Show simple item record

dc.contributor.advisorSigrid Nakrem
dc.contributor.authorTrønnes, Mari Liaklev
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:19Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613352
dc.description.abstractIntroduksjon: Barn som skal til operasjon og deres foreldre er ofte engstelige og viser tegn til stress. Frykt for anestesien og operasjonen er en av årsakene og henger sammen med mangel på kunnskap om hva som skal skje. Hensikt: Hensikten var å undersøke om en spesifikk preoperativ foreldreinformasjon ville gjøre at foreldrene følte seg mer forberedt før barnet fikk narkose. Metode: Design: Parallell, single-point randomisert kontrollert studie. Inklusjonskriterier: Foreldre til alle barn som skulle til elektiv øre-nese-hals dagkirurgi. Eksklusjonskriterier: Ikkenorsktalende foreldre og foreldre til inneliggende barn samt tidligere deltagelse i studien. Intervensjonsgruppen fikk en spesifikk informasjonsbrosjyre, kontrollgruppen informasjon slik som i dag. Data ble samlet via et nettbasert spørreskjema etter anestesiinnledning. Primære utfallsmål: Grad av fornøydhet med informasjon og grad av forberedthet til operasjonen. Resultater: 45 foreldre (28 i intervensjonsgruppen og 17 i kontrollgruppen) ble inkludert i analysen. På spørsmål om forberedthet skåret intervensjonsgruppen høyere (p=0,02). Signifikant forskjell vedrørende om de fikk den informasjonen de hadde behov for (p<0,05). Signifikant forskjell mellom gifte (p<0,01), samboende (p<0,05) og ikke gifte/samboende på samme spørsmål. På spørsmål om fornøydhet med informasjon var det en negativ sammenheng med høyere grad av opplevd stress (p=0,01). Konklusjon: Spesifikk preoperativ foreldreinformasjon er nyttig og fører til at foreldre føler seg bedre forberedt før barnets anestesi. Det anbefales innført spesifikk foreldreinformasjon før operasjon på barn.
dc.description.abstractIntroduction: Children who need anaesthesia and surgery and their parents are often anxious and show signs of stress and discomfort. A main reason for concern and anxiety is fear of anaesthesia and surgery, and lack of knowledge of what is going to happen. Purpose: The purpose of this study was to see if a specific preoperative information leaflet aimed at the parents make them feel better prepared for the procedures. Method: Parallel, single-point randomized controlled trial. Inclusio criterion: Parents of all children who were going to elective ear-nose-throat day surgery. Exclusion criteria: NonNorwegian speaking parents, parents of hospitalized children and previous study participants. Intervention group received specific information leaflet, control group received verbal information as today. Data was collected via a web-based questionnaire after anesthesia introduction. Primary outcomes: Parental satisfaction with information and preparedness before surgery. Results: 45 parents (28 in intervention group and 17 in control group) were included in the analysis. Intervention group scored higher on the question about preparedness (p=0,02). Significant difference regarding if they got the information they needed (p<0,05). Significant difference between married parents (p<0,01), parents living together (p<0,05) and not married/living together on the same question. On the question about satisfaction, there was a negative correlation with PSS-14 score (p=0,01). Conclusion: Specific preoperative parental information is useful and makes parents feel more prepared before their child’s anaesthesia. It’s recommended to use specific parental information before paediatric surgery.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekt av preoperativ foreldreinformasjon når barn skal til ØNH-operasjon
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record