Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOdberg, Kristian Ringsby
dc.contributor.authorHusom, Hanna Halbakken
dc.contributor.authorJohnsen, Fride Lodden
dc.contributor.authorStaxrud, Siri Brænden
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:59Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613325
dc.description.abstractIntroduksjon: Opioider er de mest brukte vanedannende legemidlene i Norge. Personer som har utviklet en avhengighet overfor legemidlet opplever ofte å bli forhåndsdømt og diskriminert i møte med helsevesenet. Smertelindring av denne pasientgruppen er blitt beskrevet som en av de større utfordringene innenfor klinisk praksis, hvor de ofte opplever å bli underbehandlet for smertene sine. Hensikt: Belyse sykepleiers utfordringer med smertelindring av opioidavhengige pasienter og hvordan deres egne kunnskaper og holdninger påvirker behandlingen. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Søk etter vitenskapelige artikler ble gjort i sykepleiefaglige databaser i tidsperioden fra februar til april 2019. De anvendte databasene er: Medline, Pubmed og Svemed+. Søkeord: attitude of health personnel, substance disorders, substance-related disorders, hospitals, hospital, pain management, opioid addiction, patient, nurse competence, substance abuse, analgesic, challenges, nurse attitude, nursing, smertebehandling og rusmisbrukere. Resultat: Det kommer frem at det eksisterer varierende holdninger blant sykepleierne som er involvert i behandlingen til de opioidavhengige pasientene, hvorav de negative dominerer. I tillegg avdekkes det et kunnskapsgap, der den mangelfulle kunnskapen fører til at sykepleierne ikke føler seg kompetente og komfortable nok til å ivareta pasientgruppens behov. Det bemerkes også at smertekartleggingen av pasientgruppen er fraværende og at et godt samspill mellom partene er essensielt. Konklusjon: De fire elementene som omhandler holdninger, kunnskap, smertekartlegging og samspill mellom sykepleier og pasient har vist seg å være vesentlige faktorer som påvirker smertelindringen av opioidavhengige pasienter. Det kan sees en sammenheng mellom de ulike faktorene, hvor de har påvirkningskraft på hverandre. Dersom en eller flere har vært fraværende eller svekket har det resultert i underbehandling av pasientgruppen.
dc.description.abstractIntroduction: Opioid is the most used addictive drug in Norway. Persons that have developed an addiction towards the drug often experience prejudgment and discrimination by the medical services. The alleviation of pain by this group of patients is described as a big challenge within the clinical practice, because they can experience an undertreatment of their pain. Aim: Enlighten the challenges a nurse can have with alleviation of pain by opioid addicted patients, and how their knowledge and attitude affect the treatment. Method: The research in this project is done as a literature review. The search for scientific articles was done in databases related to nurses and their subjects in a time period from February to April 2019. The databases used was Medline, Pubmed and Svemed+. Keywords: attitude of health personnel, substance disorders, substance-related disorders, hospitals, hospital, pain management, opioid addiction, patient, nurse competence, substance abuse, analgesic, challenges, nurse attitude, nursing, smertebehandling and rusmisbrukere. Result: The research done implicates that it exists different attitudes among the nurses towards the treatment of the opioid addicted patients, where the negative attitude is the dominating one. There is also a gap in the nurse’s knowledge, where the information of the treatment often is incomplete. This lack of knowledge can lead to an uncomfortableness for the nurse that will affect the treatment of the patient. It is also clarified that a survey of the patient’s pain is absent, which makes it important for the nurse to interact with the patient in a good way. Conclusion: The four elements that affects the alleviation of pain by the opioid addicted patients is attitude, knowledge, interaction and the survey of the pain. The different factors have in common that they are all affecting each other. If one or more are either absent or weakened can an undertreatment of the patient occur.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleiers kunnskaper og holdninger påvirke smertelindring av opioidavhengige pasienter innlagt i somatisk sykehus?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel