Show simple item record

dc.contributor.advisorStigen, Linda
dc.contributor.authorHelling Rusås, Maria
dc.contributor.authorAskeland, Synnøve
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:55Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613320
dc.description.abstractDet er både eit nasjonalt og internasjonalt helsepolitisk mål å fremme aktivitet og deltaking for eldre. Hensikta er å legge til rette både for at den enkelte eldre skal få eit godt og meiningsfullt liv, og for å møte eldrebølga på ein måte som skapar mindre behov for offentlege tenester. Den nyaste reforma til regjeringa omhandlar nettopp dette. Stortingsmelding 15 Leve hele livet er ei kvalitetsreform for eldre. Reforma oppfordrar blant anna til at eldre skal ta i bruk eigne ressursar for å dekke behova sine i ulike fasar av alderdommen. Kommunane skal tilrettelegge for at helsetenester i større grad skal ytast i heimen med utgangspunkt i den enkelte sine behov. Ei slik omstrukturering i helse- og omsorgstenestene krev riktig kompetanse på riktig stad. Denne oppgåva vil ta for seg kva rolle ergoterapeutar er tiltenkt i dette omstruktureringsarbeidet, og kva rolle dei potensielt kan ha. Det er gjort ei dokumentanalyse av stortingsmeldinga som ligg til grunne for resultata. Hensikten med oppgåva er å synleggjere kva ergoterapi kan brukast til i implementeringa av reforma. På den måten kan kommunane lettare inkludere ergoterapeutar i planlegging- og innføringsarbeidet. Resultata viser at stortingsmeldinga i liten grad trekker fram ergoterapeutar sin kompetanse. Ut frå dokumentanalysen kjem det likevel fram at ergoterapeutar sit inne med relevant kompetanse som kan bidra til gode og effektive tenester for dei eldre. Nøkkelord: Stortingsmelding 15, eldre, ergoterapi
dc.description.abstractIt is both a national and international goal in the healthpolicy to promote activity and participation for the elderly. The intentions are to make the elderly more independent, to facilitate for a good and meaningful life, and to create a healthpolicy that makes the elderly less in need for public services. The newest reform from the government is precisely about this. White paper 15 Live the whole life is a qualityreform for elderly people. The reform encourages the elderly to use their own resources to cover their needs in different phases of old age. The municipalities must facilitate the healthservices to provide a greater part of the service at home, based on the individual's needs. Such a restructuring in the health- and careservices requires the right expertise at the right place. This assignment will address the role of occupational therapists in this restructuringwork, and the role they potentially can have. It is made a documentanalysis of the white paper 15 which is the basis for the results. The purpose of this assignment is to visualize what occupational therapy can be used for in the implementation of the reform. In this way, municipalities can more easily include occupational therapists in the planning and introductionwork. The result in the assignment shows that the white paper 15 Live the whole life draws little attention to occupational therapists' expertise. However, this documentanalysis emerges that occupational therapists have relevant expertise that can contribute good and effective services for the elderly. Keywords: White paper 15, elderly, occupational therapy
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.title"Leve hele livet" - ei gåvepakke for ergoterapeutar?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record