Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTvedt, Terje Leidulf
dc.contributor.authorOksavik, Anders Døving
dc.contributor.authorHessen, Aleksander Storheim
dc.date.accessioned2019-09-06T14:06:47Z
dc.date.available2019-09-06T14:06:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613452
dc.description.abstractOppgaven startet med en indikasjon fra vår veileder Terje Tvedt om at Ålesund kommunale eiendom KF(heretter ÅKE) var interessert i en oppgave som så på mulighetene for utvikling av Sørsida i Ålesund Kommune, og en kartlegging av området. Vi fikk også kontakt med Ålesundregionens Havnevesen, som hadde hyret Multiconsult avd. Ålesund til å gjennomføre en tilstandsanalyse. Denne analysen var av de eldre kaiene på sørsida av byen, herunder Prestebrygga og Storneskaia. På bakgrunn av dette har vi formulert en oppgave som er todelt, men som vi mener utfyller hverandre på en god måte. I del 1 har vi til hensikt å gi ÅKE et bedre beslutningsgrunnlag for utbygging av Sørsida, gjennom å skape en modell av området. Vi har da valgt å lage en georeferert punktsky, ettersom vi mener det gir de mest nøyaktige dataene. Dette har vi gjort ved hjelp av drone(DJI Phantom 4 RTK) og avanserte prosessering- og behandlingsprogrammer. I del 2 har vi til hensikt å gjennomføre en tilstandsanalyse av kaiene Prestebrygga og Storneskaien, der vi vurderer nåværende kapasitet, levetid og fremtidig utbedringer. Dette gjør vi ved hjelp av Rapid Chloride Test (RCT) og håndberegninger. Del 1 har blitt preget av mye prøving og feiling, da vi var de første som fikk ta i bruk utstyret ved skolen, og behandlingen av dataene krever kompetanse. Kort fortalt har vi flydd over hele det aktuelle området, prosessert dette til en punktsky i programmet Pix4D, og gjort det endelige resultatet lett tilgjengelig på web-løsningen Mirisexact. Resultatet vi har fått er en punktsky med en nøyaktighet på underkant av 10cm. Del 2 har blitt preget av mye manuelt arbeid som innmåling av kaier, innhenting av tegningsgrunnlag, samt boring og analysering av klorid-prøver. Vi har også brukt mye tid på kapasitetsberegninger, da forutsetningene har vist seg vanskelige å vurdere. Vi har også sett at kaifronten er preget av stor kloridinntrengning, som avtar når man beveger seg bort fra kaifronten. Dette stemmer godt med de visuelle skadene som observeres. Kaianlegget har betydelig redusert kapasitet, og kritisk redusert kapasitet i enkelte områder. Til slutt har vi priset tre forskjellige alternativer for rehabilitering, og gitt en vurdering på videre bruk. Priskalkylen viser at det er kostbart å utbedre hele anlegget, men rimeligere enn vi først trodde. Ut ifra dette har vi konkludert med at dronen i samspill med Pix4D og Mirisexact kan gi et veldig presist resultat. Det kan brukes med liten innsats, dersom utstyr og programvare er kjent. For kaianlegget har vi konkludert med at bruken bør begrenses betraktelig, og vi anbefaler utbedring innen kort tid. Utbedringene bør da ta form som et fullstendig nybygg, men noe gjenbruk til forskaling kan aksepteres. Vi håper våre samarbeidspartnere får god nytte av vårt arbeid.
dc.description.abstractThis paper started with a our adviser, Terje Tvedt, suggesting that Ålesund Municipality Property Management – Municipal Enterprise (ÅMP), were interested in a study looking into the possibilities for property development in Aalesund south side. Also a more general survey of the area were of interest. We were also put in contact with Ålesund Regional Port Authority (ÅRPA), whom had hired Multiconsult’s Aalesund department to conduct an analysis of the quays condition. These ports included the older quays on the south side of the city; Prestebrygga and Storneskaia. With this starting point, we have conducted a study in two parts that complement each other in a satisfactory way. In part 1, our intention is to give ÅMP a better decisional foundation for property development of Ålesunds south side, through producing a digital model of the area. We have chosen to make a georeferenced point cloud, since we are convinced that this will give the most accurate data. The mapping was done with a surveying drone (DJI Phantom 4 RTK) and advanced processing- and data treatment programs. In part 2 we intend to conduct a condition and cost analysis of Prestebrygga and Storneskaia, where we will evaluate remaining load bearing capacity, lifespan and cost of future improvement. We will do this by means of a Rapid Chloride Test and manual calculations of capacity and cost. Part 1 has been characterized by trial and error, as we were the first to get our hands on the school’s new equipment. Also the subsequent processing of the data proved to be both advanced and demanding. The surveying drone was flown over the target area, the data processed into one point cloud in the program Pix4D, and the final result was made easily accessible in a browser-viewer called Mirisexact. The resulting pointcloud of the 80 000 m2 area ended up with a very satisfactory precision of just under 10cm. Part 2 has been characterized by much manual labor, such as surveying, obtaining old drawings, drilling for concrete dust and analyzing for chloride content. We have also spent a fair amount of time on manually calculating remaining capacity, as the prerequisites has shown themselves hard to evaluate accurately. We have seen that the quay’s front is strained by high chloride intrusion, which decrease with distance to sea. This correlate well with the observed damages from rebar corrosion. The quay-complex show considerably reduced capacity, and critically reduced capacity in certain areas. Lastly we have priced three different alternatives for rehabilitation and given an evaluation on further use. The price calculations show that it will be costly to rehabilitate the complete complex yet cheaper than we first thought. From this we have concluded that the drone in interaction with Pix4D and Mirisexact can give a very precise result of large areas. It can be used with little effort as long as the user is familiar with the hardware and software. For the quay complex we have concluded that future use should be restricted considerably, and we recommend rehabilitation in the near future. The rehabilitation should take form as a complete new build, while some reuse of existing structures may be considered. We have priced this in the range from 37 MNOK to 110 MNOK ecl. VAT, depending on the alternatives chosen. We hope our cooperating partners will see good use of our work.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleBeslutningsgrunnlag for utbedring og utbygging av sørsida i Ålesund.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel