk, Kristine Røyset
dc.date.accessioned2019-09-06T14:10:27Z
dc.date.available2019-09-06T14:10:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613485
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne systematiske litteraturstudien er å belyse utfordringer sykepleiere erfarer i palliativ omsorg til hjemmeboende kreftpasienter. Metode: Systematisk litteraturstudie, basert på åtte forskningsartikler funnet gjennom systematiske litteratursøk i databasene Cinahl Complete og SveMed+. Resultat: I palliativ omsorg til hjemmeboende kreftpasienter erfarer sykepleierne utfordringer ved samhandling, både med samarbeidspartnere innen helsesektoren og med pårørende i hjemmet. I hjemmet erfares utfordringer ved å arbeide rundt pårørende med store forventninger til tjenesten, og manglende tillit til sykepleierne. Innen helsesektoren erfares utfordringer ved utskriving av pasienter fra sykehus til hjemmet, og i samarbeid med legen. Mangel på ressurser som tid, utstyr og personell, samt manglende kompetanseutvikling og det å stå alene uten støtte oppleves utfordrende. Konklusjon: Resultatene indikerer et behov for forbedring. Bedret samhandling innen helsesektoren kan oppnås gjennom samhandlingsmøter og ved en koordinator. I møte med pårørende vil et gjensidig avhengig forhold med dialog, tilrettelagt informasjon og opplæring være nødvendig. Økt sykepleiebemanning vil kunne redusere tidspresset på hver enkelt sykepleier, slik ressurser og tid kan utnyttes bedre. Fagdager og kurs kan øke kompetanse, samt gjøre sykepleierne tryggere på egen kunnskap. Støtte kan oppnås gjennom refleksjonsgrupper og veiledning, og redusere følelsen av å stå alene, slik sykepleierne kan fortsette å utøve og forbedre omsorgen de skal gi.
dc.description.abstractAim: The aim of this systematic literature study is to elucidate the challenges nurses experience in home-based palliative care to patients with cancer. Method: A systematic literature study, based on eight research articles found through systematic literature searches in the databases Cinahl Complete and SveMed+. Results: In home-based palliative care to patients with cancer, nurses experience challenges in interaction, both with partners in the health sector and with relatives in the home. Challenges are experienced by working around relatives with high expectations and lack of confidence in the nurses. Within the healthcare sector, challenges are experienced when patients are discharged from hospital to the home, and in collaboration with the doctor. Lack of resources like time, equipment and staff, as well as lack of competence development and standing alone without support are perceived as challenging. Conclusion: The results shows a need of improvement. Improved interaction within the healthcare sector can be achieved through collaboration meetings and by a coordinator. Around relatives will an equally dependent relationship with dialogue, adapted information and training be necessary. By increasing the nursing staff the time pressure on each nurse can be reduced, so that resources and time can be better utilized. Subject-days and courses can increase competence, as well as make nurses safer on their own knowledge. Support can be achieved through reflection groups and guidance, and reducing the feeling of standing alone, so that nurses can continue to give and improve the care they provide.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtfordringer i palliativ omsorg til hjemmeboende kreftpasienter - fra et sykepleieperspektiv
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record