Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLindseth, Marte Kristine
dc.contributor.authorBårdsen, Marianne
dc.contributor.authorÅrvåg, Ida Beyer
dc.contributor.authorFjølstad, Jørgen
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:09Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613246
dc.description.abstract“Lydforhold i videregående skoler” er oppgavens tittel. Å høre er en forutsetning for å lære. Gode akustiske forhold er viktig for læring, og spesielt i skolen er gode lydforhold svært viktig da innlæringen i stor grad skjer gjennom hørselen. Ved å følge prinsipper for universell utforming er det mulig å sikre et tilfredsstillende læringsmiljø for de fleste elever. Hensikt: Problemformuleringen i denne undersøkelsen er: “I hvilken grad oppfyller klasserom ved nyere videregående skoler aktuelle krav til lydforhold fra lover, standarder og forskrifter?”. Vi ønsket å finne svar på om lydforholdene i nye skolebygg, spesifikt videregående skole, oppfyller aktuelle krav til lydforhold satt i teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven. Kravene er nærmere spesifisert i Norsk Standard NS 8175:2012. Vi har også sett på lovverk som omhandler støy. Metode: Tre skoler fra Trøndelag fylke var med i undersøkelsen, alle bygd etter 2010. To til tre klasserom ble undersøkt fra hver skole. Vi undersøkte til sammen åtte rom for etterklang og bakgrunnsstøy samt seks rom for lydnivå over en periode på åtte timer. Resultat: Resultatene viser at ingen av klasserommene undersøkt oppfyller kravet til etterklangstid for lydklasse C. Det var ingen av klasserommene som møtte kravet til bakgrunnsstøynivå for lydklasse C. Lydnivået over tid var innenfor grenseverdien på 85 dB (A). Konklusjon: Svaret på oppgavens problemformulering er at de akustiske lydforholdene i form av etterklangstid og bakgrunnsstøy i nye skolebygg ikke innfrir aktuelle krav, men lydnivået ved skolene er akseptabelt. Det kan være hensiktsmessig å gjøre tiltak for å bedre lydforholdene i eksisterende bygg, og ta mer hensyn til akustiske forhold ved prosjektering av nye skolebygg.
dc.description.abstract“Sound conditions in high schools” is the title of this paper. Listening is a prerequisition for learning, and good listening conditions are important for learning. Good acoustical properties are especially important in schools as learning happens mostly through hearing. By following principles for universal design, it should be possible to create an adequate learning environment for most students. Purpose: The issue for this study is: “To which extent do classrooms at newer high schools meet the prerequisite requirements specified in laws, standards and regulations?”. The goal of this study was to find out if the acoustical properties in newer school buildings, specifically high schools, met the requirements specified in Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. The requirements are further specified in Norsk Standard NS 8175:2012. Lastly, laws regarding noise were also used for comparison. Method: Three high schools from Trøndelag county participated in the study, all built after 2010. Two to three classrooms were investigated at each school, which amounted to a total of eight room investigated for reverberation time and background noise, and six rooms were tested for sound level over an eight-hour period. Results: The results found in this study show that none of the classrooms investigated in this study meet the requirements for sound class C. None of the classrooms met the requirements for background noise for sound class C. The sound level over an eight-hour period was well within the 85 dB (A) limit. Conclusion: The answer for this study’s issue is that the acoustical properties, reverberation time and background noise, in newer schools do not meet the current requirements, however the sound level at each school was acceptable. It may be appropriate to apply measures to improve the acoustical properties in existing buildings and take into consideration the acoustical properties during the engineering of new schools.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLydforhold i videregående skoler
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel