Show simple item record

dc.contributor.advisorLiaaen M, Janne
dc.contributor.authorKolbeinsen, Lena
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:16Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613269
dc.description.abstractSAMMENDRAG Hensikt: Hensikten med denne studien har vært å få økt kunnskap om unge eldre tidlig i 60 årene og deres beskrivelser av aktiviteter de ønsker å gjøre i den kommende alderdommen. Metode: En kvalitativ tilnærming med et beskrivende design ble valgt for å få økt kunnskap om unge eldre sine beskrivelser av aktiviteter de ønsket å gjøre i den kommende alderdommen. Det ble gjennomført fem individuelle intervjuer med deltakere i alderen mellom 60 og 62 år. Intervjuene ble analysert med inspirasjon av trinnene i Malteruds systematiske tekstkondensering. Resultat: Det ble identifisert tre hovedkategorier: «Aktiviteter ivaretar helsen», «Aktiviteter gir følelse av positivitet» og «Aktiviteter har betydning». Videre ble det identifisert flere underkategorier: «Uforutsigbar helse», «Aktivitet og helse», «Fysisk aktivitet», «Sosiale relasjoner», «Nytteverdi og produktivitet» og «Selvrealisering». Konklusjon: Et aktivitetsvitenskapelig perspektiv er viktig når man beskriver aktivitet og helse. Ved bruk av Wilcocks teori: å gjøre, å være, å bli og å tilhøre kommer det tydelig frem i denne studien at aktiviteter har betydning for menneskers helse. Denne studien og tidligere forskning viser at overgangen fra arbeid til pensjonisttilværelsen er spennende og kan være nokså uforutsigbar. Aktiviteter kan bidra til å gjøre denne overgangen enklere. En aktiv alderdom er hensiktsmessig både på individ og samfunnsnivå. Nøkkelord: aktivitetsvitenskap, identitet, verdier, interesser og aktivitetsovergang.
dc.description.abstractABSTRACT Purpose: The purpose of this study was to gain increased knowledge of young elderly aged in the early 60s and their description of activities they wish to carry out in the coming retirement. Method: A qualitative approach with a descriptive design was chosen to gain increased knowledge of the preferred activities the young elderly wanted to do in the future. Five individuals aged between 60 and 62 years were interviewed. The interviews were analyzed with inspiration from the steps in the systematic text condensation method by Malterud. Results: Tree main categories were identified: “Activities are good for health”, “Activities give a sense of positivity” and “Activities are important”. Several subcategories were also identified: “Unpredictable Health”, “Activity and Health”, “Physical Activity”, “Social Relations”, “Utility and Productivity” and “Self-Realization”. Conclusion: When describing activities and health it is important to view from an occupational science perspective. Applying the theory of Wilcock: doing, being, becoming and belonging, it is evident that activities are important for human health. This study and previous research show that the transition from work to retirement is exciting and can be quite unpredictable. Activities can make this transition easier. Active ageing is important both at the individual level and in the community. Keywords: occupational science, identity, values, interests and activity transition.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFremtidens eldre- beskrivelser av aktiviteter de ønsker å gjøre når de pensjonerer seg
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record